Priprava programov aktivnosti za leto 2022

Priprava programov aktivnosti za leto 2022

Namen:

Namen javnega naročila je izdelava programov aktivnosti (PA) za KMG, ki nameravajo vstopiti v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK, in dopolnitve PA za tista KMG, ki so že vključena v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK.

Cilj:

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki želijo prvič vstopiti v ukrep KOPOP oziroma EK, izdelati programe aktivnosti. Nosilcem, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo izbor zahtev in kombinacij, izdelati spremembo programa aktivnosti. Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki se želijo vključiti tudi v ekološko kmetovanje, izdelati skupen program aktivnosti za ukrep KOPOP in EK. Kmetijskim gospodarstvom svetovati k ustrezni in pravilni odločitvi glede izbora operacij in zahtev za ukrep KOPOP oziroma EK ter možen izbor kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa ter med ukrepoma in tako spodbuditi nadstandardne, sonaravne kmetijske prakse, usmerjene k ohranjanje biotske raznovrstnosti, ustreznemu gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi ter blaženju in prilagajanju kmetovanja podnebnim spremembam. 

Vsebina:

Vsak PA za KMG, ki namerava vstopiti v KOPOP ali EK, mora izdelati izbran izvajalec oziroma kmetijski svetovalec iz posameznega KGZS – Zavoda Slovenije, kot to določa uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja.

Dopolnitve programov aktivnosti za posamezno KMG, ki je sicer že vstopilo v ukrep KOPOP oz. v ukrep EK, se izvedejo v primeru sprememb oz. dopolnitev izbora zahtev in kombinacij. Dopolnitev PA se izdela tudi v primeru pridobitve novih GERK-ov.

PA je izdelan pred vstopom v ukrepe KOPOP in EK. V kolikor pride v času trajanja ukrepov do sprememb, je možno PA nadgraditi oziroma dopolniti. Za namene oddaje zbirne vloge posameznega KMG je nujno, da PA izdelajo kmetijski svetovalci. Izdelava PA je za KMG, ki so izrazila namero za vstop v ukrep KOPOP oziroma ukrep EK, in v primeru dopolnitev brezplačna, saj se ta storitev financira iz javnih sredstev ukrepa svetovanje.

Analizo tal (za P, K, organsko snov)  in gnojilni načrt (petleten) mora imeti KMG izdelan pred izdelavo PA; prav tako se  je treba odločiti, na katerih GERK-ih bo gnojenje z mineralnimi gnojili. V primeru rabe organskih gnojil se vodi evidenco o količini uporabe le-teh na KMG. Za trajno travinje ne potrebujete analize tal na organsko snov.

Vsebina PA je določena v aplikaciji »Program aktivnosti« in se prilagodi vsakemu posameznemu KMG glede na zahteve ukrepa KOPOP oziroma ukrepa EK, ki jih KMG izbere.

PA se izdela za površine KMG, razen za planino. Če ima KMG tudi planino, se pod določenimi pogoji za to planino izdela ločen PA. Načrt ureditve pašnika in paše se pripravi na obrazcu, ki je dostopen na spletnih straneh ministrstva, agencije in kmetijske svetovalne službe, in vsebuje podatke o: pašniku, površinah v uporabi, številu čredink, številu živali na paši, številu pastirjev, obdobju paše in povprečni obtežbi z glavami velike živine.

PA obsega podatke o:

 1. KMG;
 2. nosilcu KMG;
 3. zemljiščih in živali;
 4. izbranih operacije oziroma zahtevah iz 23. člena uredbe KOPOP, EK in OMD;
 5. zasnovi kolobarja, če KMG izbere zahtevo iz 26. člena uredbe KOPOP, EK in OMD;
 6. analizi tal in gnojilnem načrtu, če se na KMG uporabljajo mineralna gnojila;
 7. vodenju evidence uporabe organskih in mineralnih gnojil na KMG;
 8. načrtu ureditve pašnika in paše, če KMG izbere zahteve v okviru operacije iz prvega odstavka 99. člena uredbe KOPOP, EK in OMD;
 9. vključenosti v ekološko pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin;
 10. vključenosti v ekološko rejo živali;
 11. vključenosti v ekološko čebelarjenje.

PA mora biti izdelan najpozneje na dan oddaje zahtevka za ukrep KOPOP oziroma EK. Z oddajo tega zahtevka se zaključi tudi izdelava ali dopolnitev PA.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Izvedena individualna  svetovanja, izdelani programi  aktivnosti ter osveščeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki prvič vstopajo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali spreminjajo oziroma dopolnjujejo izbor zahtev in kombinacij.