Ukrep Dobrobit živali - govedo in drobnica 2021

   

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014-2020, za operacijo DŽ – govedo in operacijo DŽ – drobnica, za leto 2021

Predmet:

KGZS bo s podizvajalci  v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-95/2021 številka pogodbe 2330-21- 000220, namenjenega  podpori za pomoč pri uporabi storitev: Ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja, izvajal usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa DŽ na področju drobnice in govedoreje iz PRP 2014-2020 za leto 2021, v novembru in decembru 2021.

Glavne dejavnosti:

V okviru usposabljanja bodo prestavljene  naslednje vsebine:

Za operacijo DŽ – drobnica

  1. informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali;
  2. predstavitev zootehniških opravil, kot jih določa Zakon o živinoreji s poudarkom na strižnji in korekciji parkljev;
  3. prezimovanje/reja na prostem, jagnjitve/jaritve na pašniku in paša kot posredna povzročiteljica stresa (npr. preganjanje drobnice s strani spuščenih/potepuških psov, prisotnost velikih zveri v bližini, ipd...);
  4. zoohigienski pogoji in normativi v rejah - priporočila z vidika dobrobiti ovc in koz vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih in vpliv hleva na dobro počutje in zdravstveno stanje drobnice;
  5. naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti drobnice s poudarkom na digitalizaciji.

Za operacijo DŽ – govedo

  1. informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali;
  2. paša kot način krmljenja goveda;
  3. zoohigienski pogoji in normativi v rejah - priporočila z vidika dobrobiti, vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih;
  4. primerjava različnih sistemov uhlevitve goveda glede vpliva na prirejo, zdravje in dobro počutje (pojav tehnopatij) v reji krav molznic in krav dojilj;
  5. naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti goveda s poudarkom na digitalizaciji.

Cilj: 

Namen usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrepe za operacije DŽ- govedo in DŽ- drobnica iz PRP 2014- 2020, je dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranje rejcev o izvajanju ukrepa.

Pričakovani rezultati:

Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja predstavljene za rejce pomembne vsebine vezane na  DŽ, bo usposabljanje prispevalo k boljšemu razumevanju in kakovostnejšem izvajanju zahtev ukrepov DŽ na področju govedoreje in drobnice.

Podizvajalci  svetovanja:

KGZS - Zavod Celje, KGZS – Zavod Kranj, KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Maribor, KGZS – Zavod Murska Sobota, KGZS – Zavod Nova Gorica, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj.

URNIKI USPOSABLJANJ

GRADIVO

VIDEO POSNETKI

NAVODILA

Navodila za priključitev in sodelovanje na usposabljanju prek zooma