Članstvo

KGZS združuje članstvo dveh skupin:

 • Prvo skupino predstavljajo fizične osebe, ki so: lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije, katerih katastrski dohodek za leto 2022 znaša najmanj 167 € (v skladu z vsakoletno valorizacijo katastrskega dohodka).
 • Drugo skupino predstavljajo  pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in: so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Republike Slovenije razen oseb javnega prava ali se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo, ne glede na pravno obliko.

Poleg obveznih ima zbornica tudi  prostovoljne člane , ki so v članstvo lahko sprejeti na lastno zahtevo. To so fizične ali  pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost, a ne izpolnjujejo zakonsko določenih kriterijev za obvezno članstvo.

Na stanje na dan 30.6.2022 ima KGZS v skupini fizičnih oseb 111.670 članov, v skupini pravnih oseb pa 1.676 članov.   

Merila za članstvo

Fizične osebe so obvezni člani KGZS, če:

 • so lastniki, zakupniki ali imetniki pravice uporabe kmetijskih zemljišč,
 • kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost kot svoj glavni poklic in nimajo katastrskega dohodka so pa zavezani za davek od dohodka iz kmetijstva (npr. perutninarstvo, trsničarstvo),
 • so invalidsko in pokojninsko zavarovani kot kmetje (zavarovanci),
 • imajo registriran s.p. za kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost (samostojni podjetniki).

Največ članov je tistih, ki dosegajo določeno višino katastrskega dohodka. Zakonsko določena meja za članstvo znaša 167,00 evrov katastrskega dohodka , vendar se ta znesek po zakonu valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka, zato je meja lahko vsako leto drugačna. Za leto 2022 znaša najmanj 167 €.

Pravne osebe so obvezni člani KGZS, če:

 • so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Republike Slovenije razen oseb javnega prava.
 • se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo.

Odmera zborničnega prispevka za leto 2022 (izvedena v letu 2023)

Zbornični prispevek se obračunava glede na višino katastrskega dohodka na dan  30. junija prejšnjega leta. Za odmero zborničnega prispevka za leto 2022 znaša v letu 2022 meja za članstvo 167 evra katastrskega dohodka.

Višina članarine je odvisna od gibanja katastrskega dohodka. Svet KGZS vsako leto sprejme Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za posamezno leto.

 • fizičnim in pravnim osebam na podlagi katastrskega dohodka se odmeri zbornični prispevek  glede na višino katastrskega dohodka 30. junija prejšnjega leta v višini 3,2 % od katastrskega dohodka, a ne manj kot pavšalni znesek 8,35 evra,
 • zavarovancem (osebam, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje) se  odmeri zbornični prispevek  v višini pavšalnega zneska 8,35 evra
 • samostojnim podjetnikom posameznikom se odmeri zbornični prispevek v višini 1,53 % od ugotovljenega dobička
 • pravnim osebam, ki so članice KGZS na podlagi dejavnosti se odmeri zbornični prispevek v višini 0,2 % od ugotovljenega zneska vkalkuliranih plač in amortizacije

Prostovoljno članstvo

Prostovoljni člani KGZS so lahko fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost, a ne izpolnjujejo zakonsko določenih kriterijev za obvezno članstvo. V članstvo so lahko sprejete na lastno zahtevo (obrazec za fizične osebe in obrazec za pravne osebe). O zahtevi odloča upravni odbor KGZS.

Članarina za prostovoljne člane

 • fizične osebe plačajo članarino  v višini pavšalnega zneska, ki za leto 2022 znaša 8,35 evra
 • pravne osebe:
 • ki se ukvarjajo z opravljanjem kmetijske, gozdarske ali ribiške dejavnosti, a ne kot svoje glavne dejavnosti- v višini 0,20 % od zneska obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu od tistega dela svojega poslovanja, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali predelavo kmetijskih, gozdarskih ali ribiških proizvodov
 • ki ne izpolnjujejo pogojev za odmero zborničnega prispevka C - v višini povprečnega zborničnega prispevka zadnje odmere pravnim osebam, ki so obvezne članice zbornice. Za odmero zborničnega prispevka za leto 2021 ta znesek znaša 188,09 evra.

Odpis zborničnega prispevka

Zavezancu za plačilo zborničnega prispevka se lahko na podlagi njegove vloge (link na obrazec) odpiše zbornični prispevek delno ali v celoti in sicer, če izpolnjuje katerega od naslednjih kriterijev:

 • ne dosega usklajenega zneska minimalnega mesečnega dohodka na družinskega člana, ki ga na podlagi Zakona o socialnem varstvu objavi minister za delo, družino in socialne zadeve (potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o prejemkih družinskih članov). Ta znesek v letu 2022 znaša 421,89 evra,
 • v primerih naravnih in drugih nesreč, razen, če zaradi teh že ni bil zmanjšan katastrski dohodek pri odmeri zborničnega prispevka (potrdilo pristojnega organa o naravni nesreči na kmetiji),
 • smrti družinskega člana, daljše bolezni oziroma poškodbe zavezanca ali njegovega družinskega člana oziroma invalidnosti zavezanca ali njegovega družinskega člana, če bi plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegovih družinskih članov (dokazilo, da je zaradi smrti ali zdravljenja ogroženo preživljanje),
 • v drugih primerih, ko zavezanec izkaže utemeljen razlog, ki ni zajet v zgoraj navedenih kriterijih, če bi plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegovega družinskega člana (ustrezna dokazila, ki dokazujejo utemeljen razlog, zaradi katerega je ogroženo preživljanje).

Pri odločanju o odpisu zborničnega prispevka se upošteva premoženjsko stanje zavezanca in njegovih družinskih članov v času, ko se o odpisu odloča.

Vloga za odpis zborničnega prispevka se vloži na posebnem obrazcu v roku 60 dni od dne izdaje odločbe o odmeri zborničnega prispevka. Zbornični prispevek se zavezancu odpiše deloma ali v celoti in sicer za odmero, za katero je zavezanec vložil vlogo za odpis. Če je iz okoliščin mogoče sklepati, da se premoženjsko stanje zavezanca ne bo popravilo, se zbornični prispevek lahko odpiše za več let ali trajno.

V primerih iz druge alineje prvega odstavka se zbornični prispevek odpiše delno, in sicer tako, da se celotni odmerjeni zbornični prispevek zniža za odstotek ocenjene višine škode. V kolikor je škoda nastala na stanovanjskih oz. kmetijskih objektih se odmerjeni zbornični prispevek na vsakih 5.000 EUR ocenjene škode zniža za 10%. Razlogi iz druge alineje prvega odstavka se upoštevajo samo za odmerno obdobje, na katerega se nanašajo.

V primerih iz druge alineje prvega odstavka, ko je škoda nastala na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, katerih vlagatelji vloge za odpis niso lastniki, uradni zakupniki in zanje tudi nimajo v skladu z zakonom o dohodnini urejene dejanske uporabe, in jim zato za ta zemljišča tudi ni bil odmerjen zbornični prispevek, se vloga za odpis zborničnega prispevka zavrne.

Plačilo zborničnega prispevka se zavezancu lahko odloži, dokler trajajo razlogi, zaradi katerih prispevka ne more plačati oziroma se mu dovoli plačilo v največ šestih mesečnih obrokih, če izkaže, da bi izterjava lahko ogrozila njegovo preživljanje ali preživljanje njegovega družinskega člana.

O odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju zborničnega prispevka, na predlog Komisije za odpis zborničnega prispevka, odloča Upravni odbor zbornice.

Če zavezanec v času teka postopka za odpis zbornični prispevek plača, se šteje, da je vlogo za odpis zborničnega prispevka umaknil.

Prednosti članstva

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije:

 • predstavlja interese članstva v zakonodajnih  postopkih, kar je najbolj pomembna vloga javnopravne zbornice, saj je reprezentativen partner vladi in drugim državnim organom,
 • zagotavlja  brezplačno  tehnično, pravno in  ekonomsko svetovanje v kmetijstvu in gozdarstvu,
 • zagotavlja koordinacijo  dveh javnih služb – kmetijskega svetovanja in kontrole in selekcije v živinoreji,
 • informira člane in širšo javnost o aktualnih   dogodkih v kmetijstvu in gozdarstvu  (tiskovne konference, izjave za javnost, brezplačni   bilten »Zelena Dežela«),
 • promovira podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (udeležba na sejmih, organizacija okroglih miz, kongresov, dogodkov….),
 • izobražuje svoje člane.

Postanite član

V Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije se lahko včlanite tako, da natisnete ustrezen obrazec, ga izpolnite, podpišete in pošljete na naslov:

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom "Za prostovoljno članstvo".

Obrazca: