Redno usposabljanje za ukrep KOPOP 2019 in 2020

 

Izvedba rednega usposabljanja za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, za leti 2019 in 2020

Predmet javnega naročila je izvedba rednega usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju PRP 2014-2020), za leti 2019 in 2020.

Cilj javnega naročila je nosilcem kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju KMG), ki so vstopili v ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020 izvesti redno usposabljanje, kjer se bodo udeleženci seznanili z zahtevami ukrepa KOPOP, kmetovanjem in ohranjanjem narave, varstvom voda in tal ter podnebnimi spremembami.

Namen izvedbe rednega usposabljanja za ukrep KOPOP  je predstaviti kmetovalcem naslednje vsebine: izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP, kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe in konkurenčnost.

Glavne vsebine, ki bodo predstavljene v rednih usposabljanjih za ukrep KOPOP za leto 2019 so naslednje:

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP:

 • opozorila udeležencem: vodenje evidenc o delovnih opravilih in hramba dokazil; analiza tal in gnojilni načrt; obveznost uporabe storitve svetovanja; možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2015-2019,
 • predstavitev najpogostejših in ponavljajočih se napak pri izvajanju ukrepa KOPOP,
 • predstavitev spletnega portala VOLOS in
 • predstavitev obveznosti označevanja vira sofinanciranja 

2. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost:

 • predstavitev principov agroekologije,
 • predstavitev ohranitvenega kmetijstva,
 • predstavitev divjih opraševalcev in njihovega pomena za kmetijstvo,
 • predstavitev proizvodne in ekološke vrednosti trajnega travinja. 

Glavne vsebine, ki bodo predstavljene v rednih usposabljanjih za ukrep KOPOP za leto 2020 so naslednje:

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP:

 • opozorila udeležencem: vodenje evidenc o delovnih opravilih in hramba dokazil; analiza tal in gnojilni načrt; obveznost uporabe storitve svetovanja; obveznost označevanja vira sofinanciranja,
 • upoštevanje ugotovitev v drugih uradnih postopkih (predstavitev predpisov itd.),
 • predstavitev izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti in ukrepa KOPOP.

2. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost:

 • predstavitev ohranitvenega kmetijstva,
 • predstavitev ekosistemskih storitev kmetijstva,
 • predstavitev mejic in krajinskih značilnosti,
 • predstavitev ukrepov za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu.

Pričakovani rezultati javnega naročila so izvedena redna usposabljanja za ukrep KOPOP, na katerih se bodo kmetijska gospodarstva seznanila z zahtevami ukrepa KOPOP, kmetovanjem in ohranjanjem narave, varstvom voda in tal ter podnebnimi spremembami, na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

PROGRAM USPOSABLJANJ

Najava uposabljanj za ukrep KOPOP 2019

GRADIVO

IZVEDBA USPOSABLJANJ