Priprava programov aktivnosti za leto 2021

Priprava programov aktivnosti za leto 2021

Namen javnega naročila je izdelava programov aktivnosti (PA) za KMG, ki nameravajo vstopiti v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK, in dopolnitve PA za tista KMG, ki so že vključena v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK.

Vsak PA za KMG, ki namerava vstopiti v KOPOP ali EK, mora izdelati izbran izvajalec oziroma kmetijski svetovalec iz posameznega KGZS – Zavoda Slovenije, kot to določa uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja.

Dopolnitve Programov aktivnosti so takrat, ko posamezno kmetijsko gospodarstvo spremeni ali dopolni ukrepe v KOPOP, EK in OMD ali se predlaga rekombinacije ukrepov, izbor operacij in zahtev. Sprememba je nujna tudi takrat, ko kmetijsko gospodarstvo priključi nove GERK-e ali razširi ukrepe KOPOP. Navedene so vsebine povezano z izvajanjem ukrepov in namenom ukrepov.

PA je izdelan pred vstopom v ukrepe KOPOP in EK. V kolikor pride v času trajanja ukrepov do sprememb, je možno PA nadgraditi oziroma dopolniti. Za namene oddaje zbirne vloge posameznega KMG je nujno, da PA izdelajo kmetijski svetovalci. Glede na to, da je ta izvedba PA financirana s strani države, je storitev brezplačna za vse KMG.

Analiza zemlje (za P, K, organsko snov)  in gnojilni načrt (petleten) morata biti opravljena oziroma izdelana pred izdelavo PA, prav tako se  je treba odločiti, na katerih GERK-ih bo gnojenje z mineralnimi gnojili. V primeru rabe organskih gnojil se vodi evidenco o količini uporabe le-teh na KMG. Za trajno travinje ne rabite analize tal na organsko snov.

Vsebina PA je določena v aplikaciji »Program aktivnosti« in se prilagodi vsakemu posameznemu KMG glede na zahteve ukrepa KOPOP oziroma ukrepa EK, ki jih KMG izbere.

PA se izdelajo za vse kmetijske površine določenega KMG, razen za planino, ki se pod določenimi pogoji izdela posebej za KMG. Načrt ureditve pašnika in paše se pripravi na obrazcu, ki je dostopen na spletnih straneh ministrstva, agencije in kmetijske svetovalne službe, in vsebuje podatke o: pašniku, površinah v uporabi, številu čredink, številu živali na paši, številu pastirjev, obdobju paše in povprečni obtežbi z glavami velike živine.

Vsebine, ki jih zajemajo PA, so:

 1. KMG
 2. nosilec KMG;
 3. zemljišča in živali;
 4. izbrane operacije oziroma zahteve iz 23. člena uredbe KOPOP, EK in OMD;
 5. zasnova kolobarja, če KMG izbere zahtevo iz 26. člena uredbe KOPOP, EK in OMD;
 6. analiza tal in gnojilni načrt, če se na KMG uporabljajo mineralna gnojila;
 7. vodenje evidence uporabe organskih in mineralnih gnojil na KMG;
 8. načrt ureditve pašnika in paše, če KMG izbere zahteve v okviru operacije iz prvega odstavka 99. člena uredbe KOPOP, EK in OMD;
 9. vključenost v ekološko pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin;
 10. vključenost v ekološko rejo živali;
 11. vključenost v ekološko čebelarjenje.

 

PA mora biti izdelan najpozneje na dan oddaje zahtevka za ukrep KOPOP oziroma EK. Z oddajo tega zahtevka se zaključi tudi izdelava ali dopolnitev PA.

Natančen načrt izdelovanja PA je v Načrtu izdelave PA, ki je sestavni del razpisne dokumentacije za to JN.