Volitve 2020

Volitve 2020

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v letu 2020 izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.

 

 

Pomembni roki

Upravni odbor KGZS je 13. februarja 2020 sprejel  Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020 (Uradni list RS, št. 11/20).

Kot dan glasovanja za fizične osebe je določena nedelja, 17. maj 2020. Kot dan glasovanja za pravne osebe je določena sreda, 13. maj 2020. Kot dan, ko začnejo teči volilna opravila, je določen 21. marec 2020.

Od dneva razpisa volitev (21.3.2020) pa do dneva, ki je določen kot rok za vlaganje kandidatur (za pravne osebe 18. april 2020 do 24h, za fizične osebe pa 22. april 2020 do 24h),  se lahko vlagajo kandidature. Priporočeno je, da se vlagajo na obrazcih.

Opozarjamo, da velja rok dospetja, torej mora biti kandidatura do določenega datuma  do 24. ure na sedežu KGZS. Ne velja torej poštni žig, temveč prispetje na sedež KGZS.

Vložene kandidature bo pregledala volilna komisija KGZS in najkasneje 25. aprila (za pravne osebe) oziroma 29. aprila 2020 (za fizične osebe) objavila razglas potrjenih kandidatnih list oziroma kandidatur po vrstnem redu, ki bo določen z žrebom.

Komisija za sestavo volilnega imenika bo predvidoma v začetku aprila (najkasneje do 10. aprila 2020) razgrnila volilne imenike, v katere bodo zainteresirane osebe lahko vpogledale in tako preverile svoje članstvo.

Kako se kandidira

Pri fizičnih osebah se kandidira tako, da se v predpisanem roku vloži kandidaturo. Kandidaturo v skupini fizičnih oseb lahko vložijo:

  • posamezne skupine članov zbornice, ki morajo kandidaturi predložiti najmanj 20 podpisov članov zbornice,
  • organizacije kmetov (gre za organizacije, ki so organizirane kot društva na področju kmetijstva), ki morajo kandidaturi predložiti najmanj 10 podpisov članov zbornice.

Volilna komisija KGZS predpiše obvezne sestavine, ki jih mora kandidatura vsebovati. Priporoča se vlaganje na instrukcijskih obrazcih, ki so na voljo v rubriki Obrazci.

Pri pravnih osebah se kandidira tako, da se v predpisanem roku vloži kandidaturo. Kandidaturo v skupini pravnih oseb lahko vložijo pravne osebe – članice zbornice.

Volilna komisija KGZS predpiše obvezne sestavine, ki jih mora kandidatura vsebovati. Priporoča se vlaganje na instrukcijskih obrazcih, ki so na voljo v rubriki Obrazci.

Kako se voli

V skupini fizičnih oseb se v volilnih enotah, kjer se voli 1 ali 2 kandidata, voli po večinskem sistemu. Na glasovnici se obkroži ime in priimek kandidata (VE Koper, Kočevje, Postojna in Maribor).  V volilnih enotah, kjer se voli 3 ali več kandidatov, se voli po proporcionalnem sistemu. Na glasovnici se obkroži ime liste.

Volilni upravičenci (člani KGZS z volilno pravico) bodo svoj glas lahko oddali v nedeljo, 17. maja od 7h do 19h na volišču, za katerega bodo dobili vabilo ali na predčasnem glasovanju 13. maja od 7h do 17h na sedežu volilne komisije volilne enote.

V skupini pravnih oseb bodo v sredo, 13. maja, od 7h do 17h svoj glas v imenu pravne osebe – članice oddali njihovi pooblaščeni predstavniki – elektorji.

Obrazci za vlaganje kandidatur

Obrazci in pojasnila za fizične osebe

 Obrazci in pojasnila za pravne osebe

Volilni imenik


Kje voliti

 

Akti in razglasi

Akti

Razglasi

Volilni rezultati

Neuradni rezultati

 

Uradni rezultati