Kdo so člani?

KGZS združuje članstvo dveh skupin:

Prva skupina zajema fizične osebe, ki so: lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije, katerih katastrski dohodek za leto 2017 znaša najmanj 66,80 € (v skladu z vsakoletno valorizacijo katastrskega dohodka).

Druga skupina zajema pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in: so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Republike Slovenije razen oseb javnega prava ali se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo, ne glede na pravno obliko.

Poleg obojih obstojajo tudi prostovoljni člani zbornice, ki so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost, a ne izpolnjujejo zakonsko določenih kriterijev za obvezno članstvo. V članstvo so lahko sprejeti na lastno zahtevo.

Koliko je članov zbornice? 

Stanje: 30. junij 2018
Fizičnih oseb je 105.080.
Pravnih oseb je 1.318.

Fizične osebe (obvezni člani)

Izhodiščna meja za članstvo znaša 167,00 evrov katastrskega dohodka (ta znesek se po zakonu valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka), zato je meja lahko vsako leto drugačna.

Odmera zborničnega prispevka za leto 2017 (v letu 2018)

Zbornični prispevek se obračunava glede na višino katastrskega dohodka 30. junija prejšnjega leta. Za odmero zborničnega prispevka za leto 2017 znaša v letu 2018 meja za članstvo 66,80 evra katastrskega dohodka.

Člani KGZS so fizične osebe:

 • ki so lastniki, zakupniki ali imetniki pravice uporabe kmetijskih zemljišč.
 • ki kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost kot svoj glavni poklic in nimajo katastrskega dohodka so pa zavezani za davek od dohodka iz kmetijstva (npr. perutninarstvo, trsničarstvo).
 • ki so invalidsko in pokojninsko zavarovani kot kmetje (zavarovanci).
 • ki imajo registriran s.p. za kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost (samostojni podjetniki).

Članarina za obvezne člane

 • odmera fizičnim in pravnim osebam na podlagi katastrskega dohodka - v višini 4,8 % od ugotovljene osnove, a ne manj kot pavšalni znesek 8,35 evra (pavšalni znesek plačajo vsi, ki imajo katastrski dohodek od 66,80 do 173,96 evra).
 • odmera zavarovancem - v višini pavšalnega zneska 3,34 evra
 • odmera samostojnim podjetnikom - v višini 1,53 % od ugotovljenega dobička

Pravne osebe (obvezni člani)

Člani KGZS so pravne osebe, ki:

 • so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Republike Slovenije razen oseb javnega prava.
 • se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo.

Odmera zborničnega prispevka za leto 2017

Članarina za obvezne člane

 • odmera pravnim osebam po katastrskem dohodku - zbornični prispevek se obračunava glede na višino katastrskega dohodka 30. junija prejšnjega leta v višini 4,8 % od ugotovljene osnove, a ne manj kot pavšalni znesek 8,35 evra (zbornični prispevek se odmeri pravnim osebam, ki na podlagi lastništva kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Republike Slovenije dosegajo katastrski dohodek najmanj 66,80 evra)
 • odmera pravnim osebam po dejavnosti - v višini 0,2 % od ugotovljenega zneska vkalkuliranih plač in amortizacije

Kriteriji za članstvo

Katastrski dohodek

Meja za nastanek obveznega članstva v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije znaša 167,00 evra katastrskega dohodka, vendar se ta znesek valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in za leto 2017 znaša 66,80 evra. Zbornični prispevek se obračunava glede na višino katastrskega dohodka 30. junija prejšnjega leta.

Opravljanje dejavnosti

Kriterij za nastanek obveznega članstva za samostojne podjetnike in pravne osebe je opravljanje dejavnosti, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti spadajo v področja:

 • kmetijstva, razen storitev za rastlinsko pridelavo in živinorejo ter lovstva;
 • gozdarstva razen storitev za gozdarstvo;
 • ribištva in ribogojstva razen storitev, povezanih z ribištvom, in storitev, povezanih z ribogojstvom.

Prednosti članstva

Prednosti članstva v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so:

 • KGZS zastopa interese članov v zakonodajnih postopkih.
 • Svoje člane informira o aktualnih dogodkih v kmetijstvu in gozdarstvu (brezplačni dvomesečni bilten »Zelena dežela«, spletne strani).
 • KGZS svojim članom zagotavlja brezplačno tehnično, pravno in ekonomsko svetovanje v kmetijstvu in gozdarstvu.
 • KGZS skrbi tudi za izobraževanje svojih članov. Letno organizira več tisoč predavanj, tečajev, seminarjev in delavnic.

Storitve za člane

 • KGZS nudi svojim članom svetovanje in strokovno pomoč.
 • S svojim delovanjem spodbuja pospeševanje razvoja kmetijstva. Prav tako skrbi za izobraževanje in usposabljanje članov. V okviru različnih prireditev omogoča članom promocijo kmetijstva.
 • V okviru mednarodnega sodelovanja se trudi za vzpostavitev mreže in hitrejši način pridobivanja nepovratnih finančnih virov EU.

Prostovoljno članstvo

Prostovoljni člani KGZS so lahko:

 • fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost, a ne izpolnjujejo zakonsko določenih kriterijev za obvezno članstvo. V članstvo so lahko sprejete na lastno zahtevo.

Članarina za prostovoljne člane

Fizične osebe - v višini pavšalnega zneska, ki za leto 2018 znaša 3,34 evra

Pravne osebe:

 • ki se ukvarjajo z opravljanjem kmetijske, gozdarske ali ribiške dejavnosti, a ne kot svoje glavne dejavnosti- v višini 0,20 % od zneska obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu od tistega dela svojega poslovanja, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali predelavo kmetijskih, gozdarskih ali ribiških proizvodov
 • ki ne izpolnjujejo pogojev za odmero zborničnega prispevka C - v višini povprečnega zborničnega prispevka zadnje odmere pravnim osebam, ki so obvezne članice zbornice. Za odmero zborničnega prispevka za leto 2017 ta znesek znaša 224,85 evra.

Postanite član

V Kmetijsko gozdarsko zbornico se lahko včlanite tako, da natisnete ustrezen obrazec, ga izpolnite, podpišete in pošljete na naslov:

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom "Za prostovoljno članstvo".

Obrazca:

Obrazec za prostovoljne člane za pravne osebe

Obrazec za prostovoljne člane za fizične osebe

Postopek včlanitve

Obvezni člani

Obvezni člani so včlanjeni v zbornico na podlagi samega zakona.

Prostovoljni člani

Prostovoljni člani pisno zahtevo za sprejem v članstvo vložijo na posebnem obrazcu, ki ga prejmejo na zbornici ali pa si ga natisnejo sami. O njihovi zahtevi za sprejem v članstvo zbornice odloča Upravni odbor zbornice na prvi naslednji seji po prejemu pisne zahteve. Po sklepu Upravnega odbora KGZS morajo vse fizične osebe, ki zaprosijo za prostovoljno članstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, k svoji vlogi za članstvo priložiti še potrdilo o vpisu v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), s čimer izkazujejo opravljanje kmetijske, gozdarske oziroma ribiške dejavnosti. O odločitvi glede sprejema so vlagatelji pisno obveščeni.

Članarina

Prostovoljni člani

 • fizične osebe - v višini pavšalnega zneska 3,34 EUR
 • pravne osebe - v višini povprečnega zborničnega prispevka zadnje odmere pravnim osebam, ki so obvezne članice zbornice. Za odmero zborničnega prispevka za leto 2016 ta znesek znaša 226,98 EUR.