Postanite član

Prednosti članstva

Prednosti članstva v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so:

  • KGZS zastopa interese članov v zakonodajnih postopkih.
  • Svoje člane informira o aktualnih dogodkih v kmetijstvu in gozdarstvu (brezplačni dvomesečni bilten »Zelena dežela«, spletne strani).
  • KGZS svojim članom zagotavlja brezplačno tehnično, pravno in ekonomsko svetovanje v kmetijstvu in gozdarstvu.
  • KGZS skrbi tudi za izobraževanje svojih članov. Letno organizira več tisoč predavanj, tečajev, seminarjev in delavnic.

Storitve za člane

  • KGZS nudi svojim članom svetovanje in strokovno pomoč.
  • S svojim delovanjem spodbuja pospeševanje razvoja kmetijstva. Prav tako skrbi za izobraževanje in usposabljanje članov. V okviru različnih prireditev omogoča članom promocijo kmetijstva.
  • V okviru mednarodnega sodelovanja se trudi za vzpostavitev mreže in hitrejši način pridobivanja nepovratnih finančnih virov EU.

Prostovoljno članstvo

Prostovoljni člani KGZS so lahko:

  • fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost, a ne izpolnjujejo zakonsko določenih kriterijev za obvezno članstvo. V članstvo so lahko sprejete na lastno zahtevo.

Postanite član

V Kmetijsko gozdarsko zbornico se lahko včlanite tako, da natisnete ustrezen obrazec, ga izpolnite, podpišete in pošljete na naslov:

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom "Za prostovoljno članstvo".

Obrazca:

Obrazec za prostovoljne člane za pravne osebe

Obrazec za prostovoljne člane za fizične osebe

Postopek včlanitve

Prostovoljni člani pisno zahtevo za sprejem v članstvo vložijo na posebnem obrazcu, ki ga prejmejo na zbornici ali pa si ga natisnejo sami. O njihovi zahtevi za sprejem v članstvo zbornice odloča Upravni odbor zbornice na prvi naslednji seji po prejemu pisne zahteve. Po sklepu Upravnega odbora KGZS morajo vse fizične osebe, ki zaprosijo za prostovoljno članstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, k svoji vlogi za članstvo priložiti še potrdilo o vpisu v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), s čimer izkazujejo opravljanje kmetijske, gozdarske oziroma ribiške dejavnosti. O odločitvi glede sprejema so vlagatelji pisno obveščeni.

Članarina

Prostovoljni člani

  • fizične osebe - v višini pavšalnega zneska 3,34 evra
  • pravne osebe - v višini povprečnega zborničnega prispevka zadnje odmere pravnim osebam, ki so obvezne članice zbornice. Za odmero zborničnega prispevka za leto 2016 ta znesek znaša 226,98 evra.