Izdelava programov DŽ prašičereja 2019

   

Izdelava programov Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2019 – “Pomoč pri uporabi storitev svetovanja”

POVZETEK:

KGZS bo s podizvajalci  v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-94/2018, številka pogodbe 2330-18-000247, namenjenega  podpori za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, izdelovanje PROGRAMOV DOBROBITI ŽIVALI NA PODROČJU PRAŠIČEREJE ZA LETO 2019, v obdobju od decembra 2018 do februarja 2019 izdelala programe dobrobiti živali na področju prašičereje.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Podizvajalci so v decembru 2018 izvajali individualno svetovanje na kmetijskih gospodarstvih, ki se bodo vključila v ukrep DŽ v letu 2018 in v obdobju od januarja do konca februarja 2019 izvajali individualno svetovanje na  kmetijskih gospodarstvih, ki so se v ukrep DŽ vključila že leta 2019.

Individualno svetovanje sestavlja:

  • Priprava celotnega programa DŽ za kmetijsko gospodarstvo (popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o prašičih na kmetiji – število in kategorija živali, načini in pogoji vhlevitve, podatkov o zdravstvenem stanju črede – kar je izvedel usposobljen veterinar izvajalec, svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva, pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino, izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem se opravlja pregled izpolnjevanja zahtev.
  • Pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPs (pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo že v letu 2018 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2019, izpolnjevanje Programa DŽ: -obrazec za leto 2019, vnos ugotovitev o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev v Evizo.
  • Posodobitev programa DŽ in vpis podatkov v CRPs, (pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo v letu 2018 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2019 ter vnos ugotovitev o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev v Evizo.
  • Izdelava izjave zootehnika, do novembra 2019.

CILJ:

Ozaveščanje in povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki se odločajo za nadstandardne načine reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, presegajo predpisane zahteve dobrega počutja živali in ravnanja z živalmi ali običajno rejsko prakso.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Večja ozaveščenost rejcev na področju dobrobiti živali ter izboljšanje stanja reje živali oziroma uspešnejše preusmerjanje v nadstandardne oblike reje, kar je pomembno ne le z vidika zagotavljanja dobrobiti živali, temveč tudi z vidika zagotavljanja kakovostnejših proizvodov na trgu.

PODIZVAJALCI  SVETOVANJA:

KGZS - Zavod Celje, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj, KGZS - Zavod Murska Sobota in GZS –Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij.