Priprava programov Dobrobit živali - prašičereja 2020

   

Priprava programov Dobrobit živali - prašičereja 2020

 

Predmet:

Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2020 (v nadaljevanju »Program DŽ«), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 23.10.2019, pod oznako JN007441/2019-W01.

Cilj:

Ozaveščanje in povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki se odločajo za nadstandardne načine reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, presegajo predpisane zahteve dobrega počutja živali in ravnanja z živalmi ali običajno rejsko prakso.

Namen:

Priprava celotnega programa DŽ za kmetijsko gospodarstvo (popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o prašičih na kmetiji – število in kategorija živali, načini in pogoji vhlevitve, podatkov o zdravstvenem stanju črede – kar je izvedel usposobljen veterinar izvajalec, svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva, pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino, izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem se opravlja pregled izpolnjevanja zahtev.

Pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPs in v Evizo.

Posodobitev programa DŽ in vpis podatkov v CRPs in v Evizo.

Izdelava izjave zootehnika, do novembra 2020.

Pričakovani rezultati:

Večja ozaveščenost rejcev na področju dobrobiti živali ter izboljšanje stanja reje živali oziroma uspešnejše preusmerjanje v nadstandardne oblike reje, kar je pomembno ne le z vidika zagotavljanja dobrobiti živali, temveč tudi z vidika zagotavljanja kakovostnejših proizvodov na trgu.

Podizvajalci  svetovanja:

KGZS - Zavod Celje, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj, KGZS - Zavod Murska Sobota in GZS –Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij.