RAZPIS: Za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture 1,8 milijona evrov

RAZPIS: Za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture 1,8 milijona evrov

Kmetijstvo in okolje, Obnovljivi viri, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo  | 
RAZPIS: Za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture 1,8 milijona evrov
V petek je bil objavljen javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 za leto 2024. Razpisanih je 1,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, cilj javnega razpisa pa je gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture z namenom zagotavljanja varstva gozdov pred požari. Upravičenci lahko vlogo vložijo od 12. februarja do vključno 22. aprila 2024, do 13.59.

Ključne besede: razpis, protipožarna infrastruktura,

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture. Nepovratna sredstva v višini 1,8 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 8.3-Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov ali posamičnega gozdnega drevja na negozdnih kmetijskih površinah zunaj naselij, agrarne skupnosti, lokalne skupnosti in upravljavci gozdov v lasti RS.

Upravičeni stroški

Upravičenci bodo lahko uveljavljali:

-       stroške gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne gozdne ceste in nakupa pripadajoče opreme;

-       stroške gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne poti in nakupa pripadajoče opreme;

-       stroške gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih stez in nakupa pripadajoče opreme;

-       stroške gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih zidov;

-       stroške gradnje, protipožarnega vzdrževanja prostorov za izvenletališko pristajanje helikopterjev;

-       stroške namenske ureditve vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

 Višina podpore

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 evrov na vlogo.

Postopek vlaganja vloge

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 44 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Podrobnejše informacije:

-       spletna stran Strateškega načrta SKP 2024-2027

vir: MKGP

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!