Svet KGZS

Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je najvišji organ zbornice, ki je sestavljen iz 54 voljenih predstavnikov fizičnih in pravnih oseb. Svet vodijo predsednik in dva podpredsednika. Med drugim svet zbornice sprejema program dela in finančni načrt zbornice, letno poročilo, voli člane upravnega odbora in imenuje direktorja zborničnega urada. 

Upravni odbor KGZS

Upravni odbor je izvršilni organ zbornice in šteje 20 članov. Upravni odbor zbornice vodi in organizira delo zbornice ter opravlja personalne in finančne zadeve, vkolikor te zadeve niso pridržane svetu zbornice in predsedniku. Upravni odbor pripravlja dnevni red za seje sveta zbornice.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost, gospodarnost, smotrnost, varčnost in pravilnost poslovanja KGZS.

Predsednik

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico. 

Stalna arbitraža

Stalna arbitraža rešuje spore iz medsebojnih poslovnih odnosov med člani zbornice, med člani in drugimi pravnimi ter fizičnimi osebami, spore glede obveznega članstva, sprejema izključitve iz članstva zbornice. 

Častno razsodišče

Častno razsodišče odloča o kršitvah statuta, drugih splošnih aktov in sklepov organov zbornice ter poslovnih običajev in skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev. 

Direktor

Direktor vodi delovanje zborničnega urada.