Odprte možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za razvoj malih kmetij

Odprte možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za razvoj malih kmetij

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Odprte možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za razvoj malih kmetij

Trenutno so odprti trije javni razpisi, ki omogočajo pridobitev sredstev za razvoj malih kmetij. O tem, kakšne so možnosti za pridobitev teh nepovratnih sredstev, piše Barbara Trunkelj s sektorja za kmetijsko svetovanje KGZS.

Ključne besede: javni razpis, male kmetije, nepovratna sredstva, razpisni pogoji

Skupna kmetijska politika spodbuja države članice EU, da z nepovratnimi sredstvi podpirajo razvoj malih in srednje velikih kmetij. Namen teh prizadevanj je, da se z razumno politiko dodeljevanja nepovratnih sredstev omogoči članom družinskih kmetij ustvariti dobre delovne pogoje in ustrezen zaslužek. Pomembno je, da se ohranja vitalno podeželje, ki omogoča delovna mesta.

Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 30.07.2021 objavilo 18. in 19 javni razpis podukrepa 4.1 za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe. Za ta namen so na razpolago sredstva v skupni višini 20 milijonov evrov.

Vložitev vloge od 23. 8. 2021 do vključno 20. 10. 2021, do 13.59 ure.

Na vsakem od omenjenih razpisov je kar 2.000.000 eurov namenjeno prestrukturiranju tistih kmetijskih gospodarstev, kjer kmetijstvo ni poglavitni vir dohodka in imajo majhno udeležbo na trgu. Računa se, da bodo ta kmetijska gospodarstva s podprto naložbo postala gospodarsko vitalna in bodo kasneje lahko kandidirala na zahtevnejše razpise Programa razvoja podeželja.

Na razpis se lahko prijavijo kmetije, ki so vložile zbirno vlogo v letu 2020.

V razpisu sta opredeljeni dve ciljni skupini za naložbe malih kmetij:

 1. male kmetije, ki so imele v letu 2020 prihodek iz poslovanja v višini od vključno 4.000 do manj kot 11.286,96 eurov/PDM evrov ter
 2. male kmetije, ki so imele v letu 2020 prihodek iz poslovanja od vključno 11.286,96 do manj kot 16.930,44 eurov/PDM evrov.

Upravičeni stroški na 18. javnem razpisu so naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov ter nakup pripadajoče opreme.

Upravičeni stroški na 19. javnem razpisu so naložbe v ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči. Ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme ter opreme za protislansko zaščito.

Male kmetije lahko kandidirajo na vrednost naložb v maksimalni skupni vrednosti  do 50.000 eurov, pri čemer znaša stopnja sofinanciranja naložbe najmanj 50 %. Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, kar mora biti razvidno na datumih priloženih računov.

Za naložbo v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev ni potrebno predložiti poslovnega načrta in voditi poslovnih evidenc po izplačilu sredstev.

Ne glede na to pa morajo upravičenci izpolnjevati naslednje obveznosti:

 1. Majhna kmetija, ki je v letu 2020 dosegla prihodek iz poslovanja v višini 4.000 do manj kot 11.286,96 eurov/PDM evrov, mora v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova kmetijske dejavnosti ustvariti letni prihodek v višini najmanj 1 bruto minimalne plače/PDM (11.286,96 EUR2020)
 2. Majhna kmetija, ki je v letu 2020 dosegla prihodek iz poslovanja v višini od vključno 11.286,96 do manj kot 16.930,44 eurov/PDM evrov, mora v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova kmetijske dejavnosti ustvariti letni prihodek v višini najmanj ene in pol bruto minimalne plače/PDM (16.930,44 eurov/PDM 2020).
 3. Če je nosilec majhne kmetije pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v merilih za izbor projektov, kjer se ja zavezal, da bo povečal obseg primarne kmetijske pridelave in/ali povečal skupni prihodka iz poslovanja KMG/PDM po zaključku naložbe, mora izpolniti zahtevo iz teh meril v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.

V primeru neizpolnjevanja gornjih obveznosti mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva v proračun RS.

Nosilec majhne kmetije je upravičen do podpore za naložbe v prestrukturiranje KMG samo enkrat v programskem obdobju 2014 do 2020. Naložba v prestrukturiranje se ne izvaja kot kolektivna naložba.

Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je 3. 9. 2021 objavilo tretji javni razpis za podukrep 6.3 –Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij v višini 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev.

Na razpis se lahko prijavijo kmetije, ki so vložile zbirno vlogo v letu 2021

Podpora je namenjena:

 1. majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami in imajo glede na zbirno vlogo iz leta 2021 v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin ter redijo vsaj 1,5 glav velike živine (GVŽ) in manj kot 15 GVŽ ter zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja;
 2. majhnim kmetijam s trajnimi nasadi, ki ne predstavljajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju in katerim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi;
 3. majhnim živinorejskim kmetijam, ki niso imele dovolj točk za kandidiranje na prvih dveh javnih razpisi.

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure.

Upravičenci bodo prejeli podporo v višini 5000 eurov za naložbene in nenaložbene cilje, ki jih bodo opredelili v poslovnem načrtu. V kolikor bodo v poslovnem načrtu  izbrali samo naložbene cilje, ki predstavljajo dolgoročno vlaganje v kmetijsko dejavnost (npr. nakup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov) bodo oproščeni plačila dohodnine.

Vlogi na javni razpis je potrebno priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let in izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k varovanju okolja oziroma k blažitvi  podnebnih sprememb oziroma k spodbujanju inovacij.

Obveznosti po prejemu odločbe:

 1. poslovni načrt  se mora na podlagi ustreznih dokazil začeti izvajati najkasneje v 9 mesecih po izdaji odločb;
 2. cilje iz poslovnega načrta morajo biti izpolnjeni najpozneje v roku 39 mesecev po izdani odločbi;
 3. do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (2025) se ne sme zmanjšati obseg PKP za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 1,5 PKP;
 4. v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (2024) bo moral upravičenec zagotavljati povprečno letno obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, pri čemer povprečni letni skupni obseg GVŽ ne sme biti manjši od 1,5 GVŽ;
 5. vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka sredstev, bo  upravičenec moral oddati zbirno vlogo.

Prvi obrok podpore v višini 70 % dodeljenih sredstev bodo upravičenci prejeli  po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30 % pa po izvedbi poslovnega načrta in vložitvi zahtevka v letu 2025.

Od odobritve vloge do izplačila sredstev bo preteklo torej  dobra 3 leta.

Ves ta čas pa boste morali izpolnjevati zgoraj navedene obveznosti, čeprav boste morda cilje poslovnega načrta realizirali že v prvem letu po odobritvi vloge.

V primeru:

 1. če ne boste realizirali poslovnega načrta v predpisanem roku;
 2. če boste zmanjšali obseg proizvodnje pod vstopne pogoje;
 3. če boste zamudili predpisan rok za oddajo zahtevka za drugo izplačilo sredstev;
 4. če ne boste vložili zbirne vloge;
 5. če ne boste hranili predpisane dokumntacije,

boste morali v proračun RS vrniti prvi obrok sredstev (3.500 eurov), drugi obrok se vam pa ne izplača.

V primeru:

 1. če boste obseg proizvodnje s katerim ste stopili v ukrep, zmanjšali za več kot 10%
 2. če ne boste začeli v predpisanem roku začeli izvajati poslovnega načrta
 3. če boste zmanjšali predpisano minimalno obremenitve trajnih travnikov s travojedimi živalmi,

se vam drugi obrok sredstev v višini 1.500 eur ne izplača.

Zato bodite pozorni na obseg proizvodnje in na datume, ki jih boste morali upoštevati, da boste prejeli vsa sredstva, ki so vam bila namenjena na razpisu.

Majhne kmetija  je upravičen do podpore na poukrepu 6.3 samo enkrat v programskem obdobju 2014 do 2020.

POMEMBNO!

V kolikor želite kot majhna kmetija sočasno kandidati na razpis podukrepa 6.3 in 4.1, potem bodite pozorni na to, da vaš poslovni načrt za poukrep 6.3 ne bo vseboval razvojnega cilja s katerim bi želeli kandidati na razpis za majhne kmetije podukrepa 4.1. Prav tako v poslovnem načrtu ne smete izbrati razvojnega cilja, če ste že prejeli sredstva za doseganje tega cilja iz drugih ukrepov PRP 2014-2020 (npr. podukrepa 4.1).

Vabimo vas, da se za osebno svetovanje pri prijavi vloge na razpis obrnete na vašega lokalnega kmetijskega svetovalca oziroma na INFO točke, ki delujejo v okviru Javne službe kmetijskega svetovanja KGZS. Najdete jih TUKAJ.

Pri kmetijskem svetovalcu se dobro informirajte predvsem glede zahtev razpisa o izpolnjevanja proizvodnih  obveznostih, dokazil o izpolnjevanju ciljev, ki jih boste izbrali v poslovnem načrtu in zabeležite si pomembne datume, ki jih ne boste smeli zamuditi v naslednjih treh letih.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.