Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje za prehodni leti 2021 in 2022

 

Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za prehodni leti 2021 in 2022

Predmet javnega naročila je izvedba osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološkega kmetovanja (v nadaljevanju ukrep EK) iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju PRP 2014-2020), za prehodno obdobje, za leti 2021 in 2022.

Cilj in namen je nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vstopili v ukrep EK iz PRP 2014-2020 izvesti usposabljanje, kjer se bodo udeleženci seznanili z zahtevami ukrepa EK, kmetovanjem in ohranjanjem narave, varstvom voda in tal ter podnebnimi spremembami.

GLAVNE VSEBINE

Izvedba osnovnega usposabljanja ni razdeljena na sektorje oziroma panoge, medtem ko je izvedba nadaljevalnega usposabljanja razdeljena na naslednje panoge:

  1. Poljedelstvo in vrtnarstvo (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike in semenarstvom)
  2. Trajni nasadi (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike)
  3. Travništvo vključno z živinorejo
  4. Čebelarstvo

 

Vsebine, ki bodo predstavljene v sklopu osnovnega usposabljanja v letu 2021 in 2022 so naslednje:

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (pogoji in zahteve ter sankcije v primeru neizpolnjevanja teh zahtev; evidence o vodenju uporabe FFS in vodenju uporabe organskih gnojil; možnosti za napake pri izvajanju ukrepa EK in kako se jim izogniti; informiranje in obveščanje javnosti; kombinacije z drugimi ukrepi PRP)

2. Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (vpliv in pomen ukrepa EK na varstvo voda in tal; opredelitev glavnih podnebnih sprememb, ki vplivajo na rastlinsko pridelavo in rejo živali; prilagoditev rastlinske pridelave na podnebne spremembe; prilagoditev reje živali na podnebne spremembe)

3.1 Ekološko čebelarjenje (zakonodaja na področju ekološkega čebelarjenja; primerna in neprimerna območja za ekološko čebelarjenje; gospodarjenje s čebeljimi družinami; prehrana/krma; preprečitev bolezni in zdravljenje čebeljih družin; predelava/izdelki; označevanje; nadzor)

3.2 Ekološko semenarjenje (zakonodaja na področju semenarstva; osnovne tehnologije ekološkega semenarjenja s poudarkom na pridelavi semenskega materiala poljščin, krmnih rastlin in vrtnin; ustrezna izbira vrst in sort kmetijskih rastlin v povezavi s podatkovno zbirko ekološkega semena, semenskega krompirja in vegetativnega razmnoževalnega materiala; spravilo, čiščenje in pakiranje semena; označevanje in trženje; nadzor)

3.3 Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (možnosti trženja kmetijskih pridelkov oz. živil; zeleno javno naročanje in kratke verige; povezovanje in skupen nastop na trgu; možnosti podpor za trženje oz. promocije v okviru PRP 2014-2020)

4. Ogledi predstavitve dobrih praks

 

Glavne vsebine, ki bodo predstavljene na nadaljevalnih usposabljanjih za ukrep EK v letu 2021 in 2022, so naslednje:

  1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (ugotovljena najpogostejša neskladja v preteklih letih in odprava le teh pri izvajanju ukrepa EK )
  2. Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (ukrepi za varstvo voda in tal ter zaščito pred podnebnimi spremembami)
  3. Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov in konkurenčnost (uvajanje dopolnilnih dejavnosti in novi načini trženja)
  4. Ogledi - predstavitve dobrih praks

 

Pričakovani rezultati javnega naročila so izvedena osnovna in nadaljevalna usposabljanja za ukrep EK, na katerih se bodo kmetijska gospodarstva seznanila z zahtevami informacijami vezanimi na ukrep EK, kmetovanjem in ohranjanjem narave, varstvom voda in tal ter podnebnimi spremembami, na podlagi PRP 2014-2020.

PROGRAM USPOSABLJANJ

GRADIVO

IZVEDBA USPOSABLJANJ

VIDEO POSNETKI

Osnovno usposabljanje, 2022

Nadaljevalno usposabljanje, 2022

Nadaljevalno usposabljanje, 2021