Ozaveščanje in izobraževanje kmetov za izvajanje naravovarstvenih intervencij Strateškega načrta SKP 2023-2027

Predmet javnega naročila je izvedba ozaveščanja in izobraževanja kmetov, ki kmetujejo na najbolj ranljivih območjih Natura 2000 in drugih varstvenih območjih. Javno naročilo je financirano iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023. AKTIVNOSTI PROJEKTA SO:

  1. izvedba vsaj 200 individualnih obiskov kmetijskih gospodarstev IN
  2. Priprava in izvedba 10 demonstracijskih delavnic za kmete

 

Vlada Republike Slovenije je dne 24.6.2021 na redni seji sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21). Odlok določa program porabe sredstev iz Sklada za podnebne spremembe in med ukrepi je tudi ukrep za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v kmetijstvu. Namen sredstev je prispevanje k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Upravičen namen sredstev v okviru prilagajanja podnebnih sprememb je tudi izvajanje ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v kmetijstvu, kamor sodi tudi ozaveščanje in izobraževanje kmetov za izvajanje naravovarstvenih intervencij strateškega načrta SKP 2023-2027.

 

Ob izvedbi projektnih aktivnosti načrtujemo, da bodo doseženi naslednji cilji:

  • boljša usposobljenost, ozaveščenost in razumevanje kmetov, ki kmetujejo na najbolj ranljivih območjih Natura 2000 in drugih varstvenih območjih, o vsebinah s področja ohranjanja narave in krajine ter podnebnih sprememb ter zahtevah naravovarstvenih intervencij SKP, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov in blaženju ter prilagajanju na podnebne spremembe;
  • večja pripravljenost kmetov za vstop v izvajanje naravovarstvenih intervencij strateškega načrta SKP 2023–2027.

 

Podizvajalci: KGZS - Zavod Celje, KGZS – Zavod Kranj, KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Maribor, KGZS – Zavod Murska Sobota, KGZS – Zavod Nova Gorica, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj, Zavod RS za varstvo narave - ZRSVN

 

GRADIVO

IZVEDBA