Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Zaposlitev in sociala, Obvestila za javnost, Ekonomika in PRP, Obvestila  | 
S 1. januarjem se uvaja nov zdravstveni prispevek za dostop do zdravstvenih storitev

S 1. januarjem se uvaja nov zdravstveni prispevek za dostop do zdravstvenih storitev

Z 31. decembrom se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Namesto njega se s 1. januarjem 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

V nadaljevanju Urška Ahlin Ganziti iz Sektorja za pravne zadeve na KGZS predstavlja novosti, ki jih uvedba OZP prinaša za kmečke zavarovance in druge kategorije.

V osnovi OZP predstavlja tisti del plačila, ki so ga posamezniki do sedaj po večini plačevali kot prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V primeru socialno ogroženih, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja ter zapornikov in pripornikov je ta del obveznosti odpadel na proračun. Kdor ni imel katerega od prej naštetih statusov oziroma ni imel sklenjene pogodbe za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je v primeru potreb strošek zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov vsakokrat doplačal sam. Za slednje uvedba OZP predstavlja novi mesečni prispevek, ki ga do sedaj niso plačevali.

Kdo in kako bo moral plačati OZP

Zavezanci za plačilo OZP bodo med drugim vsi kmečki zavarovanci, in sicer tako tisti, ki so obvezno vključeni v sistem socialnih zavarovanj (zavarovalne podlage 051 in 052), kot tudi prostovoljno vključeni (007/064,065). Poleg teh pa tudi tisti, ki so zgolj zdravstveno zavarovani (053, 054). Poleg kmečkih zavarovancev je izmed vseh kategorij smiselno izpostaviti tudi upokojence in zakonce, ki so sicer zavarovani kot družinski člani.  Vsi navedeni bodo dolžni sami plačati OZP. Za prej omenjene osebe (socialno ogroženi, vojni veterani,…), ki že do sedaj niso plačevale premije prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, je zavezanec  za plačilo OZP Republika Slovenija oziroma proračun.

Kmečkim zavarovancem bo OZP obračunan v okviru obračuna prispevkov za socialna zavarovanja (OPSVK). Pri tem pa je treba izpostaviti tiste, ki so zgolj zdravstveno zavarovani. Ti namreč niso zavezani k mesečnim OPSVK, pač pa jim prispevke od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč ugotovi davčni organ z odločbo, s katero izračuna akontacijo dohodnine od katastrskega dohodka in jo izda do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Za slednje se zgolj za potrebe OZP uvaja OPSVK. Hkrati lahko pričakujejo, da bodo s strani Finančne uprave RS (FURS) po pošti mesečno prejeli predizpolnjen univerzalni plačilni nalog (UPN) za plačilo OZP.

V zvezi s kmečkimi zavarovanci je treba opozoriti tudi na to, da jih bo FURS bremenil za OZP tudi v času, ko bodo del meseca ali celotni mesec prejemali nadomestilo ali drug dohodek iz naslova obveznih socialnih zavarovanj (na primer v času koriščenja nadomestila za starševsko varstvo, ipd.).

Družinski člani in upokojenci

Družinskim članom – zakoncem bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) posredoval UPN. Zavezanci za plačilo OZP bodo družinski člani - zakonci sami. Prispevek bo možno plačati z elektronskim računom, kar posameznik uredi pri svoji spletni banki ali s SEPA direktno obremenitvijo (obrazec za tovrstno bremenitev je dostopen na spletni strani ZZZS). V primeru, da ne izberejo nobenega od navedenih načinov plačevanja, bodo s strani ZZZS po pošti prejeli UPN.

Upokojencem bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije OZP samodejno odtegnil od njihove pokojnine. UPN se zato zanje ne bodo izdajali.

Prvi odtegljaji februarja

Obveznega zdravstvenega prispevka ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih. OZP se bo tako kot vsi ostali prispevki plačeval za preteklo obdobje, zato lahko prvi UPN za prispevek za januar 2024 pričakujete v mesecu februarju 2024. Navedeno pomeni, da se bo kmečkim zavarovancem, zavarovanim po zavarovalnih podlagam 051, 052 064 ali 065 znesek prispevka za zdravstveno zavarovanje v OPSVK za januar povišal za znesek OZP. Tisti izmed njih, ki prejemajo UPN, bodo le tega prejeli v februarju, sicer pa bodo o novi višini zneska obveščeni preko SMS sporočila. Mesečne položnice pa od februarja dalje lahko pričakujejo zavarovani po zavarovalnih podlagah 053, 054 (to so tisti, ki so zgolj zdravstveno zavarovani), in sicer zgolj za plačilo prispevka OZP.

Višina prispevka

Mesečni prispevek za OZP bo od vključno meseca januarja 2024 do vključno februarja 2025 znašal 35 evrov. Kasneje se bo enkrat letno usklajeval z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

Zadržanje pravic nerednim plačnikom prispevka

Posebej opozarjamo na možnost zadržanja pravic, ki velja tudi za kmečke zavarovance in druge samostojne zavezance ter po njih zavarovane družinskim člane-zakonce ali starše. V primeru dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje se namreč pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zadržijo. V skupni dolg se po novem všteva tudi OZP. Do zadržanja pravic pride, ko dolg preseže določen limit. V primeru zadržanja imajo zavarovanci na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja zgolj pravico do nujnega zdravljenja. Ostale storitve, ki presegajo nujno zdravljenje, si morajo neredni plačniki zagotoviti z lastnimi sredstvi, ki pa jih ZZZS povrne, ko poravnajo svoje obveznosti do ZZZS.

Načeloma ni treba storiti ničesar

Pristojni navajajo, da posameznikom, ki so imeli sklenjeno zavarovalno polico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni potrebno storiti ničesar. Le ta samodejno preneha veljati s 31.12.2023. Prav tako bodo zavarovalnice, pri katerih so imeli zavarovanci urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredile prenehanje plačevanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preko trajnika. Na tem mestu vseeno velja opozoriti, da je premijo za december 2023 še potrebno plačati.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!