Individualno svetovanje v letu 2019 in 2020 za KMG, ki so vstopila v ukrep Ekološko kmetovanje

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep Ekološko kmetovanje

Predmet javnega naročila je izvedba individualnih svetovanj za kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju KMG), ki so, oziroma bodo vstopila v ukrep Ekološko kmetovanje (v nadaljevanju: ukrep EK) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP 2014-2020) do vključno leta 2020.

Cilj javnega naročila je nosilcem KMG, ki so vstopila v ukrep EK iz PRP 2014-2020 do vključno leta 2020 najmanj enkrat v času trajanja obveznosti uporabiti storitev individualnega svetovanja s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa EK.

Namen izvajanja individualnega svetovanja za nosilce KMG je opraviti svetovanje s področja izvajanja vsebin ukrepa EK s področja horizontalnih vsebin podnebnih sprememb, varovanja voda, habitatov, tal in zraka ter njihovega izvajanja in agrotehničnih praks, ki pripomorejo ali k hitrejšemu prilagajanju podnebnim razmeram ali pa k manj agresivnim metodam kmetovanja. Izvajalci svetovanj lahko poleg navedenega svetujemo tudi o vodenju evidenc, ki jih mora KMG voditi v okviru izvajanja ukrepa EK.

Glavne dejavnosti so preverjanje KMG o upravičenosti do svetovalnih storitev ter obveščanje nosilcev KMG o izvedbi individualnega svetovanja, pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG, pregled stanja na kmetiji, svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa EK, svetovanje o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na zadevnem KMG, svetovanje o napakah in kršitvah, ugotovljenih pri izvajanju ukrepa EK in svetovanje o evidencah in drugih spremljajočih dokumentacijah na KMG, ki se vodijo ali hranijo za potrebe izvajanja ukrepa EK.

Pričakovani rezultati javnega naročila so izvedena individualna svetovanja na KMG in seznanitev s kmetijskimi praksami, ki se izvajajo v okviru ukrepa EK.

PROGRAM USPOSABLJANJ

 

GRADIVO

 

IZVEDBA USPOSABLJANJ