Projekti

SEZNAM PROJEKTOV

i2Connect

1.1.2019 - 31.10.2024

Glavni namen projekta je povečati usposobljenost kmetijskih svetovalcev, da bodo uporabljali in spodbujali interaktivne inovacijske procese pri reševanju številnih izzivov v evropskem kmetijstvu in gozdarstvu.

Climate Farm Demo

1.11.2022 - 31.10.2029

Vzpostavitev Evropske mreže kmetij, ki uporabljajo tehnologije prilagajanja podnebnim spremembam. Kmetije bodo deležne posebne obravnave na katerih se bo analiziralo obstoječ način kmetovanja v odnosu do toplogrednih plinov in izdelal načrt za prilagajanje na nove zahteve.

 

Climate Smart Advisors

1.4.2023 - 31.3.2030

Cilj projekta je povezovanje in mobilizacija kmetijskih svetovalnih služb EU za podporo prehodu na podnebno pametno kmetovanje. V okviru projekta bomo usposobili kmetijske svetovalce za svetovanje na področju podnebnih vsebin.

 

 

LIFE Wild Wolf

1.1.2023 - 31.8.2027

Projekt Life Wild Wolf bo iskal rešitve predvsem v ohranjanju volkov v gozdovih stran od človeških naselij. V vključenih državah imamo različne probleme, od napadov na pse na povodcih v bližini Aten do rednega zahajanja volkov in križancev v predmestje Rima. Države imajo tudi različne načine obravnave klavničnih odpadkov in prisotnosti drugih virov hrane v bližini naselij. V Sloveniji se bo preko tega projekta identificiralo tako imenovane vroče točke in jih poskusili rešiti. V primeru neplašnih volkov in križancev si stroka prizadeva za  njihov odvzem.

 

Life varna paša

1.1.2024 - 31.12.2029

Projekt Life  varna paša vključuje izključno slovenske partnerje in naslavlja aktualne probleme širjenja volkov ter konfliktov s kmetijstvom. KGZS bo v okviru projekta opravila študijo vpliva volkov na kmetijsko pridelavo in ohranjanje kulturne krajine. Podrobneje se bomo fokusirali na alpski prostor in natančnejše in številsko utemeljili argumentacije iz vidika kmetijstva, vključno z posledicami iz vidika  dodatne delovne sile in stroškov, vključno z posrednimi stroški. Študija bo vključevala podatke za namen lažje argumentacije javnega interesa ohranjanja tradicionalne rabe kulturne krajine, ki sovpada z javnim interesom rekreacije in turizma v alpskem prostoru.

 

Life OrnamentalIAS

1.1.2023 - 30.9.2029

Invazivne tujerodne vrste so ena največjih groženj biotski raznovrstnosti. Številne invazivne tujerodne rastline (ITV) so bile vnesene kot okrasne rastline, njihovo širjenje v naravo pa poleg ogrožanja vrst in habitatov, otežuje tudi kmetijsko pridelavo . LIFE OrnamentalIAS se z okrasnimi ITV ukvarja na treh ravneh: preprečevanje, zgodnje in upravljanje. Preprečevanje se izvaja z ozaveščanjem, ki ga podpirajo komunikacijo z zainteresiranimi stranmi in splošno javnostjo, da se zmanjša vnos novih okrasnih rastlin v naravo iz urbanih območij in odlaganja vrtnih odpadkov. Za dosego komunikacijskih ciljev je treba oceniti invazivnost razpoložljivih okrasnih rastlin in kodeks ravnanja, ki bo pripravljen s sodelovanjem deležnikov. Sistem zgodnjega opozarjanja in hitrega odzivana (ZOHO) bo narejen na področju kmetijstva z izobraževanjem kmetijskih svetovalcev. Nadgrajen sistem ZOHO bo preprečil nadaljnje širjenje ITV, zaustavil in obrnil izgubo habitatov prostoživečih živali in vrst ter omogočil uspešno izkoreninjenje ali vsaj obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst. Razvite bodo učinkovite metode upravljanja IAP ob upoštevanju učinkovitosti obnove habitatov. Rezultati projekta se bodo ohranili s stalnim vključevanjem ključnih dejavnosti v različne načrte, ki se bodo večinoma izvajali po zaključku projekta. Rezultati se bodo prenesli na druga območja in sektorje ter bodo pomembna podlaga za nadaljnje raziskave in razvoj.

 

Life IP.Natura

 

5.9.2018 - 31.12.2026

Glavni cilj projekta je posodobitev Programa upravljanja Natura 2000 (PUN 2021-2027) in vzpostavitev podlage za nacionalni sistem monitoringa ter okrepitev sodelovanja med varstvom narave, gozdarstvom, kmetijstvom in vodarstvom.