Vse o zbirnih vlogah

Vse o zbirnih vlogah 2024

Oddaja zbirnih vlog z zahtevki za leto 2024 bo potekala od 8. aprila do 10. julija 2024. 

Pred oddajo zbirne vloge je treba preveriti urejenost podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem pregledovalniku RKG. Podatki v RKG se urejajo na upravnih enotah. 

Usposabljanja za vlagatelje

Obvestila in članki 

Zakonodaja

Navodila za uveljavljenje intervencij iz Strateškega načrta 2024 - 2027

 • Kratka navodila za subvencijsko kampanijo 2024 
 • 0 Velika navodila 2024 - celota (PDF)
 • 1 Strateški načrt SKP 2024 (PDF)
 • 2 Pogojenost (PDF)
 • 3 Skupna pravila za neposredna placila in druge intervencije (PDF)
 • 4 Neposredna placila (PDF)
 • 5 Intervencije v okviru razvoja podezelja (PDF)
 • 5 1 Splošna pravila za intervencije KOPOP (PDF)
 • 5 2 Intervencija KOPOP – Podnebne spremembe (KOPOP_PS) (PDF
 • 5 3 intervencija KOPOP - Naravni viri (KOPOP_NV) (PDF)
 • 5 4 Intervencija KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK) (PDF)
 • 5 5 Ekolosko kmetovanje (PDF)
 • 5 6 Ekolosko cebelarjenje (PDF)
 • 5 7 Lokalne pasme in sorte (PDF)
 • 5 8 Biotično varstvo rastlin (PDF)
 • 5 9 Habitatni tipi in vrste na območjih natura 2000 (PDF)
 • 5 10 Placila obmocjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (PDF)
 • 5 11 Dobrobit zivali (PDF)
 • 6 Integriran administrativni in kontrolni sistem (PDF)
 • 7 Ureditev podatkov v registrih (PDF)

Podrobnejša navodila za posamezne intervencije

Uporabniška navodila za aplikacijo Vnos zbirnih vlog 2024

Evidence

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (navodila, video)

RAZDELEK A
Enotne evidence iz RAZDELKA A vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v eno ali več intervencij - KOPOP, LOPS, N2000, BVR, SOPO ali EK.

RAZDELEK B 
Evidence v razdelku B vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni samo v eno ali več shem intervencije Sheme za podnebje in okolje (SOPO).

RAZDELEK C
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo zapis le za nemonitoriabilna delovna opravila. Na tak način so prilagojene evidence o delovnih opravilih in evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil.
Če je nosilec KMG po pravilih pogojenosti zavezanec za vodenje evidence o gnojenju na celotni kmetiji, priporočamo, da še vedno vodi evidenco o uporabi organskih in mineralnih gnojil iz razdelka B (enotna evidenca za vse sheme).

Obrazci

Sporočanje višje sile

Forum ARSKTRP

Arhiv