Obvezna usposabljanja za ukrep dobrobit živali iz PRP drobnica 2018

 

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, na področju reje drobnice, za leto 2018

Boljše vključevanje primarnih proizvajalcev v živilsko verigo preko shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih, kratkih dobavnih verig, skupin proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter spodbujanja dobrobiti živali  je ena od prednostnih področij pri izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. KGZS bo izvajala usposabljanja za potrebe rejcev drobnice, ki so vstopili v ukrep  dobrobit živali..

Namen usposabljanja rejcev drobnice je dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o izvajanju ukrepa DŽ na področju reje drobnice . Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja predstavljene za rejce pomembne vsebine, pričakujemo, da bo to usposabljanje prispevalo k boljšemu razumevanju zahtev ukrepa DŽ in njegovega izvajanja na področju reje drobnice.

Na usposabljanju bodo upravičencem podane informacije o izvajanju ukrepa dobrobit živali, ravnanju z živalmi in preventivnem zdravstvenem varstvu drobnice. Poudarek bo dan tudi na pašništvo in prikazani bodo primeri  dobrih praks zagotavljanja dobrobiti živali pri reji drobnice v Sloveniji .

Usposabljanje je za rejce, ki so vključeni v ukrep Dobrobit živali, brezplačno.

 

PROGRAM USPOSABLJANJ

Obvezna usposabljanja na področju reje drobnice za leto 2018

GRADIVO

IZVEDBA USPOSABLJANJ