JN Usposabljanje za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP za leto 2022

 

Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2022.

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je usposabljanje mladih kmetov oz. upravičencev, katerih odločbe o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete so v letih 2021 in 2022 postale pravnomočne in so v svojih poslovnih načrtih načrtovali izobraževanje v okviru cilja 10.1 Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

CILJ USPOSABLJANJA

Cilj JN je usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2022. S tem podukrepom želimo zagotavljati lažje začetek opravljanje kmetijske dejavnosti z ustreznim usposabljanjem kmetov, zlasti v smislu medgeneracijskega pomlajevanja kmetij.

UPRAVIČENCI USPOSABLJANJA

Upravičenci usposabljanja so mladi kmetje oz. tisti upravičenci,katerih odločbe o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete so v letih 2021 in 2022 postale pravnomočne in so v svojih poslovnih načrtih načrtovali izobraževanje v okviru cilja 10.1, ki predstavlja cilj vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

NAMEN USPOSABLJANJA MLADIH KMETOV

Usposabljanje je namenjeno mladim kmetom, katerih odločbe o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete so v letih 2021 in 2022 postale pravnomočne in so v svojih poslovnih načrtih načrtovali izobraževanje v okviru cilja 10.1 Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

Namen usposabljanja mladih kmetov je ponuditi kar največ informacij in novih znanj za nadaljnje načrtovanje gospodarjenja in samo delo na prevzeti kmetiji ter s tem boljšo konkurenčnost. Mladi kmetje ob prevzemu kmetije in vstopu v podukrep potrebujejo za zagon kmetije veliko znanj, ki jih sicer ne morejo dobiti iz drugih virov.

Generacije mladih kmetov, ki so jim bile izdane odločbe v okviru podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, dosegajo v povprečju dokaj visoko raven izobrazbe, primanjkuje pa jim specifičnih znanj kot so vsebine gospodarnega upravljanja gospodarstev, dopolnilnih dejavnosti, izboljšanja tržne cene, prilagajanj podnebnim spremembam ter izboljšanja varnosti pri delu na kmetiji.

Trajanje usposabljanja: 25 ur.

OBVEZNOST UPRAVIČENCEV DO USPOSABLJANJA

Upravičenci so fizične osebe in pravne osebe, ki se še niso udeležili tovrstnega izobraževanja v preteklih letih.

Udeleženci usposabljanja morajo imeti odločbo o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je postala pravnomočna v letih 2021 in 2022.

VSEBINE OZIROMA TEMATSKI SKLOPI USPOSABLJANJ

Tematski sklopi:

  • Gospodarno upravljanje kmetijskega gospodarstva (ocena sposobnosti kmetijskega gospodarstva, raziskava trga, racionalna pridelava - s čim manj stroški čim večji in kvaliteten pridelek, najemanje strojnih storitev, skupen nastop na trgu, knjigovodstvo, obdavčitve) (5 ur).
  • Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom in izboljšanje cene, trženje, promocija, izračuni potrebnih vlaganj (6 ur).
  • Dobre prakse pri tehnologijah reje živali (2 uri).
  • Dobre prakse pri pridelavi krme in poljščin (2 uri).
  • Prilagajanje podnebnim spremembam - prilagoditev tehnologije pridelave krme, poljščin, sadja, grozdja (pridelava v zaprtih prostorih, namakanje, oroševanje, protitočne mreže, druge nove tehnološke rešitve) (3 ure).
  • Zavarovanja v kmetijstvu, prijava škode ob raznih škodnih dogodkih (1 ura).
  • Kako zagotoviti ločevanje poslovnih odnosov na kmetijskem gospodarstvu in medsebojnih odnosov med člani kmečkega gospodinjstva – duševno zdravje na kmetiji, delitev dela, pravic, obveznosti, odnosi med generacijama, odnosi med partnerji; kako organizirati delo, da bo tudi čas za sprostitev? kako poiskati nasvet, pomoč v duševni stiski? kako reševati nesporazume, spore, resne konflikte? (3 ure).
  • Varno delo na kmetiji - izboljšanje varnosti pri delu na kmetiji - po posameznih panogah, nove tehnološke rešitve (3 ure).

 

VABILO 

ANKETA

GRADIVO

VIDEO