Individualna svetovanja v letu 2022 za KMG v ukrepu Ekološko kmetovanje

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep Ekološko kmetovanje

Predmet javnega naročila je izvedba individualnih svetovanj za kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju KMG), ki so oziroma bodo vstopila v ukrep Ekološko kmetovanje (v nadaljevanju: ukrep EK) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP 2014-2020) do vključno konca leta 2022. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 22.7.2022, št. JN005167/2022-W01.

Cilj javnega naročila je nosilcem KMG, ki so vstopila v ukrep EK iz PRP 2014-2020 do vključno konca leta 2022 najmanj enkrat v času trajanja obveznosti uporabiti storitev individualnega svetovanja s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa EK.

Namen izvajanja individualnega svetovanja za nosilce KMG je opraviti svetovanje s področja izvajanja vsebin ukrepa EK s področja horizontalnih vsebin podnebnih sprememb, varovanja voda, habitatov, tal in zraka ter njihovega izvajanja in agrotehničnih praks, ki pripomorejo ali k hitrejšemu prilagajanju podnebnim razmeram ali pa k manj agresivnim metodam kmetovanja. Izvajalci svetovanj lahko poleg navedenega svetujemo tudi o vodenju evidenc, ki jih mora KMG voditi v okviru izvajanja ukrepa EK.

Glavne dejavnosti so preverjanje KMG o upravičenosti do svetovalnih storitev ter obveščanje nosilcev KMG o izvedbi individualnega svetovanja, pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG, pregled stanja na kmetiji, svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa EK, svetovanje o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na zadevnem KMG, svetovanje o napakah in kršitvah, ugotovljenih pri izvajanju ukrepa EK in svetovanje o evidencah in drugih spremljajočih dokumentacijah na KMG, ki se vodijo ali hranijo za potrebe izvajanja ukrepa EK.

Pričakovani rezultati javnega naročila so izvedena individualna svetovanja na KMG in seznanitev s kmetijskimi praksami, ki se izvajajo v okviru ukrepa EK.

Podizvajalci  svetovanja: KGZS - Zavod Celje, KGZS – Zavod Kranj, KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Maribor, KGZS – Zavod Murska Sobota, KGZS – Zavod Nova Gorica, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj.