JSKS - Javna služba kmetijskega svetovanja

Pravne podlage za delovanje JSKS:  Javna služba kmetijskega svetovanje je svojo pravno podlago za delovanje dobila s podelitvijo odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št.: 014-39/2017/6, z dne 28.12.2017, o imenovanju izvajalca JSKS izvajajo KGZS s kmetijsko gozdarskimi zavodi s sedeži v Celju (Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje), v Kranju (Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj), v Ljubljani (Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana), v Mariboru (Vinarska 14, 2000 Maribor), v Murski Soboti (Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota), v Novi Gorici (Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica), v Novem mestu (Šmihelska 14, 8000 Novo mesto) in na Ptuju (Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj).

Naloge na področju kmetijskega svetovanja, ki so opredeljene v 115 b členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2, v nadaljnjem besedilu: ZKme), Uredbe o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja (Uradni list RS, št. 60/17), Pravilnika o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja (Uradni list RS, št.  63/17) so zlasti:

  • svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti,
  • svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,
  • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
  • svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev,
  • svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka JSJS vključuje tudi: vodenje, usmerjanje in koordinacijo dela JSKS ter usposabljanje svetovalcev.

Organigram JSKS

Javna služba kmetijskega svetovanja se bo izvajala  v okviru KGZS na Sektorju za kmetijsko svetovanje ter v 8-ih kmetijsko gozdarskih zavodih, kjer je zaposlenih 321 kmetijskih  svetovalcev in trenutno (1. decembra 2022) 16 pripravnikov. Njeno organiziranost ponazarja naslednji organigram. 

 

 Prioritetne naloge v letu 2023:

 1. Implementacija Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027), s poudarkom na vključevanju kmetijskih gospodarstev v intervencije, t.i. zelene arhitekture, zlasti SOPO, KOPOP in EK.

2. Podnebne spremembe

3. Spodbujanje mladih za kmetovanje kot horizontalna naloga

4. Digitalizacija kmetijstva kot horizontalna naloga

Strateški  cilji dela JSKS

V programu dela, ki je del Uredbe o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja (Uradni list RS št. 60/17), so ob splošnih ciljih, ki izhajajo iz posameznih področij kmetijske pridelave in ob zagotavljanju skladnega razvoja podeželskih območji, naslednji strateški cilji izvajanja JSKS:

  • dvig inovacijske in prilagoditvene sposobnosti slovenskega kmetijstva ter večja vloga znanja pri odločanju
  • izboljšanje usposobljenosti na kmetijah
  • krepitev svetovalnega dela za razvojne potrebe kmetijstva in izvajanje resolucije
  • krepitev raziskovalne in svetovalne strukture ter izboljšanje strokovno – raziskovalnega sodelovanja med institucijami v verigi prenosa znanja
  • učinkovitejši prenos znanja z globalne in nacionalne ravni v kmetijstvo. 

Delo javne službe kmetijskega svetovanja v Sektorju za kmetijsko svetovanje poteka v treh oddelkih:

Kmetijsko svetovanje na zavodih

Javna služba kmetijskega svetovanja se na terenu izvaja prek osmih kmetijsko-gozdarskih zavodov.

Poročila o delu

 

Kontakti

Sektor za kmetijsko svetovanje

Sedež in uradne ure

Sedež Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na Gospodinjski ulici 6 v Ljubljani.
Uradne ure Sektorja za kmetijsko svetovanje:

od ponedeljka do četrtka: 8.30 - 14.30
petek: 8.30 - 14.00