Nacionalne poklicne kvalifikacije

NPK - nacionalna poklicna kvalifikacija

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo - certifikat, s katerim se lahko dokazuje usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Pridobivanje NPK je opredeljeno v Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09), ki določa postopek in nosilce priprave standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti, pogoje in postopke preverjanja in potrjevanja oz. pridobitve NPK.   

Postopek pridobitve NPK je dokaj  hiter, saj se pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili:

 • med opravljanjem poklica,
 • s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi,
 • z udeležbo na neformalnih izobraževanjih in usposabljanjih,
 • z izkustvenim učenjem ob delu,
 • s samoučenjem,…

NPK omogoča, da se neformalno pridobljena znanja potrdijo ter se ne izgublja dragocenega časa za učenje tistega, kar se že zna.

 

Dokazovanje poklicne kvalifikacije

Poklicna kvalifikacija se dokaže:

na podlagi listin pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način (potrjevanje),

neposrednim preverjanjem strokovnih znanj spretnosti in sposobnosti določenih v katalogu (preverjanje).

Kdo opravlja preverjanje in potrjevanje?

Preverjanje in potrjevanje opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij ki jih imenuje Državni izpitni center.

Člani komisij morajo imeti licenco Državnega izpitnega centra.

 

Kaj je certifikat?

 • certifikat je javno veljavna listina, ki jo  posameznik pridobi v skladu s tem zakonom s katero  se izkazuje nacionalna poklicna kvalifikacija  (NPK),
 • pomembno je samo to, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati, pomeni možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti,  priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja in tudi sredstvo s katerim se beležijo rezultati učenja skozi vse življenje
 • ni pomemben način pridobivanja znanja,
 • pomeni enakovredno merilo spretnostim in znanju, pridobljenem v šolskem sistemu.

Kako se pridobi NPK?

Posameznik pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo: 

 • po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oz. strokovne izobrazbe,
 • po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi programi tako določeno ali
 • če dokaže, da dosega standarde strokovnih znanj in spretnosti sprejete v skladu s tem zakonom.

Komu je namenjena pridobitev NPK?

 • odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
 • odraslim, ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
 • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

KGZS je registrirana za izvajanje postopkov potrjevanja in preverjanja 10 NPK in tako lahko pri nas pridobite certifikat za naslednje NPK:

Živinorejec/ živinorejka (poklicni standard - PS, Katalog - KAT)

Poljedelec/ poljedelka (PS, KAT)

Sadjar/ sadjarka (PS, KAT)

Vinogradnik/ vinogradnica (PS, KAT)

Zelenjadar/zelenjadarica (PS, KAT)

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način (PS, KAT)

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način (PS, KAT)

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način (PS, KAT)

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (PS, KAT)

Vodnik/ vodnica v naravi in krajini (PS, KAT)

 

Vloga KGZS kot izvajalca

 • izvede postopek preverjanja in potrjevanja znanja za pridobitev NPK - certifikata in izda kandidatom certifikat,
 • informira kandidate v zvezi s postopkom in pridobitvijo certifikata o NPK, zagotovi svetovanje in pomoč pri pripravi zbirne mape, jih informira o možnosti izobraževanja za pridobitev manjkajočih
  znanj, o uporabi strokovne literature,..
 • vodi evidenco kandidatov
 • KGZS ima svoje svetovalce za NPK po celi Sloveniji (seznam svetovalcev za NPK)

 

 

POSTOPEK POTRJEVANJA IN PREVERJANJA

Za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije ni potrebno imeti predhodno opravljenega tečaja ali usposabljanja, če kandidat z dokazili ali na preverjanju pred komisijo dokaže, da ima znanja in veščine, predpisane s katalogom znanj in spretnosti.

Kandidat lahko postane vsak, ki si želi pridobiti dokazilo o usposobljenosti za opravljanje poklica. Poleg želje mora kandidat izpolnjevati tudi nekatere zakonske omejitve:

 • Biti mora star najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje;
 • izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom strokovnih znanj in spretnosti

Vstopni pogoji so opredeljeni v vsakem katalogu znanj in spretnosti pod točko 2.2. (vsak NPK ima svoj katalog znanj in spretnosti).

Katalogi znanj in spretnosti s dostopni tudi na naslednji povezavi:

http://www.npk.si/npk-katalogi/

 

VSTOPNI POGOJI za NPK, ki jih izvaja KGZS:

 • končana najmanj osnovna šola(vstopni pogoj za vse NPK, ki jih izvajamo na KGZS)
 • vozniški izpit F kategorije (za vse kmetijske NPK: živinorejec, sadjar, vinogradnik, poljedelec in zelenjadar)

 

Za pričetek postopka preverjanja in potrjevanja je potrebno oddati oziroma pripraviti OSEBNO ZBIRNO MAPO, KI MORA VSEBOVATI:

 • prijavni obrazec ali vloga za pridobitev NPK (PRIJAVNI OBRAZEC),
 • zapisnik o svtovanju (pripravi svetovalec za NPK)
 • dokazila o izpolnjevanju posebnih/vstopnih pogojev:
  • spričevalo – original (na vpogled) in kopijo (zadnje pridobljene izobrazbe oz. najmanj o zaključku osnovne šole)
  • vozniški izpit s kateraga je razvidno, da je veljaven vozniški izpit za F kategorijo  - original (na vpogled) in kopijo - na KGZS samo za kmetijske NPK.
 • življenjepis Europass, (sestavite ga lahko na povezavi

KAJ NAJ BI ŠE VSEBOVALA OSEBNA ZBIRNA MAPA?

Vsebina je odvisna od NPK ter kandidatovih dokazil, TUKAJ so področja in vsebine s katerih lahko kandidat predloži dokazila.

Primer osebne zbirne mape najdete na http://www.npk.si/npk-portfolio/#page/52

Zbirno mapo kandidat pripravi skupaj s svetovalcem za NPK kjer kandidat tudi dobi dodatne informacije in pojasnila.

Za več informacij glede prijave in samega postopka za pridobitev NPK lahko pokličete našo svetovalko za NPK Marinka Korošec

Kontakt:  

tel. št.: 031/ 206 034

e-pošta: marinka.korosec@kgzs.si

Na celotenm območju Slovenije, na vseh KGZS - Zavodih imamo preko 35 svetovalcev za NPK na katere se tudi lahko obrnete za vse potrebne informacije o NPK in oni vam bodo tudi pomagali pri pripravi Osebnih zbirnih map za prijavo v postopek pridobitve NPK.

SEZNAM SVETOVALCEV ZA NPK NA KGZS-KGZ

Informacije so dostopne tudi na povezavi (link: https://www.nrpslo.org/za-kandidate ali http://www.npk.si/zbirna-mapa/)

 

ROKI ZA SKLIC KOMISIJ ZA NPK V LETU 2023

 

 

Na KGZS - KGZ organiziramo tudi usposabljanja za pridobitev dodatnih znanj s področja osnovnih kmetijskih dejavnosti in področja živilstva - predelave kmetijskih pridelkov na tradicionalen način.