Že 3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Že 3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Kmetijstvo in okolje, Poljedelstvo, Kmetijske podpore  | 
V Uradnem listu RS, št. 28/21 je bil objavljen javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

V Uradnem listu RS, št. 28/21 je bil objavljen javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, višina razpisanih nepovratnih sredstev pa znaša do vključno 600.000 evrov.

Osnovni podatki o razpisu

Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, višina razpisanih nepovratnih sredstev pa znaša do vključno 600.000 evrov.  300.000 evrov je predvideno za fizične osebe,  300.000 evrov pa za samostojne podjetnike, pravne osebe ter agrarne in pašne skupnosti. Gre za odprti javni razpis, kar pomeni, da se podpora dodeljuje po vrstnem redu prejema popolnih vlog do višine razpisanih sredstev za ukrep.

Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od 28.2.2021, vložitev vloge pa poteka od 15. 3. 2021 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa.

Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Predmet podpore

Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.

Upravičenci

Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po Uredbi o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 3/17, 18/18, 3/21)- v nadaljnjem besedilu – Uredba).

Finančne določbe

Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od 0,3 ha in je lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha.

Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa iz te uredbe, se zagotovijo iz namenske proračunske postavke 995310 - odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč proračuna Republike Slovenije.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis

Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob oddaji vloge na javni razpis, so:

 • biti mora lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju na območju Republike Slovenije, na katerem se bo izvajal ukrep iz Uredbe;
 • v primeru zakupa mora priložiti dolgoročno pogodbo o zakupu kmetijskih zemljišč v zaraščanju, na katerih se bo izvajal ukrep iz Uredbe;
 • v primeru zakupa mora priložiti soglasje lastnika posameznih zemljišč za izvedbo ukrepa iz Uredbe;
 • biti mora vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, kot nosilec kmetijskega gospodarstva in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: KMG) vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: GERK) - kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep iz Uredbe;
 • strnjena površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju ne sme biti manjša od 0,3 ha in je lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha;
 • priložiti je treba seznam zemljiških parcel za posamezni GERK, ki je vrisan v Register kmetijskih gospodarstev kot GERK 1411 - površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerem zaraščanje še ni bilo odpravljeno;
 • pri odpravi zaraščanja mora na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih priložiti predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov, v primerih, ko pragovi za izdajo naravovarstvenega soglasja niso preseženi, pa mnenje organa, pristojnega za varstvo narave.
 • pri odpravi zaraščanja mora na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 - gozd, priložiti ustrezno dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije;
 • ne sme začeti z deli pred izdajo odločbe o pravici do sredstev po Uredbi;
 • ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
 • ima lahko do 50 evrov neporavnanih davčnih obveznosti do države;
 • če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
 • če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
 • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona o kmetijstvu;
 • nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne sme biti predmet podpore po Uredbi;
 • priložiti mora izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, če je vlagatelj poslovni subjekt. Izjavo poda vlagatelj na obrazcu, ki je, kot priloga 1, sestavni del Uredbe;
 • da v desetih letih pred oddajo vloge na javni razpis za ukrep iz Uredbe za ista investicijska vlaganja na istem zemljišču ni prejel javnih nepovratnih sredstev;
 • ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis v skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe;
 • da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Evropske unije.

Obvezne priloge k vlogi na javni razpis

Obvezne priloge, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi na javni razpis in brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so:

 1. zakupna pogodba v primeru zakupa kmetijskih zemljišč v zaraščanju, na katerih se bo izvajal ukrep odprave zaraščanja;
 2. soglasje lastnika posameznih zakupljenih zemljišč za izvedbo ukrepa odprave zaraščanja;
 3. seznam vseh zemljiških parcel za posamezni GERK, ki je vrisan v Register kmetijskih gospodarstev kot GERK 1411 - površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerem zaraščanje še ni bilo odpravljeno.

Združevanje podpor in skupni znesek podpor

Podpora za ukrep iz te uredbe se dodeli po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU. Združevanje podpor in skupni znesek podpore so določeni v 10. členu Uredbe.

Pogoja ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore

Pogoja, ki ju mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore iz ukrepa po tej uredbi, sta:

 1. upravičenec mora po izvedbi ukrepa iz Uredbe prijaviti v RKG spremembo vrste rabe GERK. Upravičena površina, na kateri je bil izveden ukrep, ne sme biti manjša od odobrene površine za izvajanje ukrepa iz Uredbe;
 2. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora ob zahtevku za izplačilo podpore predložiti izjavo, da so dela izvedena v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) lahko upravičenca pozove k predložitvi dodatnih dokazil za preveritev priložene izjave.

Vlaganje vlog in postopek za dodelitev podpore

Vlaganje vlog:   

(1) Vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.

(2) Vloga za javni razpis se vloži v pisni obliki v skladu z določbami 50. člena zakona o kmetijstvu na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z dokazili in obveznimi prilogami na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu.

(3) Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.

Postopek za dodelitev podpore:

1) Vloge se obravnavajo v skladu z 51., 52., 53. in 56. členom zakona o kmetijstvu.

(2) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.

(3) Agencija odpira in obravnava vloge in zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na odprti javni razpis. Podpora se dodeljuje po vrstnem redu prejema popolnih vlog do višine razpisanih sredstev za ukrep iz Uredbe.

(4) Agencija pozove vlagatelja nepopolne vloge na dopolnitev. Šteje se, da je bila vloga vložena takrat, ko je bila dopolnjena.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se vloga zavrže brez poziva na dopolnitev, če k vlogi niso priložene obvezne priloge iz 6. člena Uredbe.

(6) Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.

(7) Izpolnjevanje pogojev prispelih vlog na javni razpis se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Dodelitev podpore se odobri za popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev.

(8) Za vlogo, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev podpore v celoti, se lahko odobri dodelitev podpore do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Upravičenec mora v osmih dneh od vročitve obvestila na agencijo poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.

(9) Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od sredstev za subvencioniranje, ki so bila razpisana, in so sredstva glede na predhodne odobrene vloge še na voljo, agencija v primeru, če sta na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali je več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom oddaje vloge, izvede žrebanje. Z žrebom se določi vrstni red dodelitve podpore. Pri žrebanju so lahko navzoči tudi vlagatelji. O času in kraju žrebanja jih agencija pisno obvesti. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na agenciji.

(10) Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih prostorih agencije. O njem se sestavi zapisnik, podpišejo pa ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.

(11) Agencija mora še pred odobritvijo podpore preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, oziroma za pomoči de minimis v gospodarstvu, v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.

(12) Za upravičenca oziroma enotno podjetje mora agencija predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis v katerem koli obdobju treh proračunskih let in pomoč po tej uredbi ne presežeta skupnega zneska pomoči de minimis iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.

(13) Agencija vlagatelju odobri podporo z odločbo o pravici do sredstev v skladu s 53. členom zakona o kmetijstvu, v kateri se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju, dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.

(14) V odločbi o pravici do sredstev se določi rok za izvedbo del in vložitev zahtevka, ki ni daljši od enega leta od izdaje odločbe o pravici do sredstev.

Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore

(1)Podpora se izplača na podlagi enega zahtevka upravičenca za izplačilo podpore.

(2) Zahtevek za izplačilo podpore vloži upravičenec v skladu s 56. členom zakona o kmetijstvu.

(3) Zahtevek za izplačilo podpore se vloži v skladu z rokom, opredeljenem v odločbi o pravici do sredstev.

(4) Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izplačilo podpore priložiti izjavo, da je dela - odpravljanje zaraščanja izvedel v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov za območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih.

(5) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo podpore in po opravljeni kontroli iz 18. člena te uredbe se podpora izplača na transakcijski račun upravičenca.

(6) Agencija mora v petnajstih dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ju ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na svojih spletnih straneh.

Obveznosti upravičenca po izplačilu podpore

Upravičenec mora po izplačilu podpore za ukrep odprave zaraščanja izpolnjevati naslednje obveznosti:

 1. na kmetijskih zemljiščih, za katere je bila dodeljena podpora po Uredbi, izvajati kmetijsko dejavnost;
 2. omogočiti dostop do dokumentacije, ki se nanaša na ukrep po Uredbi, in omogočiti kontrolo izvedbe odprave zaraščanja na kraju samem agenciji in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sprememba upravičenca

(1) V primeru spremembe upravičenca v skladu s 54. členom zakona o kmetijstvu vse obveznosti, ki so nastale do spremembe v RKG in izhajajo iz dodelitve podpore za odpravo zaraščanja po Uredbi, preidejo na novega upravičenca.

(2) Če upravičenec kmetijsko zemljišče, za katero je bila dodeljena podpora po tej uredbi, da v zakup ali proda fizični ali pravni osebi, lahko poda predlog za spremembo upravičenca po prejšnjem odstavku, sicer je sam odgovoren za vse obveznosti po Uredbi.

Sankcije

(1) Če upravičenec zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, prav tako se ga izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.

(2) Če upravičenec predloži lažne podatke ali če podatkov,pomembnih za odločitev, zaradi malomarnosti ne razkrije, se mu v skladu s prvim odstavkom 41. a člena zakona o kmetijstvu vloga oziroma zahtevek zavrne.

(3) Če upravičenec stori kršitev, zaradi katere je onemogočeno doseganje ciljev ukrepa, kot na primer uporabi sredstva v nasprotju z namenom, za katerega so bila dodeljena in, razen v primeru višje sile, nedokončanja projekta, se v skladu z drugim odstavkom 41.a člena zakona o kmetijstvu zahteva vračilo dodeljenih sredstev.

(4) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.

(5) Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije o naložbi oziroma ne omogoči dostopa do dokumentacije o naložbi, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev.

(6) Če upravičenec na kmetijskih zemljiščih, za katere mu je bila dodeljena podpora, ne izvaja kmetijske dejavnosti,  se uporabijo naslednje sankcije:

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,

- po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,

- po tretji ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.

(7) V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena je v skladu s tretjim odstavkom 41.a člena zakona o kmetijstvu upravičenec izključen iz prejemanja podpore v okviru tega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.

Višja sila in izjemne okoliščine

(1) Za izvajanje ukrepa po Uredbi se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin, in sicer smrt upravičenca, dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, zemeljski plaz ali poplava, ki resno prizadene KMG, ali ko kmetijskega zemljišča zaradi legalno zgrajenega objekta v javnem interesu ni več mogoče uporabljati za kmetijske namene.

(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec oziroma pravni naslednik pisno obvesti agencijo in predloži ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin oziroma od dneva, ko to lahko stori.

(3) O upravičenosti višje sile ali izjemnih okoliščin odloči agencija in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo o upoštevanju višje sile pri izvajanju ukrepa po Uredbi.

Kontrola

 • (1) Agencija izvaja 100 odstotno administrativno kontrolo in pet odstotno kontrolo na kraju samem.
 • (2) Agencija zagotovi ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju samem.

Hramba dokumentacije

Upravičenec in agencija morata dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev podpore po Uredbi, hraniti deset let od izplačila podpore.

Informacije o razpisu: 

 • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01 580 77 92, E-mail: aktrp@gov.si
 • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

PRILOGE

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!