Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali – govedo, drobnica, prašičereja 2022

 

 

 

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014-2020, za operacijo DŽ – govedo, operacijo DŽ – drobnica in operacijo DŽ - prašičereja za leto 2022

Predmet:

KGZS bo s podizvajalci v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-110/2022, namenjenega  podpori za pomoč pri uporabi storitev: Ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja, izvajal usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa DŽ na področju drobnice, govedoreje in prašičereje iz PRP 2014-2020 za leto 2022, v novembru in decembru 2022.

Glavne dejavnosti:

V okviru usposabljanja bodo prestavljene  naslednje vsebine:

Za operacijo DŽ – drobnica

1. Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali;

2. možnosti uporabe digitalizacije pri paši drobnice v Sloveniji (nadzor z droni, nevidne ograje...);

3. preprečevanje inbridinga in vpliv inbridinga na dobrobit drobnice;

4. problematika parazitov pri drobnici in smiselnost dvakratne izvedbe koprološke analize – spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše;

5. načrtovanje hleva za drobnico – normativi za namestitev drobnice glede na etologijo in možnosti digitalizacije postopkov pri reji drobnice;

6. izvajanje višjih standardov dobrobiti živali kot priložnost za vključitev v sheme izbrane kakovosti.

 

Za operacijo DŽ – govedo

 1. Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali;
 2. etologija - poznavanje kako govedo dojema svoje okolje, kaj ga na primer plaši in kako se odziva na rejčevo vedenje;
 3. paša goveda z vidika pridelave kakovostne osnovne krmne, optimiranja obrokov za posamezne kategorije goveda in vpliv na zniževanje izpustov TPG in predstavitev možnosti za izvedbo molže na pašniku;
 4. problematika zdravja mlečne žleze;
 5. preprečevanje vročinskega stresa živali v hlevu, na pašniku in pri transportu živali;
 6. uvajanje avtomatiziranega načina krmljenja in ugotavljanje plodnosti, kar vpliva na izboljšanje ekonomičnosti reje.

 

Za operacijo DŽ – prašičereja

 1. informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali;
 2. agresivnost med prašiči v povezavi z združevanjem svinj, mladic in mešanjem skupin tekačev ter pitancev in ukrepi za preprečevanje agresivnosti;
 3. program preventivnih vakcinacij pri različnih kategorijah prašičev ter ukrepi za zmanjšanje tveganja z okužbo z APK;
 4. izbor primernih genotipov prašičev glede na proizvodno usmeritev kmetije ter prilagojenost avtohtonih ali tradicionalnih pasem na podnebne spremembe;
 5. pitanje merjascev z vidika opustitve kastracije – prednosti in slabosti

 

Cilj: 

Namen usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrepe za operacije DŽ- govedo, DŽ- drobnica, DŽ - prašičereja iz PRP 2014- 2020, je dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranje rejcev o izvajanju ukrepa.

Pričakovani rezultati:

Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja predstavljene za rejce pomembne vsebine vezane na  DŽ, bo usposabljanje prispevalo k boljšemu razumevanju in kakovostnejšem izvajanju zahtev ukrepov DŽ na področju govedoreje,drobnice in prašičereje.

Podizvajalci  svetovanja:

KGZS - Zavod Celje, KGZS – Zavod Kranj, KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Maribor, KGZS – Zavod Murska Sobota, KGZS – Zavod Nova Gorica, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj.

 

URNIKI USPOSABLJANJ

 

GRADIVO

VIDEO POSNETKI

NAVODILA

Navodila za priključitev in sodelovanje na usposabljanju prek zooma