Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev

Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Oljkarstvo, Rastlinska pridelava  | 
Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev
S pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev skrbimo za zdrave rastline, zdravje ljudi in varujemo okolje

Pred prvimi spomladanskimi deli na njivah, v sadovnjakih in vinogradih naj osvežimo uporabnike k pravilni uporabi FFS. Pravilna uporaba sredstev  je velika odgovornost vsakega uporabnika. Dostopnost in uporaba FFS sta regulirani pravici, ki ju posameznik pridobi z izkazanim znanjem o ravnanju s FFS, z namenom, da z uporabo FFS ne povzroča nesprejemljivega tveganja za okolje in zdravje ljudi.

FFS se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred boleznimi, škodljivci in pleveli. Slovenija in države članice Evropske unije spodbujajo in podpirajo alternativne metode varstva rastlin pred kemičnimi FFS, vendar so kemična FFS pri današnjem načinu kmetovanja še vedno potrebna. Med glavnimi preventivni ukrepi so izbira rastišča, kolobarjenje, čas in gostota setve oziroma sajenja, setev mešanih ali vmesnih posevkov ter uporaba odpornih sort.

Pri varstvu rastlin imajo prednost metode  z nizkim tveganjem, kamor spadajo fizikalni ukrepi (na primer uporaba barvnih lepljivih plošč in mehansko zatiranje plevelov), biotehniški ukrepi (na primer masovni ulov škodljivcev), uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin (na primer uporaba dvopike polonice za zatiranje listnih uši), uporaba FFS na podlagi izvlečkov, mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in podobnih snovi, uporaba osnovnih snovi (na primer soda bikarbona, kopriva in pivo) in uporaba FFS, dovoljenih za ekološko pridelavo.

Pridelovalec mora nasad ali posevek redno pregledovati ter na podlagi lastne presoje ter izkušenj izbrati najprimernejšo metodo varstva rastlin oziroma ustrezno kombinacijo metod. FFS uporabi le takrat, ko presodi, da z metodami varstva rastlin z nizkim tveganjem ni mogoče zagotoviti zadovoljivega učnika obvladovanja škodljivih organizmov. V primeru uporabe FFS je treba upoštevati tudi informacije o pragu škodljivosti, primernem času uporabe FFS in druge nasvete o uporabi tistih FFS, ki so ciljno naravnana za čim manjšo škodljivost za zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje.

Glavna načela, ki jih mora upoštevati vsak uporabnik FFS:

V Sloveniji je dovoljeno uporabljati le FFS, za katera je bila izdana odločba o registraciji, dovoljenje za nujne primere, dovoljenje za vzporedno trgovanje ali dovoljenje za raziskave in razvoj.

  • Uporaba FFS je dovoljena le na gojenih rastlinah in zoper škodljive organizme, ki so navedeni na etiketi FFS in navodilu za uporabo.
  • Setev semena, tretiranega s čebelam nevarnim FFS, lahko izvajamo s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če so opremljene z napravo za zmanjšanje odnašanja prašnih delcev z zračnim tokom v okolico.
  • S prazno embalažo je treba ravnati v skladu z navodili proizvajalca oziroma navodili za uporabo FFS.
  • Ne škropimo v vetrovnem vremenu. Preprečiti je treba zanašanje škropilne brozge na sosednje njivske in urbane površine.  
  • Pri delu s FFS je treba uporabiti primerno vzdrževano in predpisano osebno varovalno opremo.
  • Škropilno brozgo in spiranje naprav pripravljamo na mestu, namenjenemu polnjenju in mešanju FFS, ki je ustrezno opremljeno in zavarovano, da morebitno razlitje ne doseže vodnih virov in odtočnih kanalov. V primeru tretiranja parcel, ki se nahajajo v bližini voda, je treba upoštevati varnostne pasove, ki so navedeni v navodilu za uporabo ali določeni s predpisi, ki urejajo področje voda.

Čebelam nevarna sredstva

FFS, ki predstavljajo tveganje za čebele in druge opraševalce, so označena z znakom  »Nevarno za čebele«. Pri uporabi teh sredstev je treba upoštevati naslednje:

  • cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS dosegla. Košnjo opravite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer ali v hladnem vremenu, ko na podrasti ni čebel in drugih divjih opraševalcev 
  • uporaba sistemičnih čebelam nevarnih FFS je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin;
  • uporaba kontaktnih čebelam nevarnih FFS v času cvetenja gojenih rastlin in v dnevnem času ni dovoljena; dovoljena je le v nočnem času – dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen, če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba takega sredstva v celoti prepovedana v času cvetenja;
  • pri uporabi čebelam nevarnih FFS mora uporabnik pri nanosu paziti, da ne pride do zanašanja na sosednje površine s cvetočimi rastlinami.

Ključni dejavnik za pridelavo kakovostne in varne hrane ter varovanje zdravja ljudi in okolja, ki sledi skupnim prizadevanjem za vzpostavitev trajnostne kmetijske pridelave v Evropski uniji, je usposabljanje pridelovalcev in uporabnikov FFS.

Več informacij:

Fitofarmacevtska sredstva

Nasveti za integrirano varstvo rastlin, Kmetijski inštitut Slovenije

Priročnik Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS

Nazaj

Prihajajoči dogodki