Regijska certifikacija gozdov

Regijska certifikacija gozdov PEFC

Posebnosti regijske certifikacije gozdov

Ena izmed posebnosti PEFC sistema certifikacije gozdov je možnost regijske certifikacije gozdov. Regijska certifikacija gozdov omogoča certificiranje cele regije. V slovenski PEFC shemi certifikacije gozdov je Slovenija zaradi velikosti, načina zajemanja podatkov o slovenskih gozdovih in predvsem zaradi racionalizacije stroškov certifikacije opredeljena kot ena regija. Regijska certifikacija gozdov je zlasti primerna za razdrobljeno gozdno posest, ki je značilna tudi za dobršen del Slovenije. V primeru regijske certifikacije imajo vsi lastniki, ki so se vključili v regijski sistem certifikacije, ob podelitvi certifikata regijskemu predstavniku  avtomatično certificirane gozdove.

Kmetijsko gozdarska zbornica kot regijski predstavnik 

KGZS je s sklepom Upravnega odbora KGZS postala regijski predstavnik za PEFC regijsko certifikacijo slovenskih gozdov. Člani KGZS namreč posedujejo glede na podatke iz zemljiškega katastra 52 % površine slovenskih gozdov, kar zadostuje pogoju za regijskega predstavnika. S tem pa je KGZS nase prevzela določene obveznosti:

  1. pripraviti mora vso potrebno dokumentacijo za regijsko certifikacijo gozdov,

  2. izbrati mora certifikacijski organ,

  3. vzdrževati in posodabljati mora podatke o lastnikih gozdov, vključenih v regijsko certifikacijo gozdov,

  4. vzpostaviti in izvajati mora primeren sistem notranjega nadzora trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,

  5. tako certifikacijski organ kot vključene lastnike gozdov mora primerno obveščati o spremembah regijske certifikacije gozdov,

  6. lastnikom gozdov mora na njihovo željo pošiljat potrdilo o vključenosti v sistem PEFC regijske certifikacije.    

Koristi za lastnike gozdov, ki se vključijo v regijsko certifikacijo gozdov PEFC

Marsikdo pričakuje, da bo les iz certificiranih gozdov na trgu dosegel višjo ceno, kar pa ni pričakovati. Pomembnejše je, da lesa iz necertificiranih gozdov sploh ne bomo mogli prodajati na trgu, saj je že zdaj nekaj držav, ki zapirajo vrata za vstop necertificiranega lesa na njihove trge, kot npr. Velika Britanija, Avstrija, Nemčija, Francija, Združene države Amerike in skandinavske države. Teh držav pa je vse več. Tudi v Sloveniji les iz certificiranih gozdov pridobiva na pomenu. Na licitaciji večvrednega lesa bomo v bodoče lahko pripeljali le les iz certificiranih gozdov,  na t.i. zelena javna naročila pa bomo lahko  kandidirali le z izdelki iz lesa, ki izvira iz zakonitih virov, kar bomo lahko dokazovali tudi s potrdilom, da smo vključeni v PEFC regijsko certifikacijo lesa.


Vključitev lastnikov v PEFC regijsko certifikacijo je brezplačna. KGZS bo za vključene lastnike gozdov pripravila vse postopke in tudi krila vse stroške regijske certifikacije gozdov.


Potrdilo o vključenosti v PEFC regijski sistem certifikacije

Vsak lastnik gozda vključen v PEFC regijsko certifikacijo gozdov bo lahko od KGZS zahteval potrdilo, da je vključen v PEFC regijsko certifikacijo gozdov, s čimer bo lahko dokazoval, da je bil les posekan v trajnostno gospodarjenih gozdovih oziroma certificiranih gozdovih po sistemu PEFC. Tak les bo lahko prodajal kot certificiran. Potrdilo bo plačljivo. Stroški izdaje potrdila bodo znašali 5 EUR fiksnih stroškov, ki jim je treba dodati še 0,1 EUR na ha gozda na leto.  Ker je veljavnost potrdila 5 let, bo moral npr. lastnik 30 ha gozda tako zanj odšteti 20 EUR.