Interreg Sesam

INTERREG ALPINE SPACE - SENSOR ASSISTED ALPINE MILK PRODUCTION - SESAM

Aktivne hribovske kmetije proizvajajo zdrave proizvode, zagotavljajo regionalna delovna mesta, poseljenost odročnih krajev, ohranjajo socialno ter kulturno dediščino in s tem vzdržujejo odročne kraje privlačne za turiste.

Kljub vsem pozitivnim dejavnikov, ki jih prinaša ohranjanje kmetovanje na hribovskih območjih, pa se hribovske kmetije usmerjene v prirejo mleka, soočajo z različnimi izzivi. Hribovitost terena in klimatske razmere so eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na velikost čred in ekonomičnost na hribovskih kmetijah. Hribovske kmetije zaradi omejenih dejavnikov kmetovanja, težko konkurirajo kmetijam, ki ležijo v ravninskih delih osrednje Evrope. Vsaka tehnološka izboljšava, ki omogoča izboljšanje upravljanje čred mlečnih krav, na hribovskih kmetijah, je dobrodošla. Ena izmed takšnih tehnoloških izboljšav, je tudi razvoj modularnih senzorskih sistemov v okviru projekta SESAM.

Cilj SESAM-a projekta je uvedba modularnih senzorskih sistemov, ki so prilagojeni potrebam malih kmetijskih gospodarstev, ki jim omogočajo izboljšati konkurenčnost, dobro počutje živali, zmanjšati izgube telet in izboljšati odpornost ter dolgoživost živali. Sistemi senzorjev bodo zadovoljili potrebe kmetov: bodo enostavni za uporabo in stroškovno učinkoviti. Sistem SESAM projekta bo odprt, integriran in povezan z obstoječimi podatki kontrole produktivnosti v okviru katere redno spremljamo količino in kakovost mleka ter dogajanja v čredi krav molznic. Senzorske aplikacije nam bodo omogočale posredno spremljanje zdravstvenega stanja živali preko obnašanja in počutja živali (npr. gibanje, aktivnost, počivanje, prežvekovanje, telesna temperatura,…) na paši ali v hlevu. Transnacionalna politika se bo izvajala v sodelovanju z opazovalci politike EUSALP AG 2 in 15.

Vodilni partner:

Landesverband Baden-Württemberg für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V.

Partnerji:

  • Chambre d`Agriculture de la Région d`Alsace,
  • Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V.,
  • LKV Austria gemeinnützige GmbH,
  • Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V.,
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Vereinigung der Südtiroler Tierzuchtverbände,
  • Genossenschaft und Landwirtschaftliche Gesellschaft,
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS),
  • Qualitas AG.

Vsebino projekta sestavlja pet skupin - akcij:

A Pripravljalne akcije

B Izvedbene akcije

C Monitoring učinka projektnih akcij

D Ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov

E Vodenje projekta v predvidenih finančnih okvirih

Podatki o projektu

Naslov projekta: INTERREG ALPINE SPACE - SENSOR ASSISTED ALPINE MILK PRODUCTION

Kratko ime: SESAM

Projektna št.: 568

Trajanje projekta: 17/04/2018-16/04/2021

Vrednost projekta: 2.242.925 €

Prispevek Evropske komisije (85%)

Lastni delež partnerjev (15%)

Spletna stran: https://www.alpine-space.eu/projects/sesam/en/about

 

Aktivnosti KGZS

Kmetijsko gozdarska zbornica je kot eden izmed partnerjev projekta v začetni fazi, morala urediti formalno pravna razmerja z ostalim partnerji projekta. Sam projekt se je začel aprila 2018, zatem pa je sledilo nekaj sestankov, kjer so se urejala vsebinska vprašanja projekta.

Šele konec leta 2018, so v okviru projekta sledile tudi prve aktivnosti na terenu, in sicer smo zaposleni na KGZS, ki delamo na projektu obiskali kmetijo Modic, v decembru 2018 kjer smo namestili videokamero in ovratnice s senzorji, ki so bili razviti v okviru projekta na 10 krav v hlevu s prosto rejo. Po 14 dneh smo kravam odstranili ovratnice s senzorji, potem pa smo senzorje in podatke z videokamere poslali v Nemčijo na Inštitut Hahn-Schickard, ki je eden izmed partnerjev projekta.

Na prej omenjenem inštitutu so podatke s senzorjev in videokamere sinhronizirali, potem pa je bila naša naloga, da na diagramu, ki je sinhroniziran s testnim videom, ki se je preko frekvenc senzorjev izrisal, beležiti aktivnosti krav in na podlagi različnega vzorca izrisanih frekvenc pri posamezni aktivnosti krave (ležanje, stoja, pitje, žretje, prežvekovanje - stoje, prežvekovanje leže in hoja), je bil v prihodnje razvit program, ki te aktivnosti prepoznal sam.

Po samem razvoju programa, je sledilo nekaj sestankov in videokonferenc, ki so jih v okviru projekta sklicevali partnerji projekta, na katerih so se preko idej in debate reševala konkretna tehnična vprašanja, ki se pojavljajo tekom projekta.  

Eden izmed pomembnejših sestankov je bil začetku meseca aprila 2019, smo se udeležili dvodnevnega delovnega sestanka vseh partnerjev projekta na Bledu, kjer smo analizirali že opravljeno delo in dorekli časovnico za naprej.

V sredini meseca oktobra je v Slovenijo prišel predstavnik podjetja, ki je vodilni partner projekta z namenom  namestitve novih izboljšanih senzorjev, katere smo namestili na 5 krav v hlevu s prosto rejo na kmetiji Modic. Ti senzorji so sedaj tehnično dovršeni do te mere, da podatke o aktivnosti krav preko internetne povezave pošiljajo v skupno bazo, ki je nameščena v Avstriji pri LKV Austria, ki je tudi eden izmed partnerjev projekta. Podatki so potem obdelani z računalniškim program, ki je bil razvit v okviru projekta in na podlagi aktivnosti krav (čas ležanja, stanja, prežvekovanja, pitja itd.), že zazna odstopanja od normalnih vrednosti. V prihodnji mesecih bo vzpostavljena tudi povratna povezava s temi obdelanimi podatki, na podlagi katerih bo kmet imel pregled katere krave odstopajo od povprečnih vrednosti, kar bo za njega znak, da mora biti na te krave bolj pozoren (začetek bolezenskih znakov, znaki pojatev itd.,).

V okviru projekta, je bilo do sedaj že veliko narejenega, predvsem v smislu razvoja novih tehnologij v kmetijstvu,  vendar smo komaj na polovici, zato, bo v prihodnem letu sledil še razvoj tehnologije, ki bo omogočala, da bo že razvita tehnologija senzorjev, ki sedaj že deluje v hlevih, enako uporabno tudi na pašnikih, kar je končni cilj projekta.

Prispevki

Gradivo

 Več o ostalih aktivnostih in dogodkih projekta SESAM spremljajte na: https://www.alpine-space.eu/projects/sesam/en/about