Novice

Izberite kategorijo:
Ana Pavlin je nova Vinska kraljica Slovenije
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...
V novem letu po nova znanja
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne sprememb...
Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP i...
V ospredju izbrana kakovost za zelenjavo in proizv...
O »Ohranitvenem kmetijstvu« in shemi izbrana kakov...
Lombergarjevi dnevi
Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo rast...
MKGP ni podaljšalo roka za gnojenje, zato morate to opraviti do 15. novembra.
Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena
Četrto srečanje mladih kmetov
Izteka se rok za prijavo pridelka grozdja in vina
Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih
Neodzivanje odgovornih širi nejevoljo med kmeti
Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.
Preden je kozmetični izdelek dan na trg, mora odgovorna oseba zagotoviti, da je opravljena ocena varnosti na podlagi ustreznih informacij in da je sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka.
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahte...
Na seznamu rastlin, za katere je prepovedan uvoz iz tretjih držav, je tudi kostanj
Višina predvidenih sredstev za ta razpis znaša 15 milijonov evrov.
Za bolj učinkovito varovanje domačih živali na paš...
Pregled priporočenih sort pšenice in ječmena za setev to jesen.
S spremembo PRP 2014-2020 je predviden še en razpis za majhne kmetije.
Delavnici za ustanavljanje skupin in organizacij p...
Ureditev šifranta je ena od tem, ki jo želijo urediti pred naslednjim proračunskim obdobjem SKP.
Novost drugega razpisa je vključitev dveh dodatnih sektorjev, to sta sektor vino za grozdje in sektor krompir.
Za kmetijsko pridelavo bo vse bolj potrebno zagotoviti stabilno oskrbo rastlin z vodo.
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.
Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za prepreče...
Marsikje je škoda stoodstotna.
Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za mlad...
Na ogledu škode, ki jo je povzročilo neurje v okolici Ptuja. (Foto: MKGP)
Sklenjen dogovor kmetov in mlinarjev glede letošnj...
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju
Na delavnici so se novinarji seznanili z najnovejšimi dognanji glede rabe sredstev za varstvo rastlin.
Opozorilo zaradi požara v Podskrajniku
Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.
Sobota, 15. junij 2019, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem
Če zamujate s setvijo ali sajenjem zelenjadnic to sporočite pravočasno na AKTRP.
Predstavitev resolucije in sprememb zemljiške poli...
Dopolnitve zbirnih vlog
Trenutno so pri prodaji ob cestah potrošniki upravičeno sprašujejo o poreklu pridelkov.
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.
Previdnost pri nakupu zelenjave
Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Izvajanje ukrepov KOPOP prispeva k trajnostnermu kmetovanju.
Največja znanja je pokazala ekipa iz Spodnjega Podravja
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Z več znanja do manjših bremenitev okolja in podtalnice.
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.
Vpis v katalog živil za javno naročanje
Prispevek za promocijo za sektor pridelave in pred...
Svetovalka za pridelavo zelišč Jožica Kapun Maršik (desno) je predstavila svoj program dela.
Kviz Mladi in kmetijstvo
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Na seji so soglasno podprli predlog, da pridelovalci žit vstopijo v program promocije in shemo izbrana kakovost.
Pridelovalce skrbi visok strošek prevoza, saj poteka predelava na Hrvaškem, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi, da se predelava ponovno vzpostavi v Sloveniji.
Po navedbah Janje Kokolj Prošek z MKGP (levo), so v shemo trenutno vključeni 1403 sadjarji.
Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost...
AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«
Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti
Že 91. vinarski tečaj
Novosti pri uveljavljanju podpore za zelenjadnice...
Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila
S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribovskih...
Posvet o češnji 2019
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendi...
Davčna obravnava pridelave zelenjadnic in zelišč
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi o...
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
RAZPIS: Podpora za naložbe v predelavo in trženje...
RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstv...
Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje kmet...
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
Evropska komisija išče sodelavce za vključitev v p...
Novi izzivi v agronomiji
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Novi vinski kraljici Meti Frangež je čestital tudi predsednik KGZS Cvetko Zupančič (Foto: Jure Zauneker)
Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. febru...
Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeže...
Obvezna usposabljanja KOPOP, EK in DŽ - drobnica i...
Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske poli...
Optimizacija pridelave hmelja
Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah

Lombergarjevi dnevi

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, | 10. 12. 2018
Lombergarjevi dnevi
Kmetovanje na vodovarstvenih območjih
Obveznosti vinogradnikov in vinarjev
Kot vedno poleti primanjkuje slovenske solate
Zelenjavna veriga o aktualnih temah
O ozelenitvi njivskih površin na delavnici
Obvezno odstranjevanje ambrozije
Za učinkovito koriščenje PVP za zelenjadnice nujno...
O zagatah pri varstvu pred boleznimi in škodljivi...
Višjo silo treba sporočiti v 15 dneh
Zahteve za proizvodno vezana plačila za zelenjadni...
Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka
Izzivi pred novo žetvijo pšenice
Člani odbora so izrazili zaskrbljenost v zvezi s proizvodno vezanimi plačili za zelenjadnice (PVP), saj ugotavljajo, da ukrep za pridelovalce zelenjave ni stimulativen.
Za obnovo vinogradov je treba spoštovati določena pravila in pogoje
Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
KGZS -  Zavod Maribor, ki je partner projekta Fertinnowa, na Sadjarskem centru Maribor testira nov podporni sistem, ki bo v pomoč pri pravočasnem namakanju
Zelenjavna veriga dobila novo vodstvo
Na voljo je nova brošura o odstranjevanju o tujerodnih invazivnih rastlin
Sredstvo je potrebno zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev uporabiti do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablan