Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti

Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti

Lastniki in upravljalci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov lahko, s ciljem poenostavitve in pospešitve postopkov zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih, izjemoma izvajajo tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, je Uprava RS za zaščito in reševanje z razglasom, 20. marca 2020 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Več o tem v objavi na povezavi tukaj.

V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju med drugim prepovedano kuriti in izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. V zvezi z zgoraj navedenimi prepovedmi, 10. člen uredbe določa nekatere izjeme.

Mednje spada tudi uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove, ter preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju, kot jih določajo predpisi o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Za izvajanje teh aktivnosti v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja je treba pridobiti dovoljenje, ki ga predagatelj pridobi na podlagi vloge, ki jo posreduje na pristojno izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje. Vlogi mora biti priloženo pozitivno mnenje gasilske enote, ki bo izvajala požarno stražo, podatke o organiziranju požarne straže in o izpolnjevanju drugih zahtev s področja varstva pred požarom.

Lastniki in upravljalci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov lahko, s ciljem poenostavitve in pospešitve postopkov, razbremenitve gasilskih enot, ki so trenutno aktivno vključene v aktivnosti v zvezi s koronavirusom, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih,

v času veljave razglasa, uporabo naprav ali izvajanje aktivnosti kot na primer kurjenje zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju, izjemoma izvajajo tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

Nazaj

Prihajajoči dogodki