Razpisana nepovratna sredstva in nove možnosti za razvoj majhnih kmetij

Razpisana nepovratna sredstva in nove možnosti za razvoj majhnih kmetij

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Odprti kar štirje javni razpisi, ki so namenjeni razvoju majhnih kmetij. Kakšne so možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za podporo naložb za vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti piše Barbara Trunkelj s sektorja za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Ključne besede: javni razpis, male kmetije, nepovratna sredstva, razpisni pogoji

Del sredstev, ki se zbirajo in delijo v sklopu evropske skupne kmetijske politike, je namenjenih razvoju malih in srednje velikih kmetij. Gre za nepovratna sredstva, njihov namen je ustvariti dobre delovne pogoje, delovna mesta in ustrezen zaslužek družinskih kmetij. O prvih treh razpisih smo že pisali in si več lahko preberete na povezavi TUKAJ. V nadaljevanju več informacij o četrtem razpisu.

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

V Uradnem listu RS je bil 10. 9. 2021 objavljen drugi javni razpis poukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, v katerem želi Vlada RS podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pospešile razvoj dopolnilnih dejavnosti, popestrile ponudbo različnih storitev, izboljšale zaposlitvene možnosti ter pripomogle k dvigu dohodka na podeželskih območjih.

Višina razpisanih sredstev

Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev je namenjeno za:

 • Sklop A 10 milijonov evrov za nosilce dopolnilnih dejavnosti;
 • Sklop B 5 milijonov za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe.

Vnos vlog: od 4. 10. 2021 do 17. 12. 2021, do 13.59 ure

NOVOST glede na 1. javni razpis je, da na 2. javnem razpisu lahko za naložbe v nekmetijske dejavnosti kandidirajo tudi manjše kmetije, ki praga primernega dohodka do sedaj niso dosegale.

V primeru, da je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in doseže prihodek najmanj v višini 0,5 bruto minimalne plače/zaposlenega, lahko kandidira na naložbo v višini 50.000 eurov skupne priznane vrednosti. Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.

Stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravilo »de minimis«.

Kot upravičeni stroški se bodo upoštevali stroški, povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, stroški nakupa, namestitvijo oziroma vgradnjo opreme, strojev in naprav, vključno z IKT.

Podprte bodo dejavnosti v turizmu, trgovina, storitvene dejavnosti, dodajanje vrednosti lesu, lokalna samooskrba, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in številne dejavnosti iz Priloge 12: Dejavnosti za namen podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Zahteve razpisa:

 • Po izdaji odločbe o pravici do sredstev mora upravičenec  za vse poslovne dogodke v zvezi z izvedeno naložbo, ki je predmet podpore voditi ločeno računovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
 • K zahtevku za izplačilo sredstev je potrebno priložiti izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc ali drugih ustreznih evidenc, iz katerega so razvidni vsi poslovni dogodki v zvezi z izvedbo naložbe, ki je predmet podpore.
 • Naložba se mora uporabljati za namen podukrepa še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
 • 3 koledarska leta po zadnjem izplačilu mora: zagotavljali  obseg dela 0,5 PDM; zagotavljati novo delovno mesto (vključitev člana kmetije, katerega član je upravičenec v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanja iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti), ki traja neprekinjeno vsaj tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev, samo v primeru, če je prejel točke v sklopu tega merila
 • Upravičenec mora najpozneje v 3.  koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev ustvariti prihodek iz podprte dejavnosti v višini polovice letne bruto minimalne plače (5.643,48 eur) na zaposlenega v RS

Sankcije:

V skrajnem primeru boste vrnili vsa sredstva, če ne boste tri koledarska leta po zadnjem izplačilu:

 • zagotavljali minimalnega obseg dela  v višini 0,5 PDM
 • v primeru gradnje nastavitvenih objektov oddali ustreznega dokazila o trženju
 • zagotavljali novo delovno mesta, če ste iz tega naslova pridobili točke
 • če ne boste vodili ločenega računovodstva za podprto dejavnost

Sankcije v primeru, da upravičenec v 3. koledarskem letu po izplačilu sredstev ne doseže prihodka iz podprte dejavnosti v višini bruto minimalne plače (5.643,48 eur) na zaposlenega v RS

 • 20 % vseh izplačanih sredstev, če ustvari najmanj 90 % in manj kot 100 % predpisanega prihodka,
 • 50 % vseh izplačanih sredstev, če ustvari najmanj 80 % in manj kot 90 % predpisanega prihodka,
 • vsa izplačana sredstva, če ustvari manj kot 80 % predpisanega prihodka.

POMEMBNO!

V kolikor želite kot majhna kmetija sočasno kandidati na razpis podukrepa 6.3 in 4.1 ter 6.4, potem bodite pozorni na to, da vaš poslovni načrt za poukrep 6.3 ne bo vseboval razvojnega cilja s katerim bi želeli kandidati na razpis za majhne kmetije podukrepa 4.1. in /oziroma na razpis za poukrep 6.4. Prav tako v poslovnem načrtu ne smete izbrati razvojnega cilja, če ste že prejeli sredstva za doseganje tega cilja iz drugih ukrepov PRP 2014-2020 (na primer podukrepa 4.1).

Nazaj

Prihajajoči dogodki