Individualna svetovanja v letu 2022 za KMG v ukrepu KOPOP

 

 

 Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

 

Predmet javnega naročila je izvedba individualnih svetovanj v letu 2022 za kmetijska gospodarstva, ki se bodo vključila v ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP 2014-2020) v letu 2022 in za kmetijska gospodarstva, ki so se v ukrep KOPOP vključila v letih 2020 in 2021 in še niso uporabila storitve individualnega svetovanja.

Cilj javnega naročila je nosilcem kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju KMG), ki so vstopila v ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020 do vključno leta 2022 najmanj enkrat v prvih treh letih trajanja obveznosti uporabiti storitev individualnega svetovanja s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP.

Namen javnega naročila je izvedba individualnih svetovanj na KMG, ki se bodo v ukrep KOPOP iz PRP 2014–2020 vključila v letu 2022 in na KMG, ki so se v ukrep KOPOP vključila v letih 2020 in 2021 in še niso uporabila storitve individualnega svetovanja. Individualna svetovanja se izvedejo s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP s poudarkom na naslednjih vsebinskih področjih:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka;

- podnebne spremembe (prilagajanje in blaženje).

 

Glavne dejavnosti so preverjanje KMG o upravičenosti do svetovalnih storitev ter obveščanje nosilcev KMG o izvedbi individualnega svetovanja, pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG, pregled stanja na kmetiji, še posebej v primeru, če kmetijska zemljišča KMG ležijo na katerem od varovanih območij ali na območjih s posebnim režimom (posebna območja znotraj Nature 2000 ter območja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda), svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP (nosilcu KMG se pokaže in razloži kaj, kako in zakaj varuje z izvajanjem določenih zahtev ukrepa KOPOP v katere je že vključen ali v katere se še lahko vključi), svetovanje o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na zadevnem KMG, svetovanje o napakah in kršitvah, ugotovljenih pri izvajanju ukrepa KOPOP, svetovanje o evidencah in druge spremljajoče dokumentacije na KMG, ki se vodijo ali hranijo za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP.

 

Pričakovani rezultati javnega naročila so izvedena individualna svetovanja na KMG, ki so se vključila v ukrep KOPOP do vključno leta 2022 na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in seznanitev KMG o kmetijskih praksah, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP.

Podizvajalci  svetovanja: KGZS - Zavod Celje, KGZS – Zavod Kranj, KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Maribor, KGZS – Zavod Murska Sobota, KGZS – Zavod Nova Gorica, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj.