EIP - Gozdni rob

 

 

EIP 16.5 – Gozdni rob

Naziv projekta: »Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev«.

‍Namen projekta:

 • ozaveščanje o ključnih znanjih in veščinah, povezanih z ohranjanjem in povečanjem biodiverzitete gozdnega roba (meja med gozdom in kmetijskimi površinami, ki predstavlja izjemno pester del gozdnega ekosistema) ter‍
 • varovanje in razširjanje gozdnega roba.

‍Cilji in pričakovani rezultati projekta:

 • izdelava smernic za vzpostavitev, sanacijo, oblikovanje, gospodarjenje in vzdrževanje gozdnega roba z upoštevanjem različnih funkcij (ekološka, gospodarska, socialna in estetska),
 • ohranjanje in izboljšanje biotske pestrosti gozdnega roba ter povečevanje izbora hrane za divje živali,
 • omejevanje razširjenosti invazivnih vrst,
 • ozaveščanje strokovne in širše zainteresirane javnosti o pomenu gozdnega roba, trajnostni rabi ter uporabnosti naravnih plodov na kmetijskih gospodarstvih,
 • povezovanje različnih znanj (raziskovalno-akademskega, strokovnega, uporabniškega),
 • povečanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,
 • zmanjševanje degradacij v prostoru z izvajanjem sanacijskih ukrepov (rekonstrukcije gozdnega robu),
 • vključevanje /oblikovanje gozdnega robu kot soustvarjalca prostorske identitete in poudarjanje ambientalne vrednosti,
 • povečanje turističnega obiska vasi in rekreacijskih točk.

Partnerji projekta:

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (3. JR za podukrep16.5). Vrednost sofinanciranja znaša 249.954,42 €. Več informacij o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in programu razvoja podeželja RS.

Povezave

Rezultati projekta

Tekom izvajanja projekta smo preučili, v praksi testirali in v sklopu različnih dogodkov s širšo javnostjo delili smernice za gospodarjenje z gozdnim robom. Na partnerskih kmetijskih gospodarstvih smo oblikovali naravne, vrstno bogate in estetske gozdne robove, ki kot taki predstavljajo številnim vrstam pomemben habitatni tip. Za uspeh in trajnost rezultatov so še posebej v luči posledic podnebnih sprememb ključna načrtna in ažurna varstveno-gojitvena dela na sadikah.