Razpisi

Aktualni razpisi

 • Aktualni javni razpisi

   

  Šifra

  Naziv razpisa

  Objavljeno

  Rok

  Sredstva

  Dodatno

   

  6. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

  29.4.2022 1.1.2024 oz. do objave zaprtja 250.000 EUR  
  Podukrep 4.3  25.02.2022  20. 5. 2022 do 14.00  6.500.000 EUR  
  Podukrep 8.4 6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 04.03.2022 do objave zaprtja 1.470.000 EUR  
  Podukrep 4.2 9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu 25.02.2022 25. 5. 2022 do 14. ure 2.475.170 EUR  
  Podukrep 4.1 26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih 25.02.2022 25. 5. 2022 do 14. ure 2.400.000 EUR  
  Podukrep 4.2 8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri 11.02.2022 30.6. 2022 do 14. ure 4.000.000 EUR  
  Podukrep 4.1

  25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022

  11.02.2022 16. 5. 2022 do 14. ure 3.000.000 EUR  

  Podukrep 4.2

  7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

  24.12.2021

  1. 6. 2022 do 14.00 21.200.000 EUR  

  Podukrep 4.1

  24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

  24.12.2021

  15. 6. 2022 do 14. ure 9.000.000 EUR  

  Podukrep 4.1

  23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

  24.12.2021

  15. 6. 2022 do 14. ure 27.424.000 EUR  

  Podukrep 8.4

  3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

  10.07.2020

  do porabe sredstev 370.000,00 €    Vsi razpisi

  Dodatno

  Razpisi

  Kmetijsko svetovanje na področju javnih razpisov izvajamo v okviru osmih KGZ, ki imajo organizirano mrežo 59 izpostav. Tak način organiziranja omogoča svetovalcem odlično poznavanje razmer za kmetovanje na določenem območju ter zagotavljanje kvalitetnih kmetijskih nasvetov vedno kadar jih kmetje potrebujejo. Zato svetovalci poznajo in razumejo razvojne potrebe kmetije in kmečke družine, kar je zelo pomembno, tako v času, ko se kmetija odloča za kandiranje na razpis, kot tudi pri pripravi vloge in kasneje pri samem izvajanju projekta.

  Po informacijo o aktualnem razpisu k specialistu za razvoj podeželja  

  V okviru KGZS–kmetijsko gozdarskih zavodov (KGZ) deluje deset info točk. Delo info točk opravljajo specialisti za razvoj podeželja. Info točke informirajo širšo javnost in potencialne upravičence o vseh ukrepih PRP 2014-2020 s poudarkom na tistih ukrepih, kjer se PRP sredstva dodelujejo na podlagi razpisov. Info točke so dobro seznanjene tudi z razpisi kohezijske politike in z občinskimi razpisi. Na ta način potencialni upravičenci prejmejo na enem mestu celostno informacijo o njihovih možnostih za kandidiranje na razpise politike razvoja podeželja ter na razpise regionalne politike.

  Seznam specialistov za razvoj podeželja (KGZS infotočk) najdete tukaj: Info točke KGZS

  Kako izbrati pravi razpis

  Princip delovanja javne službe kmetijskega svetovanja je zainteresiranemu kmetu ponuditi celoten kmetijski nasvet o razvoju kmetije. Ko načrtujete nadaljnji razvoj vaše kmetije in se investicijsko odločate, vam svetujemo, da se  po pomoč obrnite na vašega lokalnega kmetijskega  svetovalca. Na njegovo pobudo bodo glede na vaše potrebe v okviru KGZS-kmetijsko gozdarskega zavoda vzpostavili specialistični svetovalni tim, ki vam bo nudili tehnološke, ekonomske, davčne in pravne nasvete. Tak pristop vam bo omogočil izbiro ustreznega razpisa ter pripravo kvalitetne vloge in poslovnega načrta po meri potreb vaše kmetije, kar je ključno pri uspešni realizaciji naložbe.

   

  Skupina kmetijskih svetovalcev skupaj z gospodarjem in ženo razmišljajo o nadaljnjem razvoju kmetije.

  Kako kmetje izgubljajo denar pridobljen na razpisih PRP 2014-2020

  Zahteve razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 postajajo vedno strožje in bolj zahtevne tako ob sami odobritvi vloge in izplačilu zahtevka kot tudi do konca petletnega obdobja, ko obveznosti upravičenca do države prenehajo.

  Na podlagi izkušenj iz PRP 2007-2013 ugotavljamo, da imajo upravičenci pogosto težave pri izvedbi vseh zahtev iz odločbe o pravici do sredstev in zato izgubljajo že odobrena sredstva. V praksi se velikokrat izkaže, da so kmetijski svetovalci edini, ki kmetu stojijo ob strani tudi kadar se pri izvedbi naložbe oz. izpolnjevanju zahtev iz odločbe pojavijo težave. Zato vam svetujemo , da se pri KGZS - infotočki dobro informirate tudi  o vaših obveznostih  glede izvedbe naložbe, še predno se prijavite na razpis.

  Kdor sodeluje z nami, ve več!

  Če se boste odločili, da vam vlogo na razpis v celoti pripravi javna služba kmetijskega svetovanja, ste avtomatično deležni osebnega svetovanja pri izvedbi naložbe, pripravi zahtevka in tudi kasneje pri pripravi različnih poročil, ko morate še pet let izpolnjevati nekatere zahteve iz odločbe in razpisa (npr. doseganje načrtovanih proizvodnih kapacitet, doseganje donosnosti naložbe, ohranjanje oz. povečanje zaposlenosti itd.).

  • Vodimo računovodstvo in FADN knjigovodstvo za kmetijska gospodarstva.
  • Kmetovalce izobražujemo in jim svetujemo, kako izboljšati gospodarjenje na kmetijah.
  • Izdelujemo projekte za uvedbo novih in izboljšavo obstoječih tehnologij.
  • Nosilcem kmetijskih gospodarstev nudimo celotno pomoč pri pripravi vloge za kandidiranje na razpis in izvedbi projekta. Po odobritvi vloge kmetovalcem svetujemo pri izvajanju naložb.
  • Nosilce kmetijskih gospodarstev informiramo o razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev.

  Gradiva in obvestila na temo razpisov

  Primeri in informacije

  Primeri dobrih praks PRP

  Razvojno svetovanje kmetom - Vloga KGZS pri razvojnem svetovanju kmetom

  Razvoj kmetijskih gospodarstev - KGZS kot gonilna sila pri razvoju kmetijskih gospodarstev - živinorejska kmetija

  Razvoj dopolnilnih dejavnosti - KGZS kot gonilna sila pri razvoju kmetijskih gospodarstev - dopolnilne dejavnosti