Razpisi

Aktualni javni razpisi

Vse razpise in druge informacije o javnih razpisih si lahko ogledate na spletni strani Mreže za podeželje:

RAZPISI

 

Kako do informacij o razpisih

Kmetijsko svetovanje na področju javnih razpisov izvajamo v okviru osmih KGZ, ki imajo organizirano mrežo 59 izpostav. Tak način organiziranja omogoča svetovalcem odlično poznavanje razmer za kmetovanje na določenem območju ter zagotavljanje kvalitetnih kmetijskih nasvetov vedno kadar jih kmetje potrebujejo. Zato svetovalci poznajo in razumejo razvojne potrebe kmetije in kmečke družine, kar je zelo pomembno, tako v času, ko se kmetija odloča za kandiranje na razpis, kot tudi pri pripravi vloge in kasneje pri samem izvajanju projekta.

Po informacijo o aktualnem razpisu k specialistu za razvoj podeželja  

V okviru KGZS–kmetijsko gozdarskih zavodov (KGZ) deluje deset info točk. Delo info točk opravljajo specialisti za razvoj podeželja. Info točke informirajo širšo javnost in potencialne upravičence o vseh ukrepih PRP 2014-2020 s poudarkom na tistih ukrepih, kjer se PRP sredstva dodelujejo na podlagi razpisov. Info točke so dobro seznanjene tudi z razpisi kohezijske politike in z občinskimi razpisi. Na ta način potencialni upravičenci prejmejo na enem mestu celostno informacijo o njihovih možnostih za kandidiranje na razpise politike razvoja podeželja ter na razpise regionalne politike.

Seznam specialistov za razvoj podeželja (KGZS infotočk) najdete tukaj: Info točke KGZS

Kako izbrati pravi razpis

Princip delovanja javne službe kmetijskega svetovanja je zainteresiranemu kmetu ponuditi celoten kmetijski nasvet o razvoju kmetije. Ko načrtujete nadaljnji razvoj vaše kmetije in se investicijsko odločate, vam svetujemo, da se  po pomoč obrnite na vašega lokalnega kmetijskega  svetovalca. Na njegovo pobudo bodo glede na vaše potrebe v okviru KGZS-kmetijsko gozdarskega zavoda vzpostavili specialistični svetovalni tim, ki vam bo nudili tehnološke, ekonomske, davčne in pravne nasvete. Tak pristop vam bo omogočil izbiro ustreznega razpisa ter pripravo kvalitetne vloge in poslovnega načrta po meri potreb vaše kmetije, kar je ključno pri uspešni realizaciji naložbe.

 

Skupina kmetijskih svetovalcev skupaj z gospodarjem in ženo razmišljajo o nadaljnjem razvoju kmetije.

Kako kmetje izgubljajo denar pridobljen na razpisih PRP 2014-2020

Zahteve razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 postajajo vedno strožje in bolj zahtevne tako ob sami odobritvi vloge in izplačilu zahtevka kot tudi do konca petletnega obdobja, ko obveznosti upravičenca do države prenehajo.

Na podlagi izkušenj iz PRP 2007-2013 ugotavljamo, da imajo upravičenci pogosto težave pri izvedbi vseh zahtev iz odločbe o pravici do sredstev in zato izgubljajo že odobrena sredstva. V praksi se velikokrat izkaže, da so kmetijski svetovalci edini, ki kmetu stojijo ob strani tudi kadar se pri izvedbi naložbe oz. izpolnjevanju zahtev iz odločbe pojavijo težave. Zato vam svetujemo , da se pri KGZS - infotočki dobro informirate tudi  o vaših obveznostih  glede izvedbe naložbe, še predno se prijavite na razpis.

Kdor sodeluje z nami, ve več!

Če se boste odločili, da vam vlogo na razpis v celoti pripravi javna služba kmetijskega svetovanja, ste avtomatično deležni osebnega svetovanja pri izvedbi naložbe, pripravi zahtevka in tudi kasneje pri pripravi različnih poročil, ko morate še pet let izpolnjevati nekatere zahteve iz odločbe in razpisa (npr. doseganje načrtovanih proizvodnih kapacitet, doseganje donosnosti naložbe, ohranjanje oz. povečanje zaposlenosti itd.).

  • Vodimo računovodstvo in FADN knjigovodstvo za kmetijska gospodarstva.
  • Kmetovalce izobražujemo in jim svetujemo, kako izboljšati gospodarjenje na kmetijah.
  • Izdelujemo projekte za uvedbo novih in izboljšavo obstoječih tehnologij.
  • Nosilcem kmetijskih gospodarstev nudimo celotno pomoč pri pripravi vloge za kandidiranje na razpis in izvedbi projekta. Po odobritvi vloge kmetovalcem svetujemo pri izvajanju naložb.
  • Nosilce kmetijskih gospodarstev informiramo o razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev.

Gradiva in obvestila na temo razpisov

Primeri in informacije

Primeri dobrih praks PRP

Razvojno svetovanje kmetom - Vloga KGZS pri razvojnem svetovanju kmetom

Razvoj kmetijskih gospodarstev - KGZS kot gonilna sila pri razvoju kmetijskih gospodarstev - živinorejska kmetija

Razvoj dopolnilnih dejavnosti - KGZS kot gonilna sila pri razvoju kmetijskih gospodarstev - dopolnilne dejavnosti