Izvedba demonstracijskega projekta – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

 

 

V okviru izvedbe javnega naročila št. 430-10/2022, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj izvedla demonstracijske projekte – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah.

Clij in namen izvedbe demonstracijskih projektov v različnih kmetijskih panogah je ponuditi kar največ informacij in novih znanj s področja primarne kmetijske proizvodnje, ohranjanje dobrega počutja živali oz. preprečevanja izgub zaradi slabega počutja rejnih živali. Z znanjem, pridobljenim na teh demonstracijah bodo kmetijska gospodarstva lažje ali učinkoviteje prispevala k izboljšani gospodarski kot tudi okoljevarstveni učinkovitosti.

Pričakovani rezultati javnega naročila

So izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije.

Vsebina:

Vsebine prikazov – strokovnih srečanj v različnih kmetijskih panogah so:

SKLOP A – živinoreja

 1. OCENJEVANJE DOBREGA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE STANJA V PRAKSI, PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE KOZ
 2. UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJA DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI
 3. OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNEGA OBROKA ZA GOVEDO DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH
 4. DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH

 

SKLOP C – živilska tehnologija

 1. SENZORIČNA OCENA MLEČNIH IZDELKOV
 2. SENZORIČNA OCENA MESNIH IZDELKOV
 3. SENZORIČNA OCENA SADNIH IN/ALI ZELENJAVNIH IZDELKOV
 4. SENZORIČNA OCENA MLEVSKIH IZDELKOV

 

SKLOP D – poljedelstvo

 1. SETVENI POSKUSI IN ALTERNATIVNE OBLIKE OBDELAVE TAL V POLJEDELSTVU
 2. KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE
 3. DEMONSTRACIJSKA PRIDELAVA RŽI ZA DVAKRTANO SILIRANJE VOLUMINOZNE KRME ALI ENKRATNO SILIRANJE IN PRIDELAVA ZRNJA
 4. PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ GLEDE NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ

 

SKLOP E – sadjarstvo in opraševanje

 1. VAROVANJE PESTROSTI OPRAŠEVALCEV V SADOVNJAKIH

 

SKLOP F – travništvo in pašništvo

 1. DEMONSTRACIJSKI PRIKAZI OBNOVE NARAVNE TRAVNE RUŠE Z VSAJEVANJEM
 2. DEMONSTRACIJSKI PRIKAZ OHRANJANJA SUHIH TAVNIKOV
 3. TRAVNIŠTVO IN PAŠTNIŠTVO
 4. MOŽNOSTI UREDITVE PRESKRBE Z VODO NA PAŠNIKIH ali ODRPTIH HLEVIH

 

SKLOP G – namakanje

 1. PRIKAZ RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ IN PRAKS NAMAKANJA
 2. AVTOMATIZACIJA NAMAKANJA
 3. KAPLJIČNO NAMAKANJE
 4. DEZINFEKCIJA VODE ZA NAMAKANJE

 

 

PROGRAM USPOSABLJANJ

Terminski načrt - Sklop A, živinoreja

Terminski načrt - Sklop C, živilska tehnologija

Terminski načrt Sklop D, poljedelstvo

Terminski načrt, Sklop E, sadjarstvo in opraševanje

Terminski načrt, Sklop F - travništvo in pašništvo

Terminski načrt, Sklop G, namakanje

 

GRADIVO

 Sklop A - 

 Sklop C -

Sklop D - 

SKLOP E -

SKLOP F -

Sklop G - 

 

VIDEO REPORTAŽA: 

SKLOP A – živinoreja

 1. OCENJEVANJE DOBREGA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE STANJA V PRAKSI, PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE KOZ
 2. UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJA DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI
 3. OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNEGA OBROKA ZA GOVEDO DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH
 4. DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH

 

SKLOP C -  živilska tehnologija

 1. SENZORIČNA OCENA MLEČNIH IZDELKOV
 2. SENZORIČNA OCENA MESNIH IZDELKOV
 3. SENZORIČNA OCENA SADNIH IN/ALI ZELENJAVNIH IZDELKOV
 4. SENZORIČNA OCENA MLEVSKIH IZDELKOV

 

SKLOP E - sadjarstvo in opraševanje

       1. SADJARSTVO IN OPRAŠEVANJE

SKLOP G -  namakanje

       1.  Prikaz različnih tehnologij in praks namakanja
       2.  Avtomatizacija namakanja
       3.  Kapljično namakanje
       4.  Dezinfekcija vode za namakanje
 

 

 

IZVEDBA 

Sklop A - živinoreja

 

Sklop C - živilska tehnologija

 

Sklop D - poljedelstvo

 

Sklop E - sadjarstvo in opraševanje

 

Sklop F - pašništvo in travništvo

 

Sklop G - namakanje