Za poslovanje zbornice je organiziran zbornični urad, ki ga vodi direktor zbornice. Zbornični urad sestavljajo skupne službe in strokovne službe. Skupne službe izvajajo naloge, ki se nanašajo na poslovanje zborničnega urada in delovanje organov zbornice. Strokovne službe izvajajo javno službo na državni ravni ter vodijo, usmerjajo in usklajujejo izvajanje javnih služb na območni in lokalni ravni.

Direktor zborničnega urada je Janez Pirc.


Kabinet vodstva

Ta povezuje in usklajuje aktivnosti voljenih in imenovanih organov zbornice, vodi organizacijo in koordinacijo aktivnosti predsednika KGZS in direktorja zborničnega urada, opravlja tajniško-administrativne zadeve.

Oddelek za odnose z javnostmi 

Delo Oddelka vključuje odnose z mediji, organizacijo in izvedbo dogodkov, izvedbo protokola vodstva zbornice, promocijo dela in članov zbornice, pripravo publikacij in urejanje spletne strani, sodeluje z evropskimi kmetijskimi gozdarskimi zbornicami, zadrugami in združenji, organizira obiske tujih delegacij pri nas.


Sektor za kmetijsko svetovanje 

Sektor za kmetijsko svetovanje vodi, usmerja in nadzoruje delovanje javne službe kmetijskega svetovanja.

Na sektorju se v ločenem oddelku vodijo javna naročila in projekti.

Delo sektorja je razdeljeno na štiri oddelke:

  • Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj,
  • Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu,
  • Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja.
  • Oddelek za javna naročila in projekte.

Sektor za živinorejo

Sektor za živinorejo vodi, usmerja in nadzoruje delovanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji.


Sektor za splošne zadeve

Sektor za splošne zadeve vodi kadrovske, socialne in stvarnopravne zadeve, vodi postopke javnih naročil, skrbi za vzdrževanje premoženja, zagotavlja delovanje informacijskega sistema in vzdržuje informacijsko opremo, izvaja tehnično - kurirske posle in dela v recepciji, zagotavlja čiščenje prostorov in druga splošna dela.


Sektor za pravne zadeve

Sektor za pravne zadeve opravlja dela in naloge na treh glavnih področjih, in sicer pokriva delovanje KGZS (pravni akti in drugo), pravno svetuje članom zbornice in sodeluje pri odmeri in izterjavi zborničnega prispevka.


Sektor za finančne zadeve

Poleg osnovne dejavnosti Sektorja za finančne zadeve - izvajanja stroškovnega in finančnega računovodstva - je sektor predvsem odgovoren za pripravo ustreznih informacij in poročil, ki poslovodstvu omogočajo optimalno uresničitev ciljev zbornice.


Oddelek za gozdarstvo

Oddelek vodi, koordinira in usklajuje svetovanje na področju trajnostnega razvoja, varovanja okolja, obnovljivih virov energije in gozdarstva.