Redno usposabljanje za ukrep KOPOP 2021 in 2022

Redno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, v prehodnem obdobju za leti 2021 in 2022

Predmet javnega naročila je izvedba rednega usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju PRP 2014-2020), za prehodno obdobje, za leti 2021 in 2022.

Cilj in namen je nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vstopili v ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020 izvesti redno usposabljanje, kjer se bodo udeleženci seznanili z zahtevami ukrepa KOPOP, kmetovanjem in ohranjanjem narave, varstvom voda in tal ter podnebnimi spremembami.

Glavne vsebine

Vsebine oziroma tematski sklopi rednega usposabljanja za leti 2021 in 2022 so:

- izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP;

- kmetovanje in ohranjanje narave;

- kmetovanje in varstvo voda ter tal;

- kmetovanje in podnebne spremembe;

- konkurenčnost.

Glavne vsebine, ki bodo predstavljene v rednih usposabljanjih za ukrep KOPOP za leto 2021

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP:

1. Opozorila udeležencem:

 • evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil;
 • analiza tal in gnojilni načrt;
 • sporočanje premikov živali;
 • obveznost uporabe storitve svetovanja;
 • možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2017–2021 v letu 2022;
 • obveznost označevanja vira sofinanciranja.

2. Novosti pri sistemu identifikacije in registracije drobnice ter prašičev

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost:

 • Ohranjanje pisanih travnikov;
 • Zmanjševanje onesnaževanja voda in tal s presežki hranili;
 • Preprečevanje onesnaževanja voda s fitofarmacevtskimi sredstvi;
 • Digitalizacija v kmetijstvu.

Glavne vsebine, ki bodo predstavljene v rednih usposabljanjih za ukrep KOPOP za leto 2022

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP:

1. Opozorila udeležencem:

 • evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil;
 • sporočanje premikov živali;
 • obveznost uporabe storitve svetovanja;
 • obveznost označevanja vira sofinanciranja.

2. Zakonodaja na področju zdravja živali

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost:

 • Pomen krajinskih značilnosti za kmetijstvo – z večjo krajinsko pestrostjo do večjih in kakovostnejših pridelkov;
 • Podnebno pametno kmetijstvo;
 • Integrirano varstvo rastlin.

Pričakovani rezultati javnega naročila so izvedena redna usposabljanja za ukrep KOPOP, na katerih se bodo kmetijska gospodarstva seznanila z zahtevami ukrepa KOPOP, kmetovanjem in ohranjanjem narave, varstvom voda in tal ter podnebnimi spremembami, na podlagi PRP 2014-2020.

PROGRAM USPOSABLJANJ

GRADIVO

IZVEDBA USPOSABLJANJ