Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju KGZS), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba: Janez Pirc, direktor

Datum prve objave kataloga: Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani KGZS od leta 2003 dalje.

Datum zadnje spremembe: 25. avgust 2023.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.kgzs.si


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa: KGZS opravlja v skladu z Zakonom o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04) naloge na področjih varovanja in zastopanja interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva, izvajanja javnih služb in javnih pooblastil na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Izvaja svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je 30. junija 2021 imela 108.058 članov prve volilne skupine (fizične osebe) in 1.606 članov druge volilne skupine (pravne osebe).

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot - enote se delijo na voljene in strokovne:


Organizacijske enote članstva

KGZS zastopa in predstavlja predsednik, ki vodi in usmerja delo zbornice.


SVET ZBORNICE sestavlja 54 članov KGZS, neposredno voljenih iz dveh skupin članstva - fizičnih in pravnih oseb. Volitve se izvajajo v 13 volilnih enotah vsake 4 leta. Svet na konstitutivni seji izvoli izmed sebe predsednika, dva podpredsednika ter ostale organe KGZS. Sestavo in delovno področje sveta določa 13. člen ZKGZ. Na zadnjih volitvah 4. oktobra 2020 so bili izvoljeni naslednji člani sveta KGZS.

Člani sveta so na ustanovni seji 26. in 27. oktobra 2020 izvolili naslednje organe za mandatno dobo štirih let:

 • Predsednik: Roman ŽVEGLIČ
 • Podpredsednika: Marjan GOLAVŠEK in Janez ŠIMENC
 • Upravni odbor KGZS
  Delovno področje upravnega odbora določa 16. člen ZKGZ
 • Nadzorni odbor KGZS
  Delovno področje nadzornega odbora določa 18. člen ZKGZ
 • Častno razsodišče
  Delovno področje častnega razsodišča določa 19. člen ZKGZ
 • Stalna arbitraža
  Delovno področje stalne arbitraže določa 20. člen ZKGZ.

Organiziranost KGZS na regionalni in lokalni ravni

 • Na regionalni ravni deluje 13 območnih enot KGZS, na lokalni pa 59 odborov izpostav.

Organizacijske enote strokovnih služb

Zbornični urad: Za poslovanje zbornice in koordiniranje dela organov zbornice in strokovnih služb je organiziran zbornični urad, ki ga vodi direktor KGZS.

Direktor: Janez Pirc

Seznam pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je KGZS

KGZS je ustanoviteljica osmih Kmetijsko gozdarskih zavodov, na katerih delujejo kmetijska svetovalna služba, služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji, osemenjevalni ter sadjarski in trsničarski centri oz. oljkarski center. Na dveh zavodih deluje tudi svetovalna služba za gozdarstvo.

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Oddelek za odnose z javnostmi
Robert Peklaj | T: (01) 51 36 640 | E: robert.peklaj@kgzs.si

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:
DATAINFO.SI, d. o. o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Zakon o kmetijstvu

Zakon o živinoreji

Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12, - UPB2, 25/15) 

Zbornični prispevek:

Vsakoletni Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka KGZS

Uporabljamo tudi:

Zakon o splošnem upravnem postopku

2. d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Programi dela

2. e Seznam upravnih postopkov

 • Izdaja certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji - na podlagi 10.člena Zakona o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah Ul. RS št.81/00, je MDDSZ izdalo odločbo o vpisu KGZS v register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij)
 • Izdaja potrdil o opravljenem tečaju za nosilce turistične dejavnosti na kmetijah (70 urni tečaj s preizkusom znanja) - na podlagi Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji Ul. RS št.17/2004, 2.člen)
 • Izdaja potrdil o 25 urnem usposabljanju za Ekološko kmetovanje
 • Izdaja potrdil o opravljenem preizkusu znanja iz osnov vinarstva za donegovanje in ustekleničenje vina (42 urni tečaj s preizkusom znanja) – na podlagi 42. člena 3. odstavka Zakona o vinu in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ul. RS, št.70/97 in v skladu z 9. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Ul. RS, št.44/99)
 • Izdaja potrdil o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju – na podlagi Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju posodobitvenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v RS v šolskem letu 2005/06 sklenjene med Mšš in KGZS okt.2005. (iz 38.člena Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (ul.RS, št.64/04 in 83/05) )
 • Izdaja odločb za zbornični prispevek

2. f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Evidenca opravljenih strokovnih izpitov in usposabljanj
 • Evidenca izdanih potrdil
 • Evidenca članov KGZS

2. g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta. Spletne strani lahko pregledujete z uporabo spletnega brskalnika. Za prikaz poročil je potrebno imeti program za branje PDF dokumentov, za prikaz povzetkov poročil pa urejevalnik besedil (za branje word dokumentov)


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Letna poročila KGZS