Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju KGZS), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba: Branko Ravnik, direktor

Datum prve objave kataloga: Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani KGZS od leta 2003 dalje.

Datum zadnje spremembe: 12. november 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.kgzs.si


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa: KGZS opravlja v skladu z Zakonom o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04) naloge na področjih varovanja in zastopanja interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva, izvajanja javnih služb in javnih pooblastil na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Izvaja svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je imela 30. junija 2018 105.598 članov prve volilne skupine (fizične osebe) in 1.484 članov druge volilne skupine (pravne osebe).

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot - enote se delijo na voljene in strokovne:


Organizacijske enote članstva

KGZS zastopa in predstavlja predsednik, ki vodi in usmerja delo zbornice.


SVET ZBORNICE sestavlja 49 članov KGZS, neposredno voljenih iz dveh skupin članstva - fizičnih in pravnih oseb. Volitve se izvajajo v 13 volilnih enotah vsake 4 leta. Svet na konstitutivni seji izvoli izmed sebe predsednika, dva podpredsednika ter ostale organe KGZS. Sestavo in delovno področje sveta določa 13. člen ZKGZ. Na zadnjih volitvah 25. maja 2016 so bili izvoljeni naslednji člani sveta KGZS.

Člani sveta so na konstitutivni seji 14. junija 2016 izvolili naslednje organe za mandatno dobo štirih let:

 • Predsednik: Cvetko ZUPANČIČ
 • Podpredsednika: Marjan GOLAVŠEK in Branko TOMAŽIČ
 • Upravni odbor KGZS
  Delovno področje upravnega odbora določa 16. člen ZKGZ
 • Nadzorni odbor KGZS
  Delovno področje nadzornega odbora določa 18. člen ZKGZ
 • Častno razsodišče
  Delovno področje častnega razsodišča določa 19. člen ZKGZ
 • Stalna arbitraža
  Delovno področje stalne arbitraže določa 20. člen ZKGZ.

Organiziranost KGZS na regionalni in lokalni ravni

 • Na regionalni ravni deluje 13 območnih enot KGZS, na lokalni pa 59 odborov izpostav.

Organizacijske enote strokovnih služb

Zbornični urad: Za poslovanje zbornice in koordiniranje dela organov zbornice in strokovnih služb je organiziran zbornični urad, ki ga vodi direktor KGZS.

Direktor: Branko Ravnik

Organizacijska shema KGZS

Oddelek za odnose z javnostmi in voljene organe z glavno pisarno

Vodja oddelka III:
Robert Peklaj
T: (01) 51 36 640
E: robert.peklaj@kgzs.si

Višja sodelavka I:
Ana Marenk
T: (01) 51 36 688
E: ana.marenk@kgzs.si

Višja sodelavka II za odnose z javnostmi:
Tatjana Vrbošek
T: (01) 51 36 609
E: tatjana.vrbosek@kgzs.si

Višji sodelavec III za odnose z javnostmi:
Marjan Papež
T: (01) 51 36 678
E: marjan.papez@kgzs.si

Sodelavka VII/2 za odnose z javnostmi ter trženje kmetijskih in živilskih proizvodov:
Klara Otoničar
T: (01) 51 36 633
E: klara.otonicar@kgzs.si

Svetovalka VII/1 (I):
Monika Čerin
T:(01) 51 36 660
E: monika.cerin@kgzs.si

Organizatorka dela VII/1:
Jana Žiberna
T: (01) 51 36 700
E: jana.ziberna@kgzs.si

Organizatorka dela VII/1:
Marjana Pišek
T: (01) 51 36 606
E: marjana.pisek@kgzs.si

 

Sektor za kmetijsko svetovanje

Vodja sektorja I 

Področje dela: izvajanje kakovosti dela JSKS
Anton Jagodic
T: (01) 51 36  710
E: anton.jagodic@kgzs.si

 

Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj

Vodja oddelka I 
Področje dela: izvajanje kakovosti dela JSKS in pomoč pri vodenju sektorja
mag. Olga Oblak
T: (01) 51 36 682
E: olga.oblak@kgzs.si

Višja koordinatorka
Področje dela: knjigovodstvo na kmetiji, socialno podjetništvo, strukturna politika, razvoj podeželja in izvajanje kakovosti svetovanja, trženje
Darja Pipan
T: (01) 51 36 628
E: darja.pipan@kgzs.si

Višja koordinator
Področje dela: razvoj novih metod dela in izboljšanja kakovosti svetovanja, sistem CECRA
Igor Hrovatič
T: (01) 51 36 694
E: igor.hrovatic@kgzs.si

Višja sodelavka III
Področje dela:
 izobraževanje in usposabljanje v kmetijstvu (vključno NPK), uveljavljanje ukrepov kmetijske politike, razvoj podeželja
Marinka Korošec
T: (01) 51 36 677
E: marinka.korosec@kgzs.si

Svetovalec VII/1 (I)
Področje dela: strokovno-tehnično delo, mladi kmetje in nekateri ukrepi razvoja podeželja
Jože Očko
T: (01) 51 36 696
E: joze.ocko@kgzs.si

Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu

Vodja oddelka III
Področje dela: rastlinska pridelava, varstvo rastlin, hmeljarstvo, podnebne spremembe, varstvo narave in okolja (vključno posebna varovana območja in območje Natura 2000), upravljanje in varovanje voda in sheme kakovosti
dr. Dušica Majer
T: (01) 51 36 684
E: dusica.majer@kgzs.si

Višji koordinator
Področje dela: sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo, namakanje, kmetijsko zemljiška politika in kmetijska zemljišča, prostorsko načrtovanje, varstvo rastlin, sheme kakovosti
Vojmir Bizjak
T: (01) 51 36 648
E: vojko.bizjak@kgzs.si

Višja koordinatorka
Področja dela:  poljedelstvo, travništvo, pridelovanje krme, pašništvo, vrtnarstvo, varstvo rastlin in gojenje posebnih rastlinskih vrst
Tončka Jesenko
T: (01) 51 36 636
E: toncka.jesenko@kgzs.si

Višja koordinatorka
Področje dela:  varna hrana, kratke verige in promocija hrane, sheme kakovosti, reja neprežvekovalcev: prašičjereja, ter ostale in posebne živalske vrste
Gabrijela Salobir
T: (01) 51 36 634
E: gabrijela.salobir@kgzs.si

Višja koordinatorka
Področje dela: gradnje kmetijskih objektov, reja prežvekovalcev: govedoreja, drobnica
Alberta Zorko
T: (01) 51 36 665
E: alberta.zorko@kgzs.si

Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja 

Vodja oddelka III
Področje dela: ukrepi kmetijske politike (koordinacija elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog) in razvoj podeželja
dr. Jernej Demšar
T: (01) 51 36 676
E: jernej.demsar@kgzs.si

Višja koordinatorka
Področja dela: ukrepi in razpisi programa razvoja podeželja ter ostalih virov
Barbara Trunkelj
T: (01) 51 36 644
E: barbara.trunkelj@kgzs.si

Višja koordinatorka 
Področja dela: razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, družbene storitve na podeželju (delo s kmečko družino), varstvo in zdravje pri delu, nekateri ukrepi razvoja podeželja, trženje, delo z društvi in podeželsko mladino
Andreja Krt Stopar
T: (01) 51 36 646
E: andreja.krt@kgzs.si

Sektor za živinorejo, gozdarstvo in obnovljive vire

Vodja sektorja III:
Danilo Potokar
T: (01) 51 36 664
E: danilo.potokar@kgzs.si

Višji koordinator za področje gozdarstva in obnovljivih virov:
Andrej Andoljšek
T: (01) 51 36 630
E: andrej.andoljsek@kgzs.si

Višji koordinator za področje gozdarstva in obnovljivih virov:
Egon Rebec
T: (01) 51 36 631
E: egon.rebec@kgzs.si

Višji sodelavec II za področje gozdarstva in obnovljivih virov:
Mihael Koprivnikar
T: (01) 51 36 702
E: miha.koprivnikar@kgzs.si

Višji sodelavec II za področje selekcije in kontrole v živinoreji:
Jernej Vrtačnik
T: (01) 51 36 626
E: jernej.vrtacnik@kgzs.si

 Višja sodelavka III za področje selekcije in kontrole v živinoreji:
Lucija Pinterič
T: (01) 51 36 627
E: lucija.pinteric@kgzs.si

Sektor za splošne zadeve

Vodja sektorja II:
mag. Elizabeta Gregorc
T: (01) 51 36 708
E: betka.gregorc@kgzs.si

Višja sodelavka I za področje pravnih zadev:
Anja Gale
T: (01) 51 36 658
E: anja.gale@kgzs.si

Kadrovik VII/1:
Anja Šopar Tomšič
T: (01) 51 36 655
E: anja.sopar@kgzs.si

Svetovalka VII/1 (I) za področje javnih naročil:
Urška Senčar Hočevar
T: (01) 51 36 615
E: urska.sencar@kgzs.si

Programer aplikacij V:
Andrej Lombar
T: (01) 51 36 616
E: andrej.lombar@kgzs.si

Tehnični delavec IV (I):
Milan Bunc
T: (01) 51 36 686
E: milan.bunc@kgzs.si

Receptor:
Alojz Ilnikar
T: (01) 51 36 733
E: alojz.ilnikar@kgzs.si

Sektor za pravne zadeve

Vodja sektorja II:
Polonca Sladič
T: (01) 51 36 622
E: polona.sladic@kgzs.si

Višja sodelavka I za področje pravnega svetovanja:
Janja Virant
T: (01) 51 36 680
E: janja.virant@kgzs.si

Višji sodelavec I za področje pravnega svetovanja:
Gašper Cerar
T: (01) 51 36 620
E: gasper.cerar@kgzs.si
 
Višja sodelavka I za področje socialne varnosti:
Urška Ahlin Ganziti
T: (01) 51 36 681
E: urska.ahlin-ganziti@kgzs.si

Svetovalka VII/1 (I) za področje zborničnega prispevka:
Petra Juhart
T: (01) 51 36 704
E: petra.juhart@kgzs.si

Sektor za finančne zadeve

Vodja sektorja II:
mag. Gašper Pečkaj
T: (01) 51 36 654
E: gasper.peckaj@kgzs.si

Finančnica VII/2 (I)
Saša Hočevar
T: (01) 51 36 611
E: sasa.hocevar@kgzs.si

Računovodkinja VII/1 za področje odmere in izterjave zborničnega prispevka:
Jožica Jakopič
T: (01) 51 36 612
E: jozica.jakopic@kgzs.si
 
Knjigovodkinja V za področje plačilnega prometa in obračuna plač:
Vida Novak
T: (01) 51 36 672
E: vida.novak@kgzs.si
 
Knjigovodkinja V za področje odmere in izterjave zborničnega prispevka:
Alenka Murk
T: (01) 51 36 692
E: alenka.murk@kgzs.si

Seznam pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je KGZS

KGZS je ustanoviteljica osmih Kmetijsko gozdarskih zavodov, na katerih delujejo kmetijska svetovalna služba, služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji, osemenjevalni ter sadjarski in trsničarski centri oz. oljkarski center. Na dveh zavodih deluje tudi svetovalna služba za gozdarstvo.

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Oddelek za odnose z javnostmi in voljene organe z glavno pisarno
Robert Peklaj | T: (01) 51 36 640 | E: robert.peklaj@kgzs.si

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:
DATAINFO.SI, d. o. o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Zakon o kmetijstvu

Zakon o živinoreji

Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12, - UPB2, 25/15) 

Zbornični prispevek:

Vsakoletni Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka KGZS

Uporabljamo tudi:

Zakon o splošnem upravnem postopku

2. d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Programi dela

2. e Seznam upravnih postopkov

 • Izdaja certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji - na podlagi 10.člena Zakona o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah Ul. RS št.81/00, je MDDSZ izdalo odločbo o vpisu KGZS v register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij)
 • Izdaja potrdil o opravljenem tečaju za nosilce turistične dejavnosti na kmetijah (70 urni tečaj s preizkusom znanja) - na podlagi Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji Ul. RS št.17/2004, 2.člen)
 • Izdaja potrdil o 25 urnem usposabljanju za Ekološko kmetovanje
 • Izdaja potrdil o opravljenem preizkusu znanja iz osnov vinarstva za donegovanje in ustekleničenje vina (42 urni tečaj s preizkusom znanja) – na podlagi 42. člena 3. odstavka Zakona o vinu in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ul. RS, št.70/97 in v skladu z 9. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Ul. RS, št.44/99)
 • Izdaja potrdil o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju – na podlagi Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju posodobitvenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v RS v šolskem letu 2005/06 sklenjene med Mšš in KGZS okt.2005. (iz 38.člena Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (ul.RS, št.64/04 in 83/05) )
 • Izdaja odločb za zbornični prispevek

2. f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Evidenca opravljenih strokovnih izpitov in usposabljanj
 • Evidenca izdanih potrdil
 • Evidenca članov KGZS

2. g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov

 • Podatki o kadrovskem poslovanju KGZS
 • Katalog najbolj pogostih vprašanj

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna preko spleta. Spletne strani lahko pregledujete z uporabo spletnega brskalnika. Za prikaz poročil je potrebno imeti program za branje PDF dokumentov, za prikaz povzetkov poročil pa urejevalnik besedil (za branje word dokumentov)


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Letna poročila KGZS