Ukrep Dobrobit živali - prašiči, govedo in drobnica 2020

   

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014-2020, za operacijo DŽ – prašiči, za operacijo DŽ – govedo in operacijo DŽ – drobnica, za leto 2020

Predmet:

KGZS bo s podizvajalci  v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-78/2020 številka pogodbe 2330-20 - 000201, namenjenega  podpori za pomoč pri uporabi storitev svetovanja (ukrep M 1), izvajal usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa DŽ na področju govedoreje iz PRP 2014-2020 v letu 2020, v januarju in februarju 2021.

Glavne dejavnosti:

V okviru usposabljanja bodo prestavljene  naslednje vsebine:

  1. Kaj je dobrobit živali (predstavitev z biološkega, etičnega in zakonodajnega vidika, usmeritve v EU in v Sloveniji v povezavi z ukrepi skupne kmetijske politike).
  2. Predstavitev koncepta »eno zdravje – ena dobrobit« (one health - one welfare).
  3. Etičnost družbenih odnosov do rejnih živali – različne oblike razumevanja dobrobiti živali, kako različne skupine in organizacije razumejo stanje dobrobiti živali v reji.
  4. Kako meriti dobrobit in odgovornost rejca: zdravje in obnašanje kot pokazatelj dobrobiti Zdravstveno varstvo rejnih živali v povezavi z dobrobitjo in pomen dobrobiti v boju proti mikrobni rezistenci.
  5. Okoljski vidik dobrobiti (sonaravne oblike kmetovanja, alternativni načini reje, paša živali...)
  6. Ozaveščenost potrošnika ( kako uskladiti velik interes potrošnikov, težjo dostopnost, slabo informiranost in nizko prepoznavnost oz. omejeno ponudbo izdelkov iz živalim prijaznejše reje. 

Cilj:

Namen usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrepe za operacije DŽ- prašiči, DŽ- govedo in DŽ- drobnica iz PRP 2014- 2020, je dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranje rejcev o izvajanju ukrepa.

Pričakovani rezultati:

Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja predstavljene za rejce pomembne vsebine vezane na  DŽ, bo usposabljanje prispevalo k boljšemu razumevanju in kakovostnejšem izvajanju zahtev ukrepov DŽ na področju prašičereje, govedoreje in drobnice.

Podizvajalci  svetovanja:

KGZS - Zavod Celje,  KGZS - Zavod Kranj, KGZS - Zavod Ljubljana, KGZS - Zavod  Maribor, KGZS - Zavod Murska Sobota, KGZS - Zavod Nova Gorica, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj

TERMINI USPOSABLJANJ

GRADIVO

Usposabljanje kmetov za DŽ prašiči, govedo in drobnica 2020