JSKS - Javna služba kmetijskega svetovanja

Naloge na področju kmetijskega svetovanja, ki so opredeljene v 123. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu Zakon o kmetijstvu), ter v Uredbi o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja (Uradni list RS št. 60/17), so zlasti:

 • svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti,
 • svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,
 • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
 • svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev,
 •  svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka JSKS vključuje tudi:

 • vodenje in koordinacijo dela JSKS,
 • strokovno-tehnično koordinacijo dela,
 • administrativno-tehnične naloge,
 • usposabljanje zaposlenih, ki izvajajo JSKS, v Sloveniji in tujini, ki vključuje tudi prenos znanja z znanstvenih področij v prakso,
 • druge tehnične in organizacijske naloge, ki so potrebne za izvedbo JSKS, vključno z razvojem in uvajanjem novih metod dela ter informacijskih orodij za delo JSKS, pripravo navodil in vzpostavitvijo sistema kontrole kakovosti izvajanja JSKS, spremljanje in analizo delovanja JSKS ter pripravo poročil o delu s spremljanjem kazalnikov,
 • pripravo letnega programa dela JSKS na podlagi izhodišč ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
 • pripravo in objavljanje gradiv,
 • sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah in v strokovnih odborih za posamezna področja v kmetijstvu,
 • zbiranje potreb glede dodatnih ali novih fitofarmacevtskih sredstev in pripravo vlog oziroma pomoč pri pripravi vlog za registracijo teh sredstev,
 • svetovanje o varstvu pri delu na kmetijskem gospodarstvu,
 • organizacijo strokovno pospeševalnih in promocijskih dogodkov ter prireditev,
 • svetovanje v zvezi s pridobitvijo usposobljenosti na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih področij,
 • izdelavo in posodobitev katalogov stroškov kalkulacij.

Javna služba kmetijskega svetovanja se izvaja v osmih kmetijsko-gozdarskih zavodih ter na zborničnem uradu v Sektorju za kmetijsko svetovanje znotraj KGZS. Njeno delovanje podrobneje določa Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 26/08 in 7/09 - odl. US). 

Temeljni cilji

Temeljni cilji, ki jih s svojim delom uresničuje služba, so skladni s cilji kmetijske politike v Republiki Sloveniji in v skladu z resolucijo o strateških usmeritvah:

 • dvig tehnološke usposobljenosti in ekonomske učinkovitosti kmetovanja,
 • povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev,
 • prilagoditev okoljevarstvenim zahtevam, novim standardom in podnebnim spremembam. 

Organizacijska struktura in področja dela

 • Delo javne službe kmetijskega svetovanja v Sektorju za kmetijsko svetovanje poteka v treh oddelkih:
 • Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj
 • Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu
 • Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja

Kmetijsko svetovanje na zavodih

Javna služba kmetijskega svetovanja se na terenu izvaja prek osmih kmetijsko-gozdarskih zavodov.

Kontakti

Sektor za kmetijsko svetovanje

Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj

Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu

Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja

Sedež in uradne ure

Sedež Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na Gospodinjski ulici 6 v Ljubljani.
Uradne ure Sektorja za kmetijsko svetovanje:

od ponedeljka do četrtka: 8.30 - 15.00
petek: 8.30 - 14.00