Razpisi

Aktualni javni razpisi

Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva € Dodatne informacije
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 7. 8. 2020 30. 9. 2020 do 23:59 4,5 milijona €   
Podukrep 4.1 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja 7. 8. 2020 4. 11. 2020 do 23:59 10 milijonov €  
Podukrep 4.1 13. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi 24. 7. 2020 21. 10. 2020 do 23:59 1 milijon €  
Podukrep 4.2 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020
24. 7. 2020 26. 10. 2020 do 23:59 20 mio €  
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 24. 7. 2020 17. 9. 2020 do 23.59 8 milijonov €  
Podukrep 4.1 14. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali 17. 7. 2020 19. 10. 2020 do 23:59 9 milijonov €  
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2020 17. 7. 2020 12. 10. 2020, do 23:59 6,4 milijona €  
Podukrep 4.1 12. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 10. 7. 2020 16. 9. 2020 do 23:59 4 milijone €  
Podukrep 8.4 4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev

1 milijon €  
Podukrep 8.4 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev

 370.000 €  
Podukrep 6.4 1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 3. 7. 2020 21. 10. 2020 do 23:59 15 milijonov €  
Podukrep 8.4 3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 13.03.2020 do datuma zaprtja, objavljenega na spletnem mestu državne uprave in na spletni strani PRP 2 milijona €  
Podukrep 16.4 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 13.03.2020 29. 5. 2020 do 23.59 3.091.904,15 €  
Podukrep 7.3 1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 24.01.2020 14. 5. 2020 do 23.59 9.043.200,00 €
Podukrep 8.4 2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020  15. 3. 2019    1,4 mio €
Podukrep 19.2 Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja        

 

Vsi razpisi

 

Razpisi

Kmetijsko svetovanje na področju javnih razpisov izvajamo v okviru osmih KGZ, ki imajo organizirano mrežo 59 izpostav. Tak način organiziranja omogoča svetovalcem odlično poznavanje razmer za kmetovanje na določenem območju ter zagotavljanje kvalitetnih kmetijskih nasvetov vedno kadar jih kmetje potrebujejo. Zato svetovalci poznajo in razumejo razvojne potrebe kmetije in kmečke družine, kar je zelo pomembno, tako v času, ko se kmetija odloča za kandiranje na razpis, kot tudi pri pripravi vloge in kasneje pri samem izvajanju projekta.

Po informacijo o aktualnem razpisu k specialistu za razvoj podeželja  

V okviru KGZS–kmetijsko gozdarskih zavodov (KGZ) deluje deset info točk. Delo info točk opravljajo specialisti za razvoj podeželja. Info točke informirajo širšo javnost in potencialne upravičence o vseh ukrepih PRP 2014-2020 s poudarkom na tistih ukrepih, kjer se PRP sredstva dodelujejo na podlagi razpisov. Info točke so dobro seznanjene tudi z razpisi kohezijske politike in z občinskimi razpisi. Na ta način potencialni upravičenci prejmejo na enem mestu celostno informacijo o njihovih možnostih za kandidiranje na razpise politike razvoja podeželja ter na razpise regionalne politike.

Seznam specialistov za razvoj podeželja (KGZS infotočk) najdete tukaj: Info točke KGZS

Kako izbrati pravi razpis

Princip delovanja javne službe kmetijskega svetovanja je zainteresiranemu kmetu ponuditi celoten kmetijski nasvet o razvoju kmetije. Ko načrtujete nadaljnji razvoj vaše kmetije in se investicijsko odločate, vam svetujemo, da se  po pomoč obrnite na vašega lokalnega kmetijskega  svetovalca. Na njegovo pobudo bodo glede na vaše potrebe v okviru KGZS-kmetijsko gozdarskega zavoda vzpostavili specialistični svetovalni tim, ki vam bo nudili tehnološke, ekonomske, davčne in pravne nasvete. Tak pristop vam bo omogočil izbiro ustreznega razpisa ter pripravo kvalitetne vloge in poslovnega načrta po meri potreb vaše kmetije, kar je ključno pri uspešni realizaciji naložbe.

 

Skupina kmetijskih svetovalcev skupaj z gospodarjem in ženo razmišljajo o nadaljnjem razvoju kmetije.

Kako kmetje izgubljajo denar pridobljen na razpisih PRP 2014-2020

Zahteve razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 postajajo vedno strožje in bolj zahtevne tako ob sami odobritvi vloge in izplačilu zahtevka kot tudi do konca petletnega obdobja, ko obveznosti upravičenca do države prenehajo.

Na podlagi izkušenj iz PRP 2007-2013 ugotavljamo, da imajo upravičenci pogosto težave pri izvedbi vseh zahtev iz odločbe o pravici do sredstev in zato izgubljajo že odobrena sredstva. V praksi se velikokrat izkaže, da so kmetijski svetovalci edini, ki kmetu stojijo ob strani tudi kadar se pri izvedbi naložbe oz. izpolnjevanju zahtev iz odločbe pojavijo težave. Zato vam svetujemo , da se pri KGZS - infotočki dobro informirate tudi  o vaših obveznostih  glede izvedbe naložbe, še predno se prijavite na razpis.

Kdor sodeluje z nami, ve več!

Če se boste odločili, da vam vlogo na razpis v celoti pripravi javna služba kmetijskega svetovanja, ste avtomatično deležni osebnega svetovanja pri izvedbi naložbe, pripravi zahtevka in tudi kasneje pri pripravi različnih poročil, ko morate še pet let izpolnjevati nekatere zahteve iz odločbe in razpisa (npr. doseganje načrtovanih proizvodnih kapacitet, doseganje donosnosti naložbe, ohranjanje oz. povečanje zaposlenosti itd.).

  • Vodimo računovodstvo in FADN knjigovodstvo za kmetijska gospodarstva.
  • Kmetovalce izobražujemo in jim svetujemo, kako izboljšati gospodarjenje na kmetijah.
  • Izdelujemo projekte za uvedbo novih in izboljšavo obstoječih tehnologij.
  • Nosilcem kmetijskih gospodarstev nudimo celotno pomoč pri pripravi vloge za kandidiranje na razpis in izvedbi projekta. Po odobritvi vloge kmetovalcem svetujemo pri izvajanju naložb.
  • Nosilce kmetijskih gospodarstev informiramo o razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev.

Gradiva in obvestila na temo razpisov

Primeri in informacije

Primeri dobrih praks PRP

Razvojno svetovanje kmetom - Vloga KGZS pri razvojnem svetovanju kmetom

Razvoj kmetijskih gospodarstev - KGZS kot gonilna sila pri razvoju kmetijskih gospodarstev - živinorejska kmetija

Razvoj dopolnilnih dejavnosti - KGZS kot gonilna sila pri razvoju kmetijskih gospodarstev - dopolnilne dejavnosti