Predsednik KGZS

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico. Predsednika zbornice voli svet zbornice v skladu s poslovnikom.

Predsednik zbornice med drugim tudi zastopa in predstavlja zbornico, vodi in usmerja delo zbornice, upravnemu odboru predlaga v sprejem odločitve o finančnih, organizacijskih in kadrovskih vprašanjih, spremlja in usmerja delo območnih enot in izpostav območnih enot zbornice ter sklicuje seje organov zbornice.

Roman Žveglič

 

Roman Žveglič  je rojen 3. aprila 1964 v Brežicah. Prihaja s 25-hektarske hribovske kmetije v vasi Stržišče nad Sevnico, kjer se ukvarja z govedorejo.

Po izobrazbi je strojni ključavničar. Že vse življenje živi in dela na kmetiji.

Bil je predsednik, sedaj pa je podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije ter nekdanji poslanec Slovenske ljudske stranke. Bil je med ustanovnimi člani Slovenske kmečke zveze in Zveze slovenske kmečke mladine, tako da je od sredine osemdesetih let tesno vpet v slovenski kmetijskopolitični prostor.

V mandatu 2016-2020 je bil član sveta KGZS. Leta 2020 je bil ponovno izvoljen v Svet KGZS, ki ga je 27. oktobra 2020 izbral za predsednika zbornice.