Biotehniška šola Rakičan

BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN

Smo osrednja vzgojno-izobraževalna ustanova z več kot 80-letno tradicijo izobraževanja in usposabljanja na področju kmetijstva za celotno Pomursko regijo. Poslanstvo Biotehniške šole Rakičan je vzgajanje novih rodov kmetovalcev, pri čemer dijaki ob učinkovitem in kakovostnem pouku uspešno in temeljito pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade, ki so potrebne za opravljanje poklica in uspešnega življenja.

Izobražujemo v naslednjih izobraževalnih programih:

 • Srednje strokovno izobraževanje - Kmetijsko-podjetniški tehnik
 • Srednje poklicno izobraževanje - Gospodar na podeželju
 • Nižje poklicno izobraževanje - Pomočnik v biotehniki in oskrbi
 • Dejavnost dijaških domov. 

Dodatne dejavnosti povezane z izobraževanjem:

 • organizacija in izvedba izobraževalnih tečajev,
 • tečaj varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki,
 • testiranje škropilnih naprav,
 • neformalno izobraževanje in usposabljanje programov APZ
 • soorganizacija strokovnih posvetov in prikazov v kmetijstvu.

Poslanstvo šole temelji na:

 • Izobraževanju mladine in odraslih
 • Raziskavah in razvoju podeželja
 • Razvoju človeških virov in iskanju podjetniških priložnosti
 • Kmetijski pridelavi
 • Varovanju okolja in narave
 • Ohranjanju domačih običajev in obrti
 • Soorganizaciji in prikazih novosti v kmetijstvu

Prizadevamo si, da naši udeleženci izobraževanja dosegajo učne in izobraževalne cilje programov, v katere so vpisani, ter uspešno zaključijo šolanje pri nas. Želimo si, da si pridobijo poklic, ki ga bodo z veseljem in kvalitetno opravljali in da bodo zaposljivi na trgu dela po zaključenem šolanju ter da bodo s pridobljenim znanjem konkurenčni v delovnem okolju.

Biotehniška šola Rakičan se mora še naprej uveljavljati kot strokovna šola, iz katere bodo prihajale osebnosti z dobrim znanjem in dobrimi temelji za nadaljnjo poklicno kariero.

V prihodnosti želimo ohranjati in razvijati tiste dejavnosti oziroma značilnosti naše šole, ki so se doslej izkazale kot uspešne, in po katerih smo postali razpoznavni. Želimo si ostati prijazna in strokovna šola, ki ji je znanje glavna vrednota.

Pripadnost ustanovi in sodelovanje z gospodarstvom in okoljem sta pomembni sestavini naše uspešnosti pri usposabljanju dijakov. 

Biotehniška šola Rakičan razpolaga tudi s šolskim posestvom, ki je namenjeno izvajanju praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom (PUD-a). Šolsko posestvo je velikosti 18,52 ha in je v neposredni bližini šole.

Dijaki učinkovito osvajajo vsebine strokovnih predmetov tudi pri praktičnem pouku. Teoretična znanja utrjujejo in poglabljajo na vajah ter postajajo bolj samozavestni in strokovno usposobljeni.

Pri praktičnem usposabljanju z delom na šoli in pri delodajalcih dijaki uporabijo znanje, spretnosti in sposobnosti, ki so jih pridobili pri teoretičnem pouku in vajah, ter vse to tudi dopolnjujejo. Poleg tega še dodatno utrjujejo delovne navade, ki jih razvijajo pri izobraževanju v šoli.