Individualna svetovanja v letu 2021 za KMG v ukrepu KOPOP

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

Predmet javnega naročila je izvedba individualnih svetovanj v letu 2021 za kmetijska gospodarstva, ki se bodo vključila v ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP 2014-2020) v letu 2021 in za kmetijska gospodarstva, ki so se v ukrep KOPOP vključila v letih 2019 in 2020 in še niso uporabila storitve individualnega svetovanja.

Cilj javnega naročila je nosilcem kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju KMG), ki so vstopila v ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020 do vključno leta 2021 najmanj enkrat v prvih treh letih trajanja obveznosti uporabiti storitev individualnega svetovanja s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP.

Namen izvajanja individualnega svetovanja za nosilce KMG je opraviti svetovanje s področja izvajanja vsebin ukrepa KOPOP s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP s poudarkom na naslednjih vsebinskih področjih: podnebne spremembe (prilagajanje in blaženje), ohranjanje biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka.

Glavne dejavnosti so preverjanje KMG o upravičenosti do svetovalnih storitev ter obveščanje nosilcev KMG o izvedbi individualnega svetovanja, pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG, pregled stanja na kmetiji, še posebej v primeru, če kmetijska zemljišča KMG ležijo na katerem od varovanih območij ali na območjih s posebnim režimom (posebna območja znotraj Nature 2000 ter območja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda), svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP (nosilcu KMG se pokaže in razloži kaj, kako in zakaj varuje z izvajanjem določenih zahtev ukrepa KOPOP v katere je že vključen ali v katere se še lahko vključi), svetovanje o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na zadevnem KMG, svetovanje o napakah in kršitvah, ugotovljenih pri izvajanju ukrepa KOPOP, svetovanje o evidencah in druge spremljajoče dokumentacije na KMG, ki se vodijo ali hranijo za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP.

Pričakovani rezultati javnega naročila so izvedena individualna svetovanja na KMG, ki so se vključila v ukrep KOPOP do vključno leta 2021 na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in seznanitev KMG o kmetijskih praksah, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP.

Podizvajalci  svetovanja: KGZS - Zavod Celje, KGZS – Zavod Kranj, KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Maribor, KGZS – Zavod Murska Sobota, KGZS – Zavod Nova Gorica, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj.

PROGRAM USPOSABLJANJ

 

GRADIVO

 

IZVEDBA USPOSABLJANJ