Svet KGZS

Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je najvišji organ zbornice, ki je sestavljen iz voljenih predstavnikov fizičnih in pravnih oseb. Svet vodijo predsednik in dva podpredsednika. Med drugim svet zbornice sprejema program dela in finančni načrt zbornice, leto poročilo, voli člane upravnega odbora in imenuje direktorja zborničnega urada. 

Upravni odbor KGZS

Upravni odbor je izvršilni organ zbornice in šteje 20 članov. 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost, gospodarnost, smotrnost, varčnost in pravilnost poslovanja. 

Predsednik

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico. 

Stalna arbitraža

Stalna arbitraža rešuje spore iz medsebojnih poslovnih odnosov med člani zbornice, med člani in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, spore glede obveznega članstva, sprejema oziroma izključitve iz članstva zbornice. 

Častno razsodišče

Častno razsodišče odloča o kršitvah statuta, drugih splošnih aktov in sklepov organov zbornice in poslovnih običajev in skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev.