Priprava posodobitev programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2021

Priprava posodobitev programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2021

Predmet javnega naročila je priprava posodobitev programov Dobrobiti živali, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2021 (v nadaljevanju »Program DŽ«), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil 25.01.2021 pod oznako JN000363/2021-W01.

Cilj:

Cilj javnega naročila je ozaveščanje in povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki se odločajo za nadstandardne načine reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, presegajo predpisane zahteve dobrega počutja živali in ravnanja z živalmi ali običajno rejsko prakso.

Namen:

Priprava celotnega programa DŽ za kmetijsko gospodarstvo (popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o prašičih na kmetiji – število in kategorija živali, načini in pogoji vhlevitve, podatkov o zdravstvenem stanju črede – kar je izvedel usposobljen veterinar izvajalec, svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva, pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino, izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem se opravlja pregled izpolnjevanja zahtev.

  • Pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPs in v Evizo.
  • Posodobitev programa DŽ in vpis podatkov v CRPs in v Evizo.
  • Izdelava izjave zootehnika, do decembra 2021.

Pričakovani rezultati:

Večja ozaveščenost rejcev na področju dobrobiti živali ter izboljšanje stanja reje živali oziroma uspešnejše preusmerjanje v nadstandardne oblike reje, kar je pomembno ne le z vidika zagotavljanja dobrobiti živali, temveč tudi z vidika zagotavljanja kakovostnejših proizvodov na trgu.

Podizvajalci  svetovanja:

KGZS - Zavod Celje, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj, KGZS - Zavod Murska Sobota in GZS –Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij.