Posvet 2022

37. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

RAZVOJ KMETIJSTVA IN NAPREDEK
NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI DEJAVNIKI ZA KMETOVANJE

28. - 29. november 2022, Festivalna dvorana Bled

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP

PROGRAM POSVETA

PONEDELJEK, 28. 11. 2022

8:00 Registracija udeležencev

9:00 Uvodni pozdravi

9:45 Prehranska varnost in trajnost kot izziva evropske SKP / Wolfgang Burtscher, DG Agri, Evropska komisija (CV ang, video)

10:15 Kako evropska kmetijska politika vpliva na kmetovanje na gorskih območjih? / Blandine Camus, Euromontana (CV ang, povzetek ang, PPTvideo)

Vprašanja in odgovori

10:30 Izvajanje SN SKP 2023-2027 / Maša Žagar, MKGP povzetekPPTvideo)

Vprašanja in odgovori

11:30 Odmor za kavo

12:00 Stanje v slovenskem kmetijstvu v letu 2021 in prve napovedi za leto 2022 / Tanja Travnikar, Kmetijski inštitut Slovenije (CVpovzetekPPTvideo)

12:30 Izzivi kmetijstva v prihodnje / Janez Pirc, direktor KGZS (CV, povzetek, PPTvideo)

13:00 Odmor za kosilo

15:00 Gorska območja - značilnosti in politike gorskih območij / Andreja Borec, red. prof. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (CVpovzetekPPTvideo)

15:20 Spodbujevalni ukrepi za OMD v Sloveniji in njihovi učinki / Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije (CVpovzetekPPTvideo)

15:40 Posodobitev in nadgradnja metodologije za točkovanje kmetij v OMD / Silvester Kranjec, MKGP (CVpovzetekPPTvideo)

16:00 Varovanje domačih živali pred napadi velikih zveri / Anton Zavodnik, KGZS - Zavod LJ (CVpovzetek, PPTvideo)

16:10 Ohranitev in vzpostavitev suhih travišč na OMD območjih / Peter Pribožič, KGZS - Zavod PT s sodelavci JSKS (CV, povzetek, PPTvideo)

16.20 Varna raba kmetijske tehnike na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo / Martin Mavsar, KGZS - Zavod NM (CVpovzetekPPTvideo)

16.30 Vinogradništvo na OMD območjih in delo JSKS / Mojca Mavrič Štrukelj, KGZS - Zavod NG s sodelavci JSKS (CVpovzetekPPTvideo)

16.40 Izziv OMD kmetij pri koriščenju sredstev iz investicijskih razpisov / Marjana Avberšek, KGZS - Zavod CE (CV, povzetek, PPTvideo), Mira Kambič Štukelj, KGZS - Zavod NM s sodelavci JSKS (CVpovzetek, PPT, video)

16:50 Pristopi k prenosu znanja na OMD / Ana Novak, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (CVpovzetekPPTvideo)

17:00 Izzivi učinkovitega delovanja javne službe kmetijskega svetovanja / Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS (CV, povzetek, PPTvideo)

TOREK, 26. 11. 2022

8:30 Registracija udeležencev in ureditev spletnih povezav

9:00 Uvodni pozdrav udeležencem / Maša Žagar, MKGP (video)

Predstavitev projektov EIP

9:15 Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja / Alenka Berložnik, Slokva, so. p., in Nika Brili, Kmetija Brili (CV, povzetek, PPTvideo)

9:25 Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji (akronim: EIP KROTA) / Valerija Petrinec, E-Zavod (CV, povzetek, PPTvideo)

9:35 Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta / Nika Debeljak, Zavod republike Slovenije za varstvo narave (CV, povzetek, PPTvideo)

9:45 Pospešeno okopavanje zelenjave / Boštjan Kristan, KGZS - Zavod MB (CV, povzetek, PPTvideo)

9:55 POMoč OPraševalcem v intenzivni kmetijski krajini za podporo biodiverziteti (POMOP) / doc. dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo (CV, povzetek, PPTvideo)

10:05 Oblikovanje trajnostnih kmetijskih praks na priobalnih pasovih površinskih voda / Diana Bogovič, Geodetski zavod Celje d. o. o. (CV, povzetek, PPTvideo)

10:20 Odmor

10:50 Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal / Marko Černe, KGZS - Zavod PT (CV, povzetek, PPTvideo)

11:00 Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe prek koncepta ekosistemskih storitev / Katarina Mulec, Stritih d. o. o. (CV, povzetek, PPT, video)

11:10 Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar - možnosti nadomeščanja dušika iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine/ doc. dr. Anastazija GselmanFKBV - UM (CV, povzetek, PPTvideo)

11:20 Podporni organizmi za zagotavljanje vrstne pestrosti, varovanje naravnih virov, izboljšanje potenciala kmetijskih zemljišč in prilagajanje na podnebne spremembe / Anja Rupčić in Gregor Češarek (CV, povzetek, PPTvideo), 2DOM d. o. o., so. p., in Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

11:30 DiAgTech4Climate - Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij / Alenka Berložnik, Slokva, so. p. (CV, povzetek, PPTvideo)

11:40 GeoCOOL FOOD - Hladno skladiščenje hrane z rabo plitve geotermalne energije / dr. Nina Rman, Geološki zavod Ljubljana (CV, povzetek, PPTvideo)

11:45 Odmor za kosilo

13:20 Predstavitev vzpostavitve in delovanja Portala znanja Mreže za podeželje / Matej Štepec, MKGP (CV, povzetek, PPTvideo)

13:30 Predstavitev delovanja inovacijskega posredništva (in uporaba rezultatov v praksi) / Anton Jagodic, KGZS s sodelavci JSKS (CV, povzetek, PPTvideo)

13:40 Uporaba in razširjanje rezultatov projekta EIP - izkušnje svetovalcev / Barbara Trunkelj, KGZS (CVpovzetekPPTvideo)

14:00 Okrogla miza z razpravo (izkušnje z izvajanjem EIP v 2014-2020 in pogled naprej) (video)

15:00 Zaključek

  • Tatjana Buzeti, državna sekretarka, MKGP (video)
  • Anton Jagodic, KGZS (video)

 

PROGRAM ENG 

 _______________________________________________________

Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano