Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju KGZS), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba: Janez Pirc, direktor

Datum prve objave kataloga: Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani KGZS od leta 2003 dalje.

Datum zadnje spremembe: 12. junij 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.kgzs.si


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa: KGZS opravlja v skladu z Zakonom o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04) naloge na področjih varovanja in zastopanja interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva, izvajanja javnih služb in javnih pooblastil na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Izvaja svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je imela 30. junija 2018 105.598 članov prve volilne skupine (fizične osebe) in 1.484 članov druge volilne skupine (pravne osebe).

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot - enote se delijo na voljene in strokovne:


Organizacijske enote članstva

KGZS zastopa in predstavlja predsednik, ki vodi in usmerja delo zbornice.


SVET ZBORNICE sestavlja 54 članov KGZS, neposredno voljenih iz dveh skupin članstva - fizičnih in pravnih oseb. Volitve se izvajajo v 13 volilnih enotah vsake 4 leta. Svet na konstitutivni seji izvoli izmed sebe predsednika, dva podpredsednika ter ostale organe KGZS. Sestavo in delovno področje sveta določa 13. člen ZKGZ. Na zadnjih volitvah 4. oktobra 2020 so bili izvoljeni naslednji člani sveta KGZS.

Člani sveta so na ustanovni seji 26. in 27. oktobra 2020 izvolili naslednje organe za mandatno dobo štirih let:

 • Predsednik: Roman ŽVEGLIČ
 • Podpredsednika: Marjan GOLAVŠEK in Janez ŠIMENC
 • Upravni odbor KGZS
  Delovno področje upravnega odbora določa 16. člen ZKGZ
 • Nadzorni odbor KGZS
  Delovno področje nadzornega odbora določa 18. člen ZKGZ
 • Častno razsodišče
  Delovno področje častnega razsodišča določa 19. člen ZKGZ
 • Stalna arbitraža
  Delovno področje stalne arbitraže določa 20. člen ZKGZ.

Organiziranost KGZS na regionalni in lokalni ravni

 • Na regionalni ravni deluje 13 območnih enot KGZS, na lokalni pa 59 odborov izpostav.

Organizacijske enote strokovnih služb

Zbornični urad: Za poslovanje zbornice in koordiniranje dela organov zbornice in strokovnih služb je organiziran zbornični urad, ki ga vodi direktor KGZS.

Direktor: Janez Pirc

Organizacijska shema KGZS

Oddelek za odnose z javnostmi in voljene organe z glavno pisarno

Vodja oddelka III:
Robert Peklaj
T: (01) 51 36 640
E: robert.peklaj@kgzs.si

Višja sodelavka I:
Ana Marenk
T: (01) 51 36 688
E: ana.marenk@kgzs.si

Višja sodelavka II za odnose z javnostmi:
Tatjana Vrbošek
T: (01) 51 36 609
E: tatjana.vrbosek@kgzs.si

Višji sodelavec III za odnose z javnostmi:
Marjan Papež
T: (01) 51 36 678
E: marjan.papez@kgzs.si

Višja sodelavka II za odnose z javnostmi, trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za projekt Seneno meso in mleko:
Klara Otoničar
T: (01) 51 36 633
E: klara.otonicar@kgzs.si

Svetovalka VII/1 (I):
Monika Čerin
T:(01) 51 36 660
E: monika.cerin@kgzs.si

Organizatorka dela VII/1:
Marjana Pišek
T: (01) 51 36 606
E: marjana.pisek@kgzs.si

Poslovni sekretar VI:
Barbara Švigelj
T: (01) 51 36 700
E: barbara.svigelj@kgzs.si

Sektor za kmetijsko svetovanje

Vodja sektorja I 

Področje dela: izvajanje kakovosti dela JSKS
Anton Jagodic
T: (01) 51 36  710
E: anton.jagodic@kgzs.si

Urška Senčar Hočevar
svetovalka VII/1 (I) za področje mednarodnega sodelovanja, javnih naročil in razpisov, projektnega dela in organizacije dogodkov KGZS
T: (01) 51 36 615
E: urska.sencar@kgzs.si 

Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj

mag. Olga Oblak
namestnica vodje sektorja in vodja Oddelka za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj

T: (01) 51 36 682
M: 041 762 457
E: olga.oblak@kgzs.si

Darja Pipan
vodja službe za knjigovodstvo, podjetništvo in CECRA usposabljanje
T: (01) 51 36 628
M: 041 728 247
E: darja.pipan@kgzs.si 

Igor Hrovatič
vodja službe za razvoj metod in kakovost kmetijskega svetovanja, CECRA usposabljanje, navzkrižno skladnost, ekološko in sonaravno kmetijstvo ter projektno delo
T: (01) 51 36 694
M: 041 683 279
E: igor.hrovatic@kgzs.si

mag. Aleš Tolar
višji koordinator za področje mednarodnega sodelovanja in  javne razpise
T: (01) 51 36 610
M: 040 367 045
E: ales.tolar@kgzs.si

dr. Doris Kokalj Sinkovič
višja sodelavka za področje mednarodnega sodelovanja, javne razpise in posebna varovana območja
T: (01) 51 36 685
E: doris.kokalj-sinkovic@kgzs.si

Jože Očko
koordinator za področje mladih kmetov in strokovno tehnični sodelavec

T: (01) 51 36 696
M: 031 347 784
E-mail: joze.ocko@kgzs.si

Neja Žogan Čokl (začasno odsotna)
višja sodelavka III s področja projekta LIFE IP NARAVA (LIFE17 IPE/SI/000011)
T: (01) 51 36 714
E: neja.zogan-cokl@kgzs.si

Dominika Klavž
višja sodelavka III s področja projekta LIFE IP NARAVA (LIFE17 IPE/SI/000011)
T: (01) 51 36 714
E: dominika.klavz@kgzs.si

Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu

Dušica Majer
vodja Oddelka za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu ter vodja službe za področje rastlinske pridelave, varstva rastlin, hmeljarstva, podnebnih sprememb, varstva narave in okolja, upravljanja in varovanja voda

T: (01) 51 36 684
M: 051 691 527
E: dusica.majer@kgzs.si

Vojmir Bizjak 
vodja službe za trajne nasade, kmetijsko zemljiško politiko in namakanje

T: (01) 51 36 648
M: 041 366 524
E: vojko.bizjak@kgzs.si

Tončka Jesenko
vodja službe za poljedelstvo, vrtnarstvo in travništvo
T: (01) 51 36 636
M: 051 649 042
E: toncka.jesenko@kgzs.si

Gabrijela Salobir
vodja službe za rejo neprežvekovalcev in varno hrano
T: (01) 51 36 634
M: 040 229 020
E: gabrijela.salobir@kgzs.si

Alberta Zorko
vodja službe za rejo prežvekovalcev in gradnje kmetijskih objektov
T: (01) 51 36 665
M: 040 230 020
E: alberta.zorko@kgzs.si

mag. Jožica Vodopivec Rozman
višja sodelavka za področje javnih razpisov, strokovno pospeševalne in promocijske dogodke ter prireditve ter delo z društvi in podeželsko mladino
T: (01) 51 36 642
M: 041 310 184
E: jozica.vodopivec-rozman@kgzs.si

Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja 

Jernej Demšar
vodja Oddelka za kmetijsko politiko in razvoj podeželja
T: (01) 51 36 676
M: 041 366 527
E: jernej.demsar@kgzs.si

Barbara Trunkelj
vodja službe za ukrepe razvoja podeželja
T: (01) 51 36 644
M: 041 366 516
E: barbara.trunkelj@kgzs.si

Andrejka Krt
vodja službe za dopolnilne dejavnosti in  družbene storitve na podeželju

T: (01) 51 36 646
M: 041 366 650
E: andreja.krt@kgzs.si

Marinka Korošec
vodja službe za izobraževanja in usposabljanja v kmetijstvu
T: (01) 51 36 677
M: 031 206 034
E: marinka.korosec@kgzs.si

Jana Žiberna
vodja službe za izobraževanja in usposabljanja v kmetijstvu
T: (01) 51 36 677
E: jana.ziberna@kgzs.si

mag. Martin Nose
vodja službe za ekonomiko kmetijstva, davke in nekatere ukrepe razvoja podeželja
T: (01) 51 36 628
E: martin.nose@kgzs.si

Mateja Gorše Janežič
višja sodelavka III s področja projektov FAIRSHARE in I2CONNECT ter ekonomike kmetijstva
T: (01) 51 36 644
E: mateja.gorse-janezic@kgzs.si

Matevž Močnik Grčar
višji sodelavec III s področja projekta LIFE IP NARAVA (LIFE17 IPE/SI/000011)
T: (01) 51 36 714
E: matevz.mocnik-grcar@kgzs.si

Sektor za živinorejo, gozdarstvo in obnovljive vire

Vodja sektorja III:
Danilo Potokar
T: (01) 51 36 664
E: danilo.potokar@kgzs.si

Višji koordinator za področje gozdarstva in obnovljivih virov:
Andrej Andoljšek
T: (01) 51 36 630
E: andrej.andoljsek@kgzs.si

Višji koordinator za področje gozdarstva in obnovljivih virov:
Egon Rebec
T: (01) 51 36 631
E: egon.rebec@kgzs.si

Višji sodelavec II za področje gozdarstva in obnovljivih virov:
Mihael Koprivnikar
T: (01) 51 36 702
E: miha.koprivnikar@kgzs.si

Višji sodelavec II za področje selekcije in kontrole v živinoreji:
Jernej Vrtačnik
T: (01) 51 36 626
E: jernej.vrtacnik@kgzs.si

Višja sodelavka III za področje selekcije in kontrole v živinoreji (začasno odsotna):
Lucija Pinterič
T: (01) 51 36 627
E: lucija.pinteric@kgzs.si

Sektor za splošne zadeve

Vodja sektorja II:
mag. Elizabeta Gregorc
T: (01) 51 36 708
E: betka.gregorc@kgzs.si

Svetovalka VII/1 (I):
Anja Šopar Tomšič
T: (01) 51 36 655
E: anja.sopar@kgzs.si

Programer aplikacij V:
Andrej Lombar
T: (01) 51 36 616
E: andrej.lombar@kgzs.si

Receptor IV:
Milan Kralj
T: (01) 51 36 733
E: recepcija@kgzs.si

Sektor za pravne zadeve

Vodja sektorja II:
Polonca Sladič
T: (01) 51 36 622
E: polona.sladic@kgzs.si

Višja sodelavka I za področje pravnega svetovanja:
Janja Virant
T: (01) 51 36 680
E: janja.virant@kgzs.si

Višji sodelavec I za področje pravnega svetovanja:
mag. Gašper Cerar
T: (01) 51 36 620
E: gasper.cerar@kgzs.si
 
Višja sodelavka I za področje socialne varnosti:
Urška Ahlin Ganziti
T: (01) 51 36 681
E: urska.ahlin-ganziti@kgzs.si

Svetovalka VII/1 (I) za področje zborničnega prispevka:
Petra Juhart
T: (01) 51 36 704
E: petra.juhart@kgzs.si

Višja sodelavka III - pripravnica za področje zborničnega prispevka:
Tadeja Mancini
T: (01) 51 36 704
E: tadeja.mancini@kgzs.si

Sektor za finančne zadeve

Vodja sektorja II:
mag. Gašper Pečkaj
T: (01) 51 36 654
E: gasper.peckaj@kgzs.si

Finančnica VII/2 (I)
Saša Hočevar
T: (01) 51 36 611
E: sasa.hocevar@kgzs.si

Računovodkinja VII/1 za področje odmere in izterjave zborničnega prispevka:
Jožica Jakopič
T: (01) 51 36 612
E: jozica.jakopic@kgzs.si

Knjigovodkinja V za področje plačilnega prometa in obračuna plač:
Vida Novak
T: (01) 51 36 672
E: vida.novak@kgzs.si

Knjigovodkinja V za področje odmere in izterjave zborničnega prispevka:
Alenka Murk
T: (01) 51 36 692
E: alenka.murk@kgzs.si

Knjigovodkinja VI za področje odmere in izterjave zborničnega prispevka:
Nataša Borovnik
T: (01) 51 36 686
E: natasa.borovnik@kgzs.si

Seznam pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je KGZS

KGZS je ustanoviteljica osmih Kmetijsko gozdarskih zavodov, na katerih delujejo kmetijska svetovalna služba, služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji, osemenjevalni ter sadjarski in trsničarski centri oz. oljkarski center. Na dveh zavodih deluje tudi svetovalna služba za gozdarstvo.

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Oddelek za odnose z javnostmi in voljene organe z glavno pisarno
Robert Peklaj | T: (01) 51 36 640 | E: robert.peklaj@kgzs.si

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:
DATAINFO.SI, d. o. o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Zakon o kmetijstvu

Zakon o živinoreji

Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12, - UPB2, 25/15) 

Zbornični prispevek:

Vsakoletni Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka KGZS

Uporabljamo tudi:

Zakon o splošnem upravnem postopku

2. d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Programi dela

2. e Seznam upravnih postopkov

 • Izdaja certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji - na podlagi 10.člena Zakona o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah Ul. RS št.81/00, je MDDSZ izdalo odločbo o vpisu KGZS v register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij)
 • Izdaja potrdil o opravljenem tečaju za nosilce turistične dejavnosti na kmetijah (70 urni tečaj s preizkusom znanja) - na podlagi Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji Ul. RS št.17/2004, 2.člen)
 • Izdaja potrdil o 25 urnem usposabljanju za Ekološko kmetovanje
 • Izdaja potrdil o opravljenem preizkusu znanja iz osnov vinarstva za donegovanje in ustekleničenje vina (42 urni tečaj s preizkusom znanja) – na podlagi 42. člena 3. odstavka Zakona o vinu in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ul. RS, št.70/97 in v skladu z 9. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Ul. RS, št.44/99)
 • Izdaja potrdil o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju – na podlagi Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju posodobitvenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v RS v šolskem letu 2005/06 sklenjene med Mšš in KGZS okt.2005. (iz 38.člena Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (ul.RS, št.64/04 in 83/05) )
 • Izdaja odločb za zbornični prispevek

2. f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Evidenca opravljenih strokovnih izpitov in usposabljanj
 • Evidenca izdanih potrdil
 • Evidenca članov KGZS

2. g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta. Spletne strani lahko pregledujete z uporabo spletnega brskalnika. Za prikaz poročil je potrebno imeti program za branje PDF dokumentov, za prikaz povzetkov poročil pa urejevalnik besedil (za branje word dokumentov)


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Letna poročila KGZS