Redno usposabljanje za ukrep KOPOP 2020

Izvedba rednega usposabljanja za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, za leto 2020

Predmet javnega naročila JN 430-59/2019 je izvedba rednega usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju PRP 2014-2020), za leti 2019 in 2020.

Cilj javnega naročila je nosilcem kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju KMG), ki so vstopili v ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020 izvesti redno usposabljanje, kjer se bodo udeleženci seznanili z zahtevami ukrepa KOPOP, kmetovanjem in ohranjanjem narave, varstvom voda in tal ter podnebnimi spremembami.

Namen rednega usposabljanja za ukrep KOPOP je predstaviti kmetovalcem naslednje vsebine: izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP, kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe in konkurenčnost.

Glavne vsebine, ki bodo predstavljene v rednih usposabljanjih za ukrep KOPOP za leto 2020, so naslednje:

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP:

  • opozorila udeležencem: vodenje evidenc o delovnih opravilih in hramba dokazil; analiza tal in gnojilni načrt; obveznost uporabe storitve svetovanja; obveznost označevanja vira sofinanciranja,
  • upoštevanje ugotovitev v drugih uradnih postopkih (predstavitev predpisov itd.),
  • predstavitev izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti in ukrepa KOPOP.

2. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost:

  • predstavitev ohranitvenega kmetijstva,
  • predstavitev ekosistemskih storitev kmetijstva,
  • predstavitev mejic in krajinskih značilnosti,
  • predstavitev ukrepov za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu.

Pričakovani rezultati javnega naročila so izvedena redna usposabljanja za ukrep KOPOP, na katerih se bodo kmetijska gospodarstva seznanila z zahtevami ukrepa KOPOP, kmetovanjem in ohranjanjem narave, varstvom voda in tal ter podnebnimi spremembami, na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Posebnost izvedbe v letu 2020

Zaradi ukrepov povezanih s epidemijo novega koronavirusa COVID-19 bo letošnje usposabljanje potekalo nekoliko drugače.  Letošnjo obvezo  boste lahko opravili na dva načina:

  • z udeležbo na enem od e-usposabljanj, ki bodo potekala na daljavo prek spleta ali
  • s prejemom gradiv z vsebinami letošnjih usposabljanj in ogledom videoposnetka usposabljanja.

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo za udeležbo na e-usposabljanje, gradivo in povabilo za izpolnitev e-ankete.

PROGRAM USPOSABLJANJ

GRADIVO

IZVEDBA USPOSABLJANJ