Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP za 2020

JN Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2020

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je usposabljanje mladih kmetov oz. upravičencev, katerih odločbe o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete so v letih 2018, 2019 in 2020 postale pravno močne in so v svojih poslovnih načrtih načrtovali izobraževanje v okviru cilja 10.1 Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

CILJ USPOSABLJANJA

Cilj JN je usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2020. S tem podukrepom želimo zagotavljati lažje začetek opravljanje kmetijske dejavnosti z ustreznim usposabljanjem kmetov, zlasti v smislu medgeneracijskega pomlajevanja kmetij.

UPRAVIČENCI USPOSABLJANJA

Upravičenci usposabljanja so mladi kmetje oz. tisti upravičenci,katerih odločbe o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete so v letih 2018, 2019 in 2020 postale pravnomočne in so v svojih poslovnih načrtih načrtovali izobraževanje v okviru cilja 10.1, ki predstavlja cilj vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

NAMEN USPOSABLJANJA MLADIH KMETOV

S tem usposabljanjem želimo, da bi upravičenci pridobili kar največ informacij in novih znanj za nadaljnje načrtovanje gospodarjenja in samo delo na prevzeti kmetiji in obenem dosegali boljšo konkurenčnost. Mladi kmetje ob prevzemu kmetije in vstopu v podukrep potrebujejo za zagon kmetije veliko znanj, ki jih sicer ne morejo dobiti iz drugih virov.

Generacije mladih kmetov, ki so jim bile izdane odločbe v okviru podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, dosegajo v povprečju dokaj visoko raven izobrazbe, vendar pa so potrebna tudi specifična znanja kot so vsebine z naslednjimi naslovi: Gospodarno upravljanje kmetijskega gospodarstva (raziskava trga, racionalna pridelava-s čim manj stroški čim večji in kvaliteten pridelek, najemanje strojnih storitev, skupen nastop na trgu, knjigovodstvo, obdavčitve) Dobre prakse v tehnologijah reje živali, Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom in izboljšanje cene, trženje, promociji, izračuni potrebnih vlaganj),  Prilagajanje podnebnim spremembam – prilagoditev tehnologije pridelave krme, poljščin, sadja grozdja (pridelava v zaprtih prostorih, namakanje, oroševanje, protitočne mreže, druge nove tehnološke rešitve) in Varno delo na kmetiji – izboljšanje varnosti pri delu na kmetiji –po posameznih panogah, nove tehnološke rešitve.

Usposabljanje je 25-urno.

OBVEZNOST UPRAVIČENCEV DO USPOSABLJANJA

Upravičenci so fizične osebe in pravne osebe, ki se še niso udeležili tovrstnega izobraževanja v preteklih letih.

Udeleženci usposabljanja morajo imeti odločbo o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je postala pravnomočna v letih 2018, 2019 ali 2020.

ANKETA

Anketa

VABILO

Vabilo

PROGRAM USPOSABLJANJ

 

GRADIVO

Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2020

IZVEDBA USPOSABLJANJ

Video posnetki