Zbornični prispevek

Zbornični prispevek – odmera za leto 2021

Zakaj sem dobil odmero zborničnega prispevka

Obveznim članom Kmetijsko gozdarske zbornice enkrat na leto pošljemo odločbo o odmeri zborničnega prispevka. Odmera se opravi na podlagi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04 - UPB, 117/06 - ZDavP-2, 26/08, 7/09 - odl. US, 36/20 - ZIUPKGP). Članstvo je obvezno, zbornični prispevek je javna dajatev.

Zbornični prispevek se odmeri na podlagi podatkov, razvidnih iz uradnih evidenc na dan 30.6. v letu, za katero se zbornični prispevek odmerja. Podatki upoštevani pri trenutni odmeri se nanašajo na 30.6.2021.

Zbornični prispevek Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se odmerja enkrat letno za eno leto nazaj. Datum odločb za odmero ZP za fizične osebe za leto 2021 je 13.6.2022.

Koliko je članov zbornice

Članov fizičnih oseb  je  108.517 (podatki odmera 2021).

Članov pravnih oseb je 1.540 (podatki odmera 2020).

Kdo so člani zbornice

Fizične osebe (9. člen ZKGZ):

 • ki so lastniki, zakupniki ali imetniki pravice uporabe kmetijskih zemljišč.

Meja za članstvo je za leto 2021 je 167,00 evra katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, izračunanega po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka. (za leto 2020 je bila 167,00 evra, za leto 2019 je bila 125,25 evra (75% KD po ZUKD-2), za leto 2018 je bila 91,85 evra (55% KD po ZUKD-2, za leto 2017 je bila 66,80 evra (40% po ZUKD-2)).

Katastrski dohodek kot osnova za odmero zborničnega prispevka za leti 2020 in 2021 je drugačen (v višini 100% po ZUKD-2), kot je katastrski dohodek, ki je osnova za dohodnino (v višini 50% po ZIUPOPDVE (za leto 2021) ter ZDoh-2), ker je Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 v 58. členu določil davčno osnovo za dohodnino za leto 2021 v višini 50% katastrskega dohodka.

 • opravljajo kmetijsko dejavnost kot svoj glavni poklic in nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezani za davek od dohodka iz kmetijstva (npr. perutninarstvo, trsničarstvo..) – dopolnilna dejavnost na kmetiji, ki pa mora imeti glavno dejavnost po SKD 01 (kmetijstvo), 02 (gozdarstvo) ali 03 (ribištvo). Storitvene dejavnosti niso vključene.
 • so invalidsko in pokojninsko zavarovani kot kmetje (ZPIZ zavarovanci – obvezni in prostovoljni)
 • imajo registriran s.p. kot glavno kmetijsko dejavnost (s.p.). 

Pravne osebe (10. člen ZKGZ):

 • so lastnice kmetijskih zemljišč, pri čemer ni omejitve po katastrskem dohodku,
 • imajo registrirano dejavnost, ki spada med kmetijske dejavnosti (razen storitev). 

Kriteriji za članstvo

Katastrski dohodek

Meja za članstvo za leto 2021 je 167,00 evra katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, izračunanega po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka.

Opravljanje dejavnosti

Kriterij za nastop članstva za s.p.je, dopolnilne dejavnosti in pravne osebe je opravljanje dejavnosti, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti spadajo v kmetijstvo, razen storitev za rastlinsko pridelavo in živinorejo ter lovstva; gozdarstvo razen storitev za gozdarstvo; ribištvo in ribogojstvo razen storitev, povezanih z ribištvom, in storitev, povezanih z ribogojstvom.

Merila za odmero zborničnega prispevka

Fizične osebe: 3,2% od osnove za odmero, vendar ne manj kot 8,35 evra.

Osnova za odmero je katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih površin, ugotovljen za preteklo leto po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, zmanjšan za oprostitve in znižanja Zakonu o dohodnini. Zbornica je stopnjo zborničnega prispevka A znižala za 20% - iz 4% (zakonska določba iz 23. člena ZKGZ) na 3,2% za odmero zborničnega prispevka za leti 2020 in 2021.  

ZPIZ zavarovanci – pokojninsko zavarovani kot kmetje, odmera za 2021 znaša 8,35 evra.

Samostojni podjetniki:   1,53% od dobička iz opravljanja dejavnosti

Pravne osebe:  0,20 % od zneska obračunane amortizacije in vkakuliranih plač v preteklem letu

Zakaj je katastrski dohodek iz odločbe o odmeri ZP drugačen od dohodninskega KD?

Skladno z določbo 23. člena ZKGZ se zbornični prispevek odmeri od katastrskega dohodka, ki je izračunan na podlagi določb Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2, Uradni list RS, št. 63/16).

Za leto 2021 je po ZUKD-2 upoštevan 100% katastrski dohodek (v letu 2017 – 40%, v letu 2018 – 55%, v letu 2019 – 75%, za leto 2020 v višini 100%).

Višina tako ugotovljenega katastrskega dohodka, pa se zaradi določbe 21. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2R, Uradni list RS, št. 63/16) razlikuje od davčne osnove določene na podlagi katastrskega dohodka za odmero dohodnine za leto 2021, ki je v višini 50% po ZIUPOPDVE in ZDoh-2, ker je Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) v 58. členu določil davčno osnovo za dohodnino za leto 2021 v višini 50% katastrskega dohodka. 

Zakaj je katastrski dohodek višji, če je bil zaradi epidemije sprejet zakon, po katerem se zniža?

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP) v 58. členu določa znižanje davčne osnove za odmero dohodnine, ki je določena na podlagi katastrskega dohodka za leto 2021 za 50%. Navedeno znižanje katastrskega dohodka vpliva na osnovo za odmero dohodnine, ne pa tudi na osnovo za odmero zborničnega prispevka, ker ZKGZ določa kot osnovo za odmero zborničnega prispevka katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, izračunanega po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka.

Zakaj je katastrski dohodek iz odločbe o odmeri ZP bistveno drugačen od preteklih let?

Skladno z določbo 23. člena ZKGZ se zbornični prispevek odmeri od katastrskega dohodka, ki je izračunan na podlagi določb Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2, Uradni list RS, št. 63/16). Po ZUKD-2 se vsake tri leta spremenijo lestvice katastrskega dohodka. Nova Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020–2022 veljavna za navedena obdobja določa povišanje katastrskega dohodka glede na preteklo obdobje od 2017 do 2019 za:

 • kmetijska zemljišča, vinograd, hmeljišča, intenzivni sadovnjak in ostale trajne nasade ter oljčnik povprečno za 1,44%,
 • gozdna zemljišča povprečno za 25,42%.

Zakaj sem dobil visoko položnico za gozdne ceste?

 Več o tem si lahko preberete tukaj: https://www.kgzs.si/novica/pristojbina-za-gozdne-ceste-2022-06-02 

Pristojbina za gozdne ceste –zakaj so letos višje položnice

Pristojbina za gozdne ceste se odmeri od ugotovljenega KD za gozdna zemljišča. Pri lanski odmeri pristojbine se je KD zaradi interventnega predpisa znižal za 50%. Znižanje je veljalo za leto 2020, kar pomeni, da sta letošnji položnici precej višji od lanskih. Sama pristojbina se sicer odmeri v višini 14,7% od osnove, to je KD gozdnih zemljišč.

Torej, zaradi interventnega predpisa se je ugotovljeni KD glede na določbe ZUKD za leto 2020 znižal za 50%.

Zakaj sta dve položnici?

Pristojbina se odmeri v okviru odločbe  s katero se določi davčna osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Del te odločbe je tudi odmera pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Sama pristojbina se odmeri:

 • ena položnica predstavlja poračun za preteklo leto – pri letošnji odmeri je to leto 2021
 • druga položnica predstavlja akontacijo za prihodnje leto –pri letošnji odmeri je to leto 2022.

Obe položnici sta višji, ker se je v lanskem letu tudi akontacija za leto 2021 odmerila od znižane osnove. Glede na to, da je interventni zakon uredil znižanje samo za leto 2020 to pomeni, da sta obe položnici, v primerjavi z lanskima višji. 

V letu 2021 za dohodnino drugačen KD, kot za pristojbino in ZP – razlogi?

Interventni zakon je za potrebe izračuna dohodnine določil, da se KD, ugotovljen po določbah ZUKD, zniža za 50%, tudi za leto 2021. Navedeno pomeni, da je interventni predpis KD za potrebe odmere dohodnine znižal tako za leto 2020, kot za leto 2021.

To znižanje pa ne velja pri odmeri pristojbine in odmeri ZP, zato so podatki glede osnove za odmero različni. V primeru dohodnine je davčna osnova znižana za 50%, v primeru pristojbine za gozdne ceste in ZP pa se odmera izvede od ne znižane osnove.

Kakšen je rok za plačilo ZP?

Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka KGZS za leto 2021  določa, da zavezanci zbornični prispevek plačajo v enkratnem znesku najkasneje v 30 dneh po izdaji odločbe. Zavezanci za zbornični prispevek, katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 100 EUR, lahko plačajo v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.

Ali moram plačati ZP in kaj če ga ne morem plačati?

 • Da, ZP je treba plačati, ker je obvezna dajatev, v kolikor ZP ne bo plačan, se bo znesek izterjal skupaj s stroški izvršbe in zamudnimi obrestmi.
 • V kolikor zavezanec do zapadlosti ne more plačati, lahko ZP poravna do oktobra 2022 (v kolikor ZP ne bo plačan, bomo zavezancem, ki so prejeli odločbo z navadno pošto, konec oktobra 2022 poslali ponovno odločbo z vročilnico).
 • Če je zavezanec v slabem finančnem in socialnem položaju, lahko zaprosi za odpis zborničnega prispevka. V tem primeru se zavezancu pošlje vloga za odpis ZP.
 • Zbornični prispevek se odpiše:če zavezanci ne dosegajo minimalnega mesečnega dohodka na družinskega člana (trenutno 421,89 EUR), v primerih naravnih in drugih nesreč, smrti družinskega člana, ali daljše bolezni oz. poškodbe zavezanca ali njegovega družinskega člana.
 • Vloga za odpis zborničnega prispevka se vloži v 60 dneh od dneva izdaje odločbe o odmeri zborničnega prispevka na posebnem obrazcu (pravna služba zavezancem na njihovo željo pošlje predizpolnjeni obrazec za odpis ZP). Zavezanci morajo vlogi obvezno priložiti zahtevana dokazila ali pa podati izjavo/soglasje, da lahko KGZS podatke pridobi iz uradnih evidenc.

Nisem nič podpisal, da sem član zbornice

Članstvo je obvezno na podlagi določb 9. člena (ali 10. člena) Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije s tem, da nekdo izpolnjuje pogoje, določene z zakonom. Članstvo bo trajalo toliko časa, kot bodo trajali pogoji zanj (lastništvo ali zakup kmetijskih zemljišč, ZPIZ kmečko zavarovanje, s.p.…).

Lastnik (fizična oseba) lahko na FURS uredi »dejanskega uporabnika« zemljišča, s tem se KD pripiše uporabniku, lastništvo pa ostane nespremenjeno. 

Zakaj sem dobil odločbo s prečrtano položnico?

Ker imajo zavezanci preplačilo zborničnega prispevka iz preteklih let. Za dodatne informacije lahko pokličejo v finance – 01/513-66-12 - Jožica, 01/513-66-92 - Alenka, 01/513-66-86 - Nataša.

Kmetijska zemljišča sem prodal, prepisal, nisem več zavarovan kot kmet…

Osnova za odmero zborničnega prispevka je lastništvo, zakup, zavarovanje… na dan 30.6.2021. V kolikor so zavezanci prepisali zemljišča po tem datumu, potem so dolžni odmero plačati po poslani položnici, naslednje leto pa bo odmero dobil novi lastnik. 

Kako je izvedena izterjava neplačanega zborničnega prispevka?

Izterjavo neplačanega zborničnega prispevka je v skladu z Zakonom o KGZS in Zakonom o davčnem postopku izvede zbornica. Ob izdaji sklepa o izvršbi se zaračunajo zamudne obresti in stroški postopka (10 EUR). Banke zaračunajo še stroške izvršitve sklepa (cca 40 EUR). KGZS lahko pošlje sklep tudi na več bank, vsaka banka pa zaračuna svoje stroške.

Opozorilo: stroški izterjave lahko bistveno presežejo višino zborničnega prispevka! 

Kaj zbornica naredi »zame«?

 • Zbornica je bila ustanovljena leta 2000 kot reprezentativna organizacija na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.
 • Zbornica ima z zakonom določene obvezne organe, ki so voljeni na neposrednih volitvah vsake 4 leta. Na regionalni ravni deluje 13 svetov območnih enot in 59 odborov izpostav.
 • Zbornica daje pobude in pripombe na zakone, pravilnike, uredbe in druge dokumente, ki se nanašajo na kmetijstvo in gozdarstvo.
 • Strokovni odbori in komisije obravnavajo aktualna vprašanja, ki jih skupaj s prispevkom strokovnih služb zbornice kot predloge ali zahteve posredujejo državnim ali lokalnim organom.
 • Javna služba kmetijskega svetovanja v okviru KGZS in kmetijskih zavodov deluje v celotni Sloveniji, s pomočjo več kot 300 strokovnjakov, ki ponujajo strokovno pomoč na vseh področjih kmetovanja in razvoja podeželja.
 • Javna služba strokovnih nalog v živinoreji v okviru KGZS in kmetijskih zavodov rejcem zagotavlja ustrezno podporo, kar pripomore k uspešnejši reji in prireji.
 • Služba za gozdarsko svetovanje – predlogi članov in voljenih organov so podlaga za sooblikovanje gozdarske politike ter zakonodaje.
 • Zbornica nudi brezplačno pravno svetovanje in pravno pomoč, tudi pripravo pritožb, tožb na raznih pravnih področjih (kmetijstvo, stvarno pravo, sociala, delovno pravo, vzorci pogodb…) posameznikom ali skupinam, hkrati pa spremlja ter podaja predloge in stališča pri pripravi zakonodaje.
 • Promocija in obveščanje – s svetovanjem, izobraževanjem, organizacijo dogodkov, sodelovanjem na sejmih KGZS prispeva k dvigu ugleda kmetijstva v javnosti.
 • 6x letno KGZS izda glasilo »Zelena dežela«, v katerem so objavljeni članki o aktualnih dogajanjih na področju kmetijstva in gozdarstva. Glasilo je za člane zbornice brezplačno.
 • Projekt »Dobrote slovenskih kmetij« in prireditve »Podeželje v mestu« omogočajo članom zbornice prodajo izdelkov neposredno končnim potrošnikom.