Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti

Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin prepoveduje gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine.

Kaj to pomeni za vse, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, razlaga mag. Gašper Cerar s sektorja za pravno svetovanje na KGZS.

Ključne besede: Omejitev gibanja, koronavirus

Od 30. 3. 2020 do preklica se uporablja Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, s katerim se dodatno omejuje gibanje prebivalcev: prepovedano je gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, prepovedani so tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike izjemoma dovoljeno med drugim za:

  • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
  • dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
  • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil in
  • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Kmetijsko ali gozdarsko dejavnost lahko kmet ali gozdar izvaja, kjer ima svoje površine, to je v občini svojega stalnega ali začasnega prebivališča ali drugi občini. Med opravljanje kmetijske dejavnosti sodi tudi oskrba živali, če se le-te nahajajo v drugi občini, kakor tudi nakupi ali prodaja živali iz občine stalnega ali začasnega prebivališča ali druge občine. Priporočamo, da ima kmet ali gozdar pri sebi dokazilo o nujnosti za gibanje v svoji ali drugi občini (npr. izpisek iz RKG za GERK-e, izpisek iz zemljiške knjige, dogovor o nakupu živali ipd.).

Dostop do trgovin z živili, kmetijske neposredne prodaje ali kmetijskih trgovin prvenstveno je dovoljen v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Če storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Opravljanje kmetijske dejavnosti moramo razumeti v najširšem smislu predvsem kot zagotavljanje hrane prebivalstvu od njive do mize. Iz tega razloga kot opravljanje kmetijske dejavnosti štejemo vse dejavnosti, ki pripomorejo k pridelavi in predelavi hrane, predvsem izvajanje osnovne kmetijske dejavnosti (delo na kmetijskih površinah, skrb za živali ipd.) in opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vključno z dostavo kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov kupcem ter obisk kupcev na kmetiji z namenom prevzema kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov.

Spomnimo, da kot kmetijska neposredna prodaja končnemu potrošniku na lokalnem trgu štejejo: prodaja na mestu pridelave, prodaja na tržnicah, prodaja na premičnih prodajnih objektih, kot so potujoča stojnica in potujoča prodajalna, prodaja od vrat do vrat, prodaja na sejmih in prireditvah.

Vlada pojasnjuje, da v Odloku ni mogoče predvideti vseh možnih življenjskih situacij, zato je pri neposredni (praktični) uporabi treba vedno izhajati iz osnovnega namena predpisa: zajezitev in obvladovanje epidemije koronavirusa na način, da se prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah.

Omejitve gibanja lahko dodatno definirajo tudi lokalne skupnosti: podrobnejšo opredelitev izjem za območje posamezne občine lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom. Dodatno lahko župan s sklepom določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Vsi, ki imajo zaradi narave svojega dela stike z ljudmi, naj upoštevajo navodila glede zaščite in omejevanja stikov, o čemer smo na naši spletni strani že pisali tukaj.

Kmetija, ki svoje pridelke in izdelke prodaja doma v okviru neposredne prodaje, naj poleg nasvetov o zaščiti upošteva še časovno omejitev prodaje na kmetijah. Več o tem tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki