Novice

Izberite kategorijo:
Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetija v...
Spodbude za zaposlovanje invalidov tudi v kmetijst...
Vse o zbirnih vlogah 2020
Uporaba transmaščobnih kislin pri pripravi jedi
Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju s pro...
26. sadjarski dnevi Posavja
Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe - bod...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 20...
Obvestilo rejcem perutnine
O zdravju parkljev in prehrani krav
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Nova oblika potnega lista za govedo
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...
Aktualno na področju davčne zakonodaje v kmetijstv...
Kako do ekološkega certifikata in kako ga obdržati
Nekaj informacij o knjigovodstvu po FADN metodolog...
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne sprememb...
Razpis bo odprt od 6. januarja do 28. februarja prihodnje leto.
Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavljali...
Vse o afriški prašičji kugi
Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP i...
RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmeti...
Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo rast...
Predlogi in pripombe KGZS na osnutke vrednotenja k...
Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha
Izteka se rok za prijavo pridelka grozdja in vina
Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih
Spremembe Pravilnika o kakovosti mesa klavne živin...
Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.
Tradicionalni posvet rejcev drobnice
Preden je kozmetični izdelek dan na trg, mora odgovorna oseba zagotoviti, da je opravljena ocena varnosti na podlagi ustreznih informacij in da je sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka.
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahte...
Na kmetiji Okršlan vodijo FADN knjigovodstvo že 25 let.
Gradiva s posveta o dopolnilnih dejavnostih
Vrednostne cone
Posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Na seznamu rastlin, za katere je prepovedan uvoz iz tretjih držav, je tudi kostanj
Zmagovalec IMK 2017 Matic Vizjak
Višina predvidenih sredstev za ta razpis znaša 15 milijonov evrov.
Kmetija ni hotel
Predlog uredbe CLLD v javni obravnavi
Pregled priporočenih sort pšenice in ječmena za setev to jesen.
Delavnici za ustanavljanje skupin in organizacij p...
Ureditev šifranta je ena od tem, ki jo želijo urediti pred naslednjim proračunskim obdobjem SKP.
5. slovenski podeželski parlament: SKP po 2020
Priporočilo glede menjave nosilcev kmetijskih gosp...
Novost drugega razpisa je vključitev dveh dodatnih sektorjev, to sta sektor vino za grozdje in sektor krompir.
Za kmetijsko pridelavo bo vse bolj potrebno zagotoviti stabilno oskrbo rastlin z vodo.
Afriška prašičja kuga že v Srbiji
Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov
Skupna kmetijska politika po 2020
Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skupnost...
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.
Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za prepreče...
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju
Na delavnici so se novinarji seznanili z najnovejšimi dognanji glede rabe sredstev za varstvo rastlin.
Opozorilo zaradi požara v Podskrajniku
Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.
Sobota, 15. junij 2019, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem
Upravičenci bodo lahko vlogo vložili od 24. junija do vključno 24. septembra.
Če zamujate s setvijo ali sajenjem zelenjadnic to sporočite pravočasno na AKTRP.
Dopolnitve zbirnih vlog
Višja urna postavka
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.
Previdnost pri nakupu zelenjave
Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave
Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz let...
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Cenejše sodelovanje na 52. sejmu MOS v Celju
Ena od prednostnih nalog javne službe kmetijskega svetovanja je spodbujanje pridelave zelenjadnic
Sprememba najnižje bruto urne postavke
Bolezen najbolj prizadene drobnico, glavni prenašalec pa je govedo.
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Izvajanje ukrepov KOPOP prispeva k trajnostnermu kmetovanju.
30.  razstava Dobrote slovenskih kmetij
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Gradivo s predstavitev javnih razpisov  za ukrep 1...
Z več znanja do manjših bremenitev okolja in podtalnice.
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.
Vpis v katalog živil za javno naročanje
Predlog spremembe uredbe za ukrep Sodelovanje v ok...
Gozdarska razpisa prinašata sredstvca za odpravo škode in obnovo gozda ter za ureditev gozdnih vlak.
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji
Udeležite se razgrnitev in dajte pripombe na gospodarjenje z divjadjo!
Posvet Ekološko + lokalno = idealno
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost...
Čim prej predložite obračun pavšalnega nadomestila, če ne želite izgubiti dovoljenja zanj
Investicijske olajšave ni mogoče uveljavljati za nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb
Že 91. vinarski tečaj
Zbirne vloge 2019
Davčna obravnava pridelave zelenjadnic in zelišč
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju...
Izračun dohodnine
Rok za oddajo poročil se bliža
Predstavitev dveh javnih razpisov
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
Koprološka analiza
Posodobljena navodila
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018
Obrazci za vodenje mesečnih poročil FADN za leto 2...
Optimizacija pridelave hmelja

Lombergarjevi dnevi

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, | 10. 12. 2018
Lombergarjevi dnevi
Kmetovanje na vodovarstvenih območjih
Kako začeti z ekološkim kmetijstvom
Delavce v kmetijstvu se lahko zaposli tudi po pogodbi o začasnem ali občasnem delu
Preverite in uredite vrisane GERK-e
Ponoven primer zavajajočega oglaševanja iz tujine
Avtor: https://www.freepik.com/
Avtor: www.freepik.com
Avtor: www.freepik.com
Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozd...
Pravno varstvo kupcev in potrošnikov
Vpis v zemljiško knjigo
Obdavčitev prenosa lastništva na nepremičnini
Vzorec darilne pogodbe (opomba: podatki niso pravi)
Izročilna pogodba - Kako prenesti kmetijo na dedič...
Zakup kmetijskih in gozdnih zemljišč
Občinske ceste na zasebnih zemljiščih
Spreminjanje meje parcele
Ureditev meje
Priposestvovanje
Ko soglasja o odkupu zemljišča ni mogoče doseči
Sodna ustanovitev služnosti za dostop do nepremičn...
Solastnina in delitev solastnine.
Stvarna služnost
Pazite na afriško prašičjo kugo
Pogodbe, sklenjene na daljavo
Kako pridobiti status kmeta?
Služnost v javno korist
Začasno in občasno delo v kmetijstvu
Obvezno odstranjevanje ambrozije
Prost prehod čez kmetijska in gozdna zemljišča
Dedovanje zaščitenih kmetij
Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči
Sodelovanje in povezovanje kmetov ter kmetijskih o...
Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka
Pogodba o preužitku
Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP
Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.
Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Ne, hvala, imam svojo vrečko!
Za obnovo vinogradov je treba spoštovati določena pravila in pogoje
Delo po tej pogodbi mora biti plačano najmanj v višini 4,79 evra bruto/uro, s čimer se izvajalcem zagotavlja najnižje plačilo.
KGZS -  Zavod Maribor, ki je partner projekta Fertinnowa, na Sadjarskem centru Maribor testira nov podporni sistem, ki bo v pomoč pri pravočasnem namakanju
Ponovno se pričenja čas sezonskih konic, ko kmetije potrebujejo dodatno delovno moč. Avtor: www.freepik.com
Na voljo je nova brošura o odstranjevanju o tujerodnih invazivnih rastlin
Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 2017
Prošnja za spremembo obveznosti
FURS ugotovil napako pri izračunu
Do pavšalnega nadomestila so upravičene le tiste storitve, ki so bile opravljene v okviru strojnega krožka